Đánh giá ảnh hưởng của Báo cáo UNESCO Delors 1996: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P1)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P2)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P3)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P4)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P5)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P6)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P7)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P8)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P9)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P10)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P11)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P12)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P13)

UNESCO: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn (P14)

Đánh giá ảnh hưởng của Báo cáo UNESCO Delors 1996: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn

 

Revisiting Learning: The Treasure Within Assessing the influence of the 1996 Delors Report

Tóm tắt
Được xuất bản bởi UNESCO  năm 1996, Báo cáo: Giáo dục – Kho tàng tiềm ẩn – Learning: The Treasure Within, Ủy ban Quốc tế về Giáo dục cho thế kỷ 21, chủ tọa là Jacques Delors, cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đề xuất với tầm nhìn tổng hợp cho giáo dục. Giống như các báo cáo Faure Học để tồn tại – Learning to Be, xuất bản năm 1972, Báo cáo Delors năm 1996 được xem là là một tài liệu tham khảo quan trọng phổ biến cho các khái niệm về giáo dục và học tập trên toàn thế giới. Những ảnh hưởng của tầm nhìn và các mô hình học tập suốt đời và bốn trụ cột của việc học để biết, để làm, để tồn tại, và sống chung với nhau, dựa trên thảo luận về giáo dục, chính sách, và thực hành là gì?  Báo cáo ảnh hưởng tầm nhìn chiến lược của UNESCO và các chương trình như thế nào?

Báo cáo này này thảo luận về câu hỏi này như là một bước đầu tiên hướng tới việc đọc lại nghiêm túc báo cáo của Delors để mà xem xét vào thảo luận lại tầm nhìn của giáo dục cho tương lai trong ánh sáng của chuyển đổi xã hội toàn cầu diễn ra từ giữa những năm 1990s.

Kết luận

Báo cáo của Delors đã được coi là một tài liệu tham khảo quan trọng và rộng rãi về giáo dục và học tập trên toàn thế giới. Là một tài liệu về tầm nhìn đề xuất với tầm nhìn tổng hợp và nhân văn học của giáo dục, xuất bản vào năm 1996 cung cấp một thay thế tốt cho các phương pháp tiếp cận thực dụng và chủ nghĩa về khả năng sản xuất đã thống trị các thảo luận trong về giáo dục và phát triển những năm 1990. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã lập luận đã phần nào tầm nhìn “không tưởng” không luôn luôn dễ dàng để triển khai và đi vào thực tế. Điều này có lẽ đặc biệt đúng trong việc vận hành các mô hình học tập suốt đời, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp, nơi mà bình đẳng tiếp cận với giáo dục cơ bản và thực tiễn vẫn còn là một thách thức lớn.

Tuy nhiên, những lập luận cũng đã cho rẳng ảnh hưởng của các Báo cáo Delors, như là  một “Sách Trắng – White paper”, đã có ảnh hưởng quan trọng trọng các cuộc tranh luận chính sách giáo dục trong ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Thật vậy, bất chấp việc thiếu hệ thống theo dõi về tác động của báo cáo, bằng chứng cho thấy đã báo cáo đã ảnh hưởng đến cải cách giáo dục và phát triển chương trình giảng dạy ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trong khi tầm nhìn được nêu trong báo cáo được cho là vẫn là một khung hướng dẫn thích đàng cho phát triển giáo dục thế giới ngày nay.

Điều quan trọng là cần phải xem xét lại các báo cáo trong bối cảnh của sự thay đổi xã hội nhiều mặt diễn ra trên toàn thế giới kể từ năm 1990s. Như là một sự tái kết cấu, Báo cáo Delors có thể đóng góp vào các cuộc tranh luận toàn cầu hiện về khuôn khổ giáo dục và phát triển sau năm 2015. Quan trọng hơn, xem xét và đọc lại ‘của báo cáo Delors sẽ giúp đảm bảo cho tư duy hiện nay về vai trò của giáo dục trong phát triển là thực sự “toàn cầu” và thích đàng cho nỗ lực phát triển đất nước trong mọi bối cảnh trong sự tìm kiếm chung của chúng ta cho một tương lai bền vững và mở cửa công bằng cho tất cả mọi người

Abstract

Published by UNESCO in 1996, Learning: The Treasure Within, the Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, chaired by Jacques Delors, former European Commission President, proposed an integrated vision for education. Much like the Faure Report Learning to Be, published in 1972, the Delors Report is widely considered to be a key reference for the conceptualization of education and learning worldwide. What have been the influence of the vision and the paradigms of lifelong learning and the four pillars of learning to know, to do, to be, and to live together, on educational discourse, policy, and practice? How has the report influenced UNESCO’s own strategic vision and programme? This paper discusses these questions as a first step towards the critical rereading of the Delors Report that aims to revisit this vision of education for the future of education in the light of global societal transformation observed since the mid-1990s.

Concluding remarks

The Delors Report has been widely considered to be a key international reference for education and learning worldwide. As a vision document proposing an integrated and humanistic vision of learning, its publication in 1996 provided a welcome alternative to the dominant utilitarian and productivistic approach that dominated education and development discourse in the 1990s. Having said this, some analysts have argued that the somewhat “utopian” vision has not always been easy to translate into practice. This is perhaps particularly true of the operationalization of the lifelong learning paradigm, particularly in lower-income countries where equitable access to relevant basic education remains a major challenge. Others, however, have argued that the influence of the Delors Report, likened to that of a “White Paper”, has been significant on education policy debates in a range of countries worldwide. Indeed, despite the lack of systematic follow-up on its impact, evidence suggests that the report has influenced education reform and curriculum development in a range of countries worldwide. While the vision outlined in the report is arguably still a relevant guiding framework for education development in today’s world, it would be important to revisit the report in light of multifaceted societal change observed worldwide since the 1990s. Such a re-contextualization of the Delors Report can contribute to the current global debates on education and development frameworks beyond 2015. More importantly, however, such a re-reading’ of the Delors Report would help ensure that current thinking on the role of education in development is truly “global” and relevant to national development efforts in all contexts in our common quest for a just, inclusive, and sustainable future

DOWNLOAD FULL REPORT

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s