Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam – 4 bài

 • INFOGRAPHIC – Cải thiện tính liêm chính và hiệu quả khu vực công của việt nam
 • PUBLICATION – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Kiểm soát xung đột lợi ích tốt hơn có thể giúp tăng cường liêm chính và hiệu quả trong khu vực công
 • TẢI BÁO CÁO – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

***

INFOGRAPHIC – Cải thiện tính liêm chính và hiệu quả khu vực công của việt nam

WB – 8 Tháng 11 Năm 2016

Việt Nam khát vọng trở thành một quốc gia thịnh vượng với thể chế hiện đại vào năm 2035, và kiểm soát xung đột lợi ích tiềm tàng thông qua luật pháp và thực thi chính sách tốt hơn có thể giúp tăng cường liêm chính và  hiệu quả trong khu vực công.


Managing Conflicts of Interest Through Law and Practice

***

PUBLICATION – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam 

Với mục tiêu trở thành một quốc gia thịnh vượng cùng các thể chế hiện đại vào năm 2035, việc kiểm soát XĐLI là rất quan trọng bởi chính quá trình cải cách thể chế này sẽ quyết định hình thái nhà nước, thị trường, các quy định và luật lệ cho thế hệ tiếp theo. Vì vậy, điều kiện tiên quyết hiện nay là phải phân định rõ ràng ranh giới giữa khu vực công và tư, bảo đảm các quy định kiểm soát XĐLI được ban hành và thực hiện một cách hiệu quả.

Cụ thể, nghiên cứu này xem xét XĐLI ở:

Sáu lĩnh vực hoạt động phổ biến trong khu vực công:

 • Cung cấp dịch vụ công;
 • Bổ nhiệm và tuyển dụng;
 • Quản lý đấu thầu;
 • Cấp phép, phê duyệt dự án;
 • Thanh tra, kiểm tra; và
 • Xử lý vi phạm.

Bốn hình thức XĐLI phổ biến:

 • Tặng/nhận quà (bằng tiền và không bằng tiền);
 • Đầu tư chia sẻ lợi ích;
 • Sử dụng lợi thế thông tin để vụ lợi; và
 • Ra quyết định hoặc tác động có lợi cho người thân.

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

Kết quả rà soát pháp luật

Kết quả nghiên cứu cho thấy văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa đưa ra một khái niệm chính thức về XĐLI và kiểm soát XĐLI một cách có hệ thống trong khu vực công.

Nhận thức về XĐLI

Đa số các đối tượng được hỏi còn chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng, hiểu chưa đầy đủ về khái niệm XĐLI. Doanh nghiệp (DN) và cán bộ công chức (CBCC) tham gia thảo luận nhóm cũng cho rằng gần như tất cả các món quà cho CBCC đều chứa đựng trong đó yếu tố lợi ích cá nhân, thậm chí hối lộ. Vì vậy, giá trị văn hóa truyền thống đích thực không thúc đẩy các tình huống XĐLI.

Mức độ phổ biến của XĐLI

Gần 70% số DN và CBCC có biết rõ việc tặng/nhận quà cho rằng mục đích tặng quà chủ yếu là giúp giải quyết công việc. CBCC và DN đều có cảm nhận chung là tặng quà đã trở thành “trào lưu”, “thông lệ”, thậm chí “luật chơi”. Nhiều DN tặng quà để không bị “phân biệt đối xử”, trong khi CBCC tặng quà cho cấp trên để thể hiện “sự biết điều”.

Hiệu quả thực thi các quy định kiểm soát XĐLI

Nhiều biện pháp kiểm soát XĐLI theo quy định của pháp luật còn chưa được thực hiện. Có từ 25% đến 40% CBCC được hỏi cho rằng cơ quan họ không thực hiện các biện pháp kiểm soát XĐLI theo quy định.

KIẾN NGHỊ

Nâng cao nhận thức về XĐLI và kiểm soát XĐLI

Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức chung của CBCC, người dân và DN về XĐLI. Theo đó, XĐLI là tình huống trong hoạt động quản trị công cần nhận biết phải tránh.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về XĐLI

Những kiến nghị sau bao gồm đưa vào luật một số quy định mới cũng như sửa đổi các hạn chế hiện hành về XĐLI tại Việt Nam: Xây dựng khái niệm và thiết lập cơ chế kiểm soát XĐLI; mở rộng phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về XĐLI; sửa đổi quy định về tặng và nhận quà; rà soát, điều chỉnh các quy định về tham gia các hoạt động ngoài công vụ và sau khi nghỉ làm việc trong cơ quan nhà nước; và tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập.

Nâng cao năng lực kiểm soát XĐLI và xử lý vi phạm về XĐLI

Cần nghiên cứu và đề xuất giao cho một cơ quan đầu mối về kiểm soát XĐLI. Cơ quan đầu mối về kiểm soát XĐLI, trên cơ sở phối hợp với cơ quan quản lý CBCC, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về XĐLI và kiểm soát XĐLI, tổng kết thực hiện, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật về XĐLI, cũng như xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các tình huống XĐLI, các hành vi vi phạm về XĐLI theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

***

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Kiểm soát xung đột lợi ích tốt hơn có thể giúp tăng cường liêm chính và hiệu quả trong khu vực công

WB – 9 Tháng 11 Năm 2016

Hà Nội, ngày 9/22/2016 – Việt Nam có thể nâng cao liêm chính và hiệu quả của khu vực công bằng cách bổ sung quy định và pháp luật kiểm soát các hình thức xung đột lợi ích phổ biến như nhận quà biếu, ưu ái người thân, hoặc sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân, theo một báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam được công bố ngày hôm nay, với hỗ trợ của Chính phủ Vương Quốc Anh.

Báo cáo “Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam“, cho rằng Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế trong ba thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường đã thúc đẩy tương tác ngày càng tăng giữa khu vực công và tư, và do đó cần phải giải quyết những xung đột lợi ích phát sinh trong quá trình tương tác này thông qua luật pháp và thực thi chính sách tốt hơn.

Nghiên cứu này là nỗ lực ban đầu để nhìn nhận vấn đề xung đột lợi ích ở Việt Nam,” theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. “Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu này là khuyến nghị các biện pháp cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức và giảm thiểu tình huống xung đột lợi ích mà công chức phải đối mặt trong công việc của mình, cải thiện chất lượng thể chế của khu vực công và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.”

Báo cáo cho thấy hiểu biết về xung đột lợi ích trong xã hội và trong bản thân cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, nhiều hình thức xung đột lợi ích khác nhau ở khu vực công đã trở thành luật chơi, gây suy giảm hiệu quả và liêm chính trong các thiết chế công.

“Việt Nam khát vọng trở thành một quốc gia thịnh vượng với thể chế hiện đại vào năm 2035,” theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. “Kiểm soát xung đột lợi ích là điều kiện thiết yếu để đạt được khát vọng đó, vì nó giúp định hình các thể chế, luật lệ và quy định của nhà nước và thị trường cho thế hệ tiếp theo”.

Báo cáo dày 144 trang này đã đánh giá một cách toàn diện về mức độ phổ biến của xung đột lợi ích trong sáu lĩnh vực hoạt động của khu vực công: cung cấp dịch vụ công; tuyển dụng và bổ nhiệm, đấu thầu; cấp phép và phê duyệt dự án; thanh tra và kiểm tra; xử lý vi phạm.

Báo cáo với kết quả khảo sát người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và viên chức cho thấy đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội về sự minh bạch, hiệu quả và liêm chính trong các quyết định phân bổ nguồn lực công.

Báo cáo cũng cho thấy quản lý đấu thầu, cấp phép và phê duyệt dự án, bổ nhiệm và tuyển dụng là ba lĩnh vực với các tình huống xung đột lợi ích phổ biến nhất. Để kiểm soát xung đột lợi ích hiệu quả, báo cáo đưa ra ba nhóm khuyến nghị như sau:

 1. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về xung đột lợi ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân cũng như doanh nghiệp.
 2. Cải thiện chính sách và pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích. Báo cáo khuyến nghị chính phủ thông qua một định nghĩa thống nhất về xung đột lợi ích cũng như cơ chế ngăn ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về xung đột lợi ích trong khuôn khổ pháp lý về quản trị công ở Việt Nam. Điều cần làm nữa là mở rộng phạm vi áp dụng của các quy định về xung đột lợi ích, như nhận quà biếu, việc làm ngoài công vụ, kê khai thu nhập – tài sản cho các chủ thể có quan hệ mật thiết với công chức.
 3. Phân công đầu mối theo dõi, hỗ trợ và khuyến nghị giải pháp xử lý vi phạm và tình huống liên quan đến xung đột lợi ích. Khuyến khích vai trò giám sát của xã hội, doanh nghiệp và báo chí cũng hết sức quan trọng để kiểm soát xung đột lợi ích.

“Kiểm soát xung đột lợi ích một cách hiệu quả không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực công mà còn tăng cường liêm chính và phòng chống tham nhũng ở khu vực công. Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ nghiêm túc xem xét đưa ra các biện pháp cải cách thể chế trong lĩnh vực này”, theo lời của ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.  

***

TẢI BÁO CÁO – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

WB

Managing conflict of interest in the public sector : law and practice in Vietnam

ABSTRACT

Vietnam has made great strides insocio-economic development in the transition from a central planning economy to a market-oriented one during the past three decades. The transition has seen Vietnam embark on many bold transformative processes across all economic, social, and institutional frontiers. These processes are characterized by an increase in the interface between the public and private sectors, thus making government systems more susceptible to arising conflicts of interest. At the same time, there is increasing demand from society for more effectiveness and integrity in public institutions where decisions for resource allocation are made in a transparent and impartial manner. As Vietnam aspires to becoming a prosperous country with modern institutions by 2035, managing conflict of interest is essential because this very process of institutional modernization will determine how state and market institutions, rules and regulations are shaped for the next generation. It is, therefore, imperative that a clearer division between the public and private spheres is set and that conflict of interest (COI) provisions are adopted to enable better separation of these spheres.This study is a first attempt to put COI issues into perspective in Vietnam. The ultimate objective of the study is to recommend measures for the Government of Vietnam and relevant stakeholders to be aware of and minimize COI situations encountered by public servants in their work, improve the institutional quality of the public sector and better prevent corruption. The study comprises: (i) A review of COI-related legal regulations in Vietnam; (ii) Field surveys of citizens, enterprises and public servants; and(iii) Research into international experiences in managing COI that are deemed relevant for Vietnam’s context. In particular, this study examines COI in six types of activities in the public sector, including: i) Public service delivery; ii) Recruitment and appointment; iii) Procurement; iv) Licensing and approval of projects; v)Inspection and auditing; and vi) Handling of violations. Four popular forms of COI examined in this study are: (i) Gift-giving/receiving (cash and non-cash gifts); (ii) Interest-sharing investment; (iii) Using inside information for personal interest; (iv) Making decisions in favor of family members 

Document also available in : English

DETAILS

 • Document Date2016/10/01 05:56:02
 • Document TypeWorking Paper
 • Report NumberAUS11340
 • Volume No1
 • Total Volume(s)1
 • Country Vietnam;
 • Region East Asia and Pacific;
 • Disclosure Date2016/11/04 05:55:30
 • Disclosure StatusDisclosed
 • Doc Name Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công : Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

See More +

DOWNLOADS

COMPLETE REPORT IN VIETNAMESE

Official version of document (may contain signatures, etc)

Total Downloads** : 73

*The text version is uncorrected OCR text and is included solely to benefit users with slow connectivity.

**Download statistics measured since January 1st, 2014

CITATION

World Bank. 2016. Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công : Quy định và thực tiễn ở Việt Nam. Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/901351478253410019/Kiểm-soát-xung-đột-lợi-ích-trong-khu-vực-công-Quy-định-và-thực-tiễn-ở-Việt-Nam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s