Nhân quyền

Print

Chuyên mục “Nhân quyền” trên CVD

UN Human Rights Council

Các điều ước quốc tế về quyền con người

Nguồn: Cơ sở dữ liệu trực tuyến về quyền con người
Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội


Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế

 


Các công ước chính về nhân quyền

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION – A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION – A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
26/10/2012 Đã phê chuẩn, gia nhập
2 TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI VỀ ĐA DẠNG VĂN HÓA, 2001
Universal Declaration on Cultural Diversity
02/11/2011 tuyên ngôn thế giới, đa dạng văn hóa
3 TUYÊN NGÔN VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA, 2007
Declaration on the rights of indigenous peoples
13/09/2007 dân tộc bản địa, tuyên ngôn
4 CPED CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 2006
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
20/12/2006 Cưỡng bức mất tích
5 CRPD CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
13/12/2006 ký ngày 22/10/2007, người khuyết tật Đã ký, chưa phê chuẩn
6 CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ HIV/AIDS VÀ QUYỀN CON NGƯỜI, 1996
The International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights
25/09/2006 HIV/AIDS, hướng dẫn quốc tế 1996, quyền con người
7 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUYỀN ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ, 2006
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
21/03/2006 bồi thường, luật nhân đạo quốc tế, quyền được khôi phục, vi phạm luật nhân quyền
8 OP-CAT NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC TRA TẤN HOẶC CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2002
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
18/12/2002 hạ nhục, tra tấn, vô nhân đạo, đối xử tàn ác
9 TUYÊN BỐ CAM KẾT VỀ HIV/AIDS, 2001 “KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU – HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU”
Declaration of Commitment on HIV/AIDS
27/06/2001 hành động toàn cầu, khủng hoảng toàn cầu, tuyên bố cam kết HIV/AIDS
10 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐIỀU TRA VÀ LƯU TRỮ HIỆU QUẢ TƯ LIỆU VỀ TRA TẤN HOẶC ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2000
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
04/12/2000 lưu trữ tư liệu, nguyên tắc điều tra

 

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
11 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ CHỐNG ĐƯA NGƯỜI DI CƯ TRÁI PHÉP BẰNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG BIỂN VÀ ĐƯỜNG KHÔNG, BỔ SUNG CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
15/11/2000 di cư trái phép, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đường biển, đường bộ, đường không
12 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC NGĂN NGỪA, PHÒNG CHỐNG VÀ TRỪNG TRỊ VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM, BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
15/11/2000 buôn bán người, phụ nữ, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trẻ em
13 OP-CRC-AC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM, VỀ VIỆC LÔI CUỐN TRẺ EM THAM GIA XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
25/05/2000 Lôi cuốn trẻ em, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001, xung đột vũ trang Đã phê chuẩn, gia nhập
14 OP-CRC-SC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VỀ VIỆC BUÔN BÁN TRẺ EM, MẠI DÂM TRẺ EM VÀ VĂN HÓA PHẨM KHIÊU DÂM TRẺ EM, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
25/05/2000 mại dâm trẻ em, Quyền trẻ em, văn hóa phẩm khiêu dâm, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001 Đã phê chuẩn, gia nhập
15 OP-CEDAW NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CỦA CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ, 1999
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
06/10/1999 phân biệt đối xử, phụ nữ
16 CÔNG ƯỚC VỀ CẤM VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ XÓA BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT, 1999
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
17/06/1999 lao động trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
17 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁ NHÂN, CÁC NHÓM VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG XÃ HỘI TRONG VIỆC THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI VÀ NHỮNG TỰ DO CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN RỘNG RÃI, 1998
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
09/12/1998 quyền con người
18 TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
11/11/1997 gen người, quyền con người
19 CÔNG ƯỚC VỀ TRẢ CÔNG BÌNH ĐẲNG GIỮA LAO ĐỘNG NAM VÀ LAO ĐỘNG NỮ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ GIÁ TRỊ NGANG NHAU, 1951
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
07/10/1997 trả công bình đẳng, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
20 CÁC HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ, 1997
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System
21/07/1997
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
21 TUYÊN BỐ SỬ DỤNG NHỮNG TIẾN BỘ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN LOẠI, 1995
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind
10/11/1995 lợi ích nhân loại, mục đích hòa bình, tiến bộ khoa học kỹ thuật
22 TUYÊN BỐ VỀ XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ, 1993
Declaration on the Elimination of Violence against Women
20/12/1993 tuyên bố, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ
23 NHỮNG QUY TẮC TIÊU CHUẨN VỀ BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1993
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
20/12/1993 bình đẳng cơ hội, người khuyết tật, quy tắc tiêu chuẩn
24 CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA VỊ CỦA CÁC CƠ QUAN QUỐC GIA VỀ NHÂN QUYỀN, 1993
Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)
20/12/1993 cơ quan quốc gia, nguyên tắc, nhân quyền
25 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI THUỘC CÁC NHÓM THIỂU SỐ VỀ DÂN TỘC, CHỦNG TỘC, TÔN GIÁO VÀ NGÔN NGỮ, 1992
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
18/12/1992 chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, nhóm người thiểu số, tôn giáo, tuyên bố
26 CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN VÀ CẢI THIỆN VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN, 1991
Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care
17/12/1991 cải thiện việc chăm sóc sức khỏe, người mắc bệnh tâm thần, nguyên tắc bảo vệ
27 NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI CAO TUỔI, 1991
United Nations Principles for Older Persons
16/12/1991 Liên hợp quốc, người cao tuổi
28 ICRMW CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ, 1990
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
18/12/1990 người lao động di trú
29 NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG VIỆC ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1990
Basic Principles for the Treatment of Prisoners
14/12/1990 nguyên tắc cơ bản, tù nhân, đại hội đồng LHQ, đối xử
30 CÁC QUY TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẢO VỆ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN BỊ TƯỚC TỰ DO, 1990
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, tước tự do
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
31 CÁC QUY TẮC CHUẨN, TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP KHÔNG GIAM GIỮ (CÁC QUY TẮC TOKYO), 1990
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)
14/12/1990 biện pháp không giam giữ
32 CÁC HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ PHÒNG NGỪA PHẠM PHÁP Ở NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN (CÁC HƯỚNG DẪN RI-ÁT), 1990
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, phòng ngừa phạm pháp
33 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ SÚNG CỦA CÁN BỘ THI HÀNH PHÁP LUẬT, 1990
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
07/09/1990 cán bộ thi hành pháp luật, sử dụng vũ lực
34 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, 1990
Basic Principles on the Role of Lawyers
07/09/1990 nguyên tắc cơ bản, vai trò của luật sư
35 CÁC HƯỚNG DẪN VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TỐ VIÊN, 1990
Guidelines on the Role of Prosecutors
07/09/1990 công tố viên
36 Optional Protocol II NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC THỨ HAI CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC BÃI BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
15/12/1989
37 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CHỐNG LẠI VIỆC TUYỂN MỘ, SỬ DỤNG, TÀI TRỢ VÀ ĐÀO TẠO LÍNH ĐÁNH THUÊ, 1989
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries
04/12/1989 sử dụng, tài trợ, tuyển mộ, đào tạo lính đánh thuê
38 CRC CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Convention on the Rights of the Child
20/11/1989 ký 1/1990, phê chuẩn 20/2/1991, Quyền trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
39 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC DÂN TỘC VÀ BỘ LẠC BẢN ĐỊA Ở CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP, 1989
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
27/06/1989 bản địa, bộ lạc, công ước, dân tộc, quốc gia độc lập
40 NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ NGĂN CHẶN VÀ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ MỌI TRƯỜNG HỢP THI HÀNH TỬ HÌNH KHÔNG QUA XÉT XỬ, TÙY TIỆN VÀ TRÁI PHÁP LUẬT, 1989
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
41 TẬP HỢP CÁC NGUYÊN TẮC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM HAY BỊ CẦM TÙ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, 1988
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
09/12/1988 cầm tù, nguyên tắc bảo vệ, những người bị giam
42 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁT TRIỂN, 1986
Declaration on the Right to Development
04/12/1986 quyền phát triển, đại hội đồng LHQ
43 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
13/12/1985 quyền công dân, đại hội đồng LHQ
44 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN, 1985 (CÁC QUY TẮC BẮC KINH)
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)
29/11/1985 hoạt động tư pháp, người chưa thành niên, quy tắc Bắc Kinh
45 TUYÊN NGÔN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CÔNG LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM VÀ LẠM DỤNG QUYỀN LỰC, 1985
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
29/11/1985 lạm dụng quyền lực, nạn nhân, nguyên tắc công lý cơ bản, tội phạm, tuyên ngôn
46 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA TÒA ÁN, 1985
Basic Principles on the Independence of the Judiciary
06/09/1985 nguyên tắc cơ bản, tính độc lập của tòa án
47 CAT CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
10/12/1984 chống tra tấn, hạ thấp nhân phẩm, trừng phạt, vô nhân đạo
48 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984
Declaration on the Right of Peoples to Peace
02/11/1984 hòa bình, đại hội đồng LHQ
49 NHỮNG BẢO ĐẢM NHẰM BẢO VỆ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI ÁN TỬ HÌNH, 1984
Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty
25/05/1984 án tử hình, đối mặt
50 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ, ĐẶC BIỆT LÀ THẦY THUỐC, TRONG VIỆC BẢO VỆ TÙ NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM GIỮ CHỐNG LẠI SỰ TRA TẤN HAY ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC, 1982
Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
18/12/1982 bảo vệ tù nhân, thầy thuốc, đạo đức y học
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
51 TUYÊN NGÔN VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI SỰ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 1982
Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance
18/12/1982
52 TUYÊN BỐ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC KHÔNG KHOAN DUNG VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ DỰA TRÊN CƠ SỞ TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG, 1981
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief
25/11/1981 phân biệt đối xử, tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên bố
53 CEDAW CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
18/12/1979 công ước, ký ngày 27/11/1981, phân biệt đối xử, phê chuẩn 2/1982, phụ nữ Đã phê chuẩn, gia nhập
54 CÁC QUY TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA CÁN BỘ THI HÀNH PHÁP LUẬT, 1979
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
17/12/1979 cán bộ thi hành pháp luật, quy tắc hành động
55 TUYÊN BỐ VỀ CHỦNG TỘC VÀ THÀNH KIẾN CHỦNG TỘC, 1978
Declaration on Race and Racial Prejudice
27/11/1978 chủng tộc, thành kiến chủng tộc, tuyên bố
56 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC KHÁC, 1975
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
09/12/1975 hạ nhục, tra tấn, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo
57 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1975
Declaration on the Rights of Disabled Persons
09/12/1975 người khuyết tật
58 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 1974
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
14/12/1974 bảo vệ trẻ em phụ nữ, tình trạng khẩn cấp, tuyên bố, xung đột vũ trang
59 TUYÊN BỐ TOÀN THẾ GIỚI VỀ XÓA BỎ NẠN ĐÓI VÀ NẠN SUY DINH DƯỠNG, 1974
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
16/11/1974
60 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
61 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ TÂM THẦN, 1971
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
24/12/1971 người khuyết tật, tâm thần
62 TUYÊN BỐ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 1969
Declaration on Social Progress and Development
11/12/1969 phát triển, tiến bộ xã hội
63 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
64 ICCPR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
International Covenant on Civil and Political Rights
16/12/1966 chính trị, Công ước dân sự, Gia nhập 24/9/1982 Đã phê chuẩn, gia nhập
65 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Protocol relating to the Status of Refugees, 1966
16/12/1966 người tị nạn, vị thế
66 ICEFRD CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
21/12/1965 Gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
67 KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG Ý KẾT HÔN, ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1965
Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
01/11/1965 khuyến nghị đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu
68 CÔNG ƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, 1964
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
09/07/1964 chính sách việc làm
69 NGHỊ QUYẾT 1803 (XVII) NGÀY 14/12/1962 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC VỀ “CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN”
General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, “Permanent sovereignty over natural resources”
14/12/1962 chủ quyền vĩnh viễn, tài nguyên thiên nhiên
70 NGHỊ ĐỊNH THƯ THIẾT LẬP MỘT ỦY BAN HÒA GIẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM MỘT GIẢI PHÁP CHO NHỮNG TRANH CHẤP PHÁT SINH GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be responsible for seeking a settlement of any disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education
10/12/1962 giáo dục, nghị định thư, phân biệt đối xử, quốc gia thành viên, tranh chấp phát sinh, ủy ban hòa giải
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
71 CÔNG ƯỚC VỀ KẾT HÔN TỰ NGUYỆN, TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1962
Convention on Consent to Marriage, Minmum Age for Marriage and Registration of Marriages
07/11/1962 kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu, đăng ký kết hôn
72 ICADE CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Convention against Discrimination in Education, 1960
14/12/1960
73 TUYÊN BỐ VỀ TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO CÁC NƯỚC VÀ CÁC DÂN TỘC THUỘC ĐỊA, 1960
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
01/04/1960 tuyên bố trao trả độc lập
74 CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG VIỆC LÀM VÀ NGHỀ NGHIỆP, 1958
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
04/06/1958 công ước, nghề nghiệp, phân biệt đối xử, việc làm, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
75 CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No.105)
25/06/1957 lao động cưỡng bức, xóa bỏ
76 CÔNG ƯỚC BỔ SUNG VỀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, BUÔN BÁN NÔ LỆ, CÁC THỂ CHẾ VÀ TẬP TỤC KHÁC TƯƠNG TỰ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
30/04/1956 buôn bán nô lệ, chế độ nô lệ
77 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954
28/09/1954 người không quốc tịch
78 NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ 1926
Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneve on 25 September 1926
23/10/1953 nô lệ, sửa đổi
79 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA PHỤ NỮ, 1952
Convention on the Political Rights of Women
20/12/1952 phụ nữ, quyền chính trị
80 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Convention relating to the Status of Refugees
28/07/1951 người tị nạn
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
81 CÔNG ƯỚC VỀ TRẤN ÁP VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ BÓC LỘT MẠI DÂM NGƯỜI
Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949
02/12/1949 bóc lột mại dâm người khác, buôn bán người, trấn áp
82 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỔ CHỨC VÀ ĐÀM PHÁN TẬP THỂ, 1949
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
01/07/1949 quyền tổ chức, đàm phán tập thể
83 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ BẢO VỆ QUYỀN LẬP HỘI, 1948
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)
09/07/1948 bảo vệ quyền lập hội, quyền tự do lập hội
84 CÔNG ƯỚC VỀ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Forced Labour Convention, 1930 (No.29)
28/06/1930 lao động cưỡng bức
85 CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ
Slavery Convention
25/09/1926 nô lệ
86 OP-CRPD NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
quyền của người khuyết tật
87 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU VỀ ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1955
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
LHQ, ngăn ngừa tội phạm, người phạm tội, quy tắc chuẩn, tù nhân
88 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN
World Conference against Racism, 2001 (Durban Declaration and Programme of Action)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s