IT

InformationTechnology

Nguồn tài liệu tham khảo

– CyberLaw Monitor
– CyberCrime Law
– The CyberCrime Research Institute
– The Don B. Parker papers on CyberCrimes
– Global Security Agenda
– Federal laws relating to cybersecurity (US Congressional Research Services – 2014)
– Prosecuting Computer Crimes (manual by US Department of Justice)
– NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence
– Cybercrime Laws of United States (Oct. 2006)
– Tallinn Manual on the International Applicable to Cyber Warfare
– Cyberbullying and the States of the US

Luật và các quy định

– Luật Viễn Thông (Số: 41/2009/QH12 – Ngày 23/11/2009)

– Nghị định Chính phủ, Số: 25/2011/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

– Luật Tần số Vô tuyến điện (Số: 42/2009/QH12 – Ngày 23 tháng 11, 2009)

Loại văn bản

Số hiệu

Nội dung

Hiệu lực

Luật

67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin

Còn hiệu lực

Nghị định

71/2007/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật CNTT về Công nghiệp Công nghệ thông tin

Hết hiệu lực chương III

(Sửa đổi bởi NĐ 154/2013)

154/2013/NĐ-CP

Nghị đinh quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

Còn hiệu lực

174/2013/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Còn hiệu lực

– LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN

Loại văn bản

Số hiệu

Nội dung

Hiệu lực

Luật

80/2006/QH11

Luật Chuyển giao công nghệ

Hết hiệu lực một phần: khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 44, Điều 45 (bị bãi bỏ bởi Luật số 32/2013/QH13)

32/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  

 Còn hiệu lực

Nghị định

133/2008/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

Bị sửa đổi bởi NĐ 103/2011

103/2011/NĐ-CP

Còn hiệu lực

64/2013/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Còn hiệu lực

Thông tư

04/2010/TT-BKHCN

Còn hiệu lực

200/2009/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Còn hiệu lực

31/2011/TT-BKHCN

Quy định nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ

– Văn bản pháp lý về Internet

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
1524/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 23/10/2014 Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
264/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 05/09/2013 Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
9442/CT-HTr Cục Thuế TP Hà Nội – Tổng cục Thuế Công văn 04/04/2013 Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thù lao Nhà đăng ký
18/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 10/01/2011 Quy định thời điểm cho phép đăng ký lại các tên miền “.vn” không còn nhu cầu sử dụng đề nghị trả lại, tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng tiếp phí duy trì
189/2010/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 24/11/2010 Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam
03/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị 06/05/2008 Thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
02/2008/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 05/03/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 03/04/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý
95/2002/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 17/07/2002 Phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt đến năm 2005
72/2002/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 10/06/2002 Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
158/2001/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 18/10/2001 Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
09/2001/CT-TCBĐ Tổng cục Bưu điện Chỉ thị 30/11/2001 Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
17/2001/QĐ-TTG Chính phủ Quyết định 13/2/2001 Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam
58-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Chỉ thị 17/10/2000 Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5035-CV/VPTW Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn bản 17/10/2000 Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
372/QĐ-TCBĐ Tổng cục Bưu điện (DGPT) Quyết định 28/04/2000 Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)

CÁC CHUYÊN MỤC IT