Môi trường

environment-1

– Trang web Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
– Các chiến lược quốc gia về môi trường
– Văn bản pháp quy

– United Nations Environment Program (UNEP)
– Viện Năng Lượng
– Cục Quản lý Tài nguyên Nước (Bộ TN&MT)
– CGIAR (Consultative Group for International Agriculture Reasearch) – WLE (Research Program on Water, Land and Ecosystems) – Greater Mekong (The Greater Mekong Region)

Các chuyên mục về “Môi trường” và “Năng lượng” trên CVD

Môi trường- Environment

Năng lượng – Energy

Sách năng lượng tái tạo đã dịch:

1. Powering Planet Earth: Energy Solutions for the Future – by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.

2. The Energy Imperative: 100% Renewable Now – by Hermann Scheer – biên tập dịch: Phạm Thu Hường, Đào Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang.