Những câu hỏi phỏng vấn tuyển việc bất hợp pháp cần tránh

Phỏng vấn tuyển việc | Đọt Chuối Non

Illegal job interview questions to avoid
Những câu hỏi phỏng vấn tuyển việc bất hợp pháp cần tránh [ở Mỹ]

(Tuy nhiên vẫn tốt để chúng ta tham khảo. PTH)
Marci Martin
Marci Martin
Business News Daily contributing writer
Updated Dec 17, 2021
Marci Martin
Marci Martin
Người viết đóng góp của Tin tức Kinh doanh Hằng ngày
Cập nhật ngày 17-12-2021
Conducting an employment interview is stressful for every party involved. You are looking for the best possible new team member, and the person being interviewed is hoping to make the best possible first impression.

In today’s competitive environment, the quality of your team is paramount to your success. In your enthusiasm to find the right person, you may not think about what you should and should not ask. The Equal Employment Opportunity Act (EEOA) prohibits you from asking questions that might lead to discrimination or the appearance of discrimination.

Bottom line: you cannot ask questions that in any way relate to a candidate’s:

Age
Race
Ethnicity
Color
Gender
Sex
Sexual orientation or gender identity
Country of origin
Birthplace
Religion
Disability
Marital status
Family status
Pregnancy
Salary history (in some states)

This sounds easy, but can be hard, especially if you develop an easy rapport with the candidate during the interview. It is natural when getting to know someone to ask about family, friends, education or other off-limits topics, but that can get you into trouble during an interview. 

When determining what questions to ask your candidates, consider what you need to know to make an educated hiring decision.

“It’s important to ask the same questions to every candidate you are interviewing for a particular position,” said Shobi Nunemacher, president of Referral Staffing Solutions. “You may have a different set of questions for different positions but when you are comparing two or more candidates for one opening, keep your questions the same.” Looking to outsource your hiring process? Working with a staffing agency can streamline the hiring process.
Thực hiện phỏng vấn tuyển việc thường căng thẳng với từng bên tham gia. Bạn đang tìm thành viên mới tốt nhất có thể cho nhóm và người được phỏng vấn cũng hy vọng sẽ tạo được ấn tượng ban đầu tốt nhất có thể.

Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, chất lượng nhóm của bạn là tối thượng cho thành công của bạn. Trong lúc háo hức tìm đúng người, bạn có thể không nghĩ về những điều mình nên hỏi và không nên hỏi. Đạo luật Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOA) cấm bạn đặt những câu hỏi có thể dẫn đến phân biệt đối xử hoặc biểu hiện của phân biệt đối xử.

Điểm mấu chốt: bạn không thể hỏi những câu hỏi có liên quan bất kì cách nào đến những điều sau đây của ứng viên:

Tuổi tác
Chủng tộc
Dân tộc
Màu da
Giới 
Giới tính
Định hướng giới tính hoặc nhận diện giới
Nguồn gốc quốc gia
Nơi sinh
Tôn giáo
Khuyết tật
Tình trạng hôn nhân
Tình trạng gia đình
Có thai
Lịch sử tiền lương (ở vài tiểu bang)

Điều này nghe có vẻ dễ, nhưng có thể khó, đặc biệt nếu bạn phát triển mối giao tiếp thoải mái với ứng viên trong cuộc phỏng vấn. Việc làm quen với ai đó để hỏi về gia đình, bạn bè, ăn học hoặc các chủ đề ngoài giới hạn khác là điều tự nhiên, nhưng điều đó có thể khiến bạn gặp rắc rối trong cuộc phỏng vấn.

Khi xác định câu nào để hỏi ứng viên, hãy cân nhắc bạn cần biết điều gì để làm quyết định tuyển dụng đúng đắn.

Shobi Nunemacher, chủ tịch Giới thiệu Giải pháp Nhân sự cho biết: “Điều quan trọng là hỏi những câu giống nhau cho mọi ứng viên bạn phỏng vấn cho một vị trí cụ thể. Bạn có thể có một bộ câu hỏi khác nhau cho các vị trí khác nhau nhưng khi so sánh 2 hoặc nhiều ứng viên cho 1 vị trí, hãy giữ các câu hỏi như nhau.” Tìm cách thuê người ngoài tuyển dụng nhân viên cho bạn? Làm việc với một hãng nhân sự có thể đơn giản hóa tiến trình tuyển dụng.
mmmmmmm
What you can and cannot askBạn có thể hỏi gì và không thể hỏi

There are a variety of ways that you might think are harmless than can actually lead to legal problems. It’s important to know what you can and can’t say.
Có nhiều cách bạn có thể nghĩ là vô hại nhưng thực tế lại có thể dẫn đến những vấn đề pháp lý. Điều quan trọng là phải biết bạn có thể nói gì và không thể nói gì.
GeographyĐịa lý
A great and common example that may not have occurred to you as a problem: “What is your national origin?” Or, more simply put, “Where are you from?” You may interview a candidate with a unique accent or someone that has mentioned they have worked in other countries and curiosity could get the best of you. And it seems perfectly harmless small talk. But legally, it’s not.

“Hold back the urge to ask where they are from,” advises Nunemacher. “Title VII of the Civil Rights Act of 1964 makes it illegal to discriminate against someone on the basis of national origin. If you ask, you could be accused of discriminating against them.”

You can ask of they are eligible to work in the United States and if they are able to provide documentation of that. Companies now require all employees to fill out an I-9 form to confirm that new hires are legally eligible for work in the U.S.

Employers cannot ask if English is a candidate’s first language either. If it’s relevant to a position, you can ask what other languages a candidate might be able to read, speak or write fluently.

More than just that, you cannot ask if you rent or own your home, who you live with or how you know the people you live with. You can, however, ask how long a candidate has lived at their current address.
Một ví dụ thú vị và phổ biến có lẽ không là một vấn đề đối với bạn: “Nguồn gốc quốc gia của anh là gì?” Hay nói đơn giản hơn, “Anh đến từ đâu?” Bạn có thể phỏng vấn một ứng viên có giọng lạ hoặc một người có kể họ từng làm việc ở các nước khác và sự tò mò có thể làm bạn bị sai sót. Và nó có vẻ như một cuộc nói chuyện nhỏ hoàn toàn vô hại. Nhưng về mặt pháp lý thì không.

Nunemacher, chủ tịch Giới thiệu Giải pháp Nhân sự, khuyên: “Hãy kìm chế ham muốn hỏi họ từ đâu đến.” Chương VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964 quy định việc phân biệt đối xử nhằm vào một người trên cơ sở nguồn gốc quốc gia là bất hợp pháp. Nếu bạn hỏi, bạn có thể bị buộc tội phân biệt đối xử đối với họ.”

Bạn có thể hỏi họ có đủ điều kiện làm việc ở Mỹ hay không và họ có thể cung cấp tài liệu về điều đó được không. Bây giờ các công ty đều yêu cầu tất cả nhân viên điền vào mẫu I-9 để xác nhận rằng người nhân viên mới được thuê có đủ điều kiện làm việc hợp pháp ở Mỹ.

Nhà tuyển dụng cũng không thể hỏi tiếng Anh có phải là tiếng mẹ đẻ của ứng viên hay không. Nếu liên quan đến vị trí, bạn có thể hỏi những ngôn ngữ khác mà ứng viên có thể đọc, nói hoặc viết thành thạo.

Hơn nữa, bạn không thể hỏi chị thuê hay sở hữu nhà, chị đang sống với ai hoặc làm sao mà chị quen biết những người đang sống với chị. Tuy nhiên, bạn có thể hỏi ứng viên đã sống bao lâu tại địa chỉ hiện tại của họ.
MarriageKết hôn
Another seemingly innocuous question might be “What is your maiden name?” Employers are not allowed to discriminate on the basis of gender or marital status.

Instead, you can ask, “Have you ever worked under another name?” Be sure that any question you ask remains the same for all candidates. The purpose of such a question might be to find out if they have a reputation, published works or accolades under another name that you might have heard of previously – not to find out if they are or were married.

“I recently interviewed a young man that is in the process of changing his name,” stated Nunemacher. “This question will be a catch-all of any name changes for any candidate, regardless of gender.”
Một câu hỏi có vẻ vô hại khác có thể là “Tên thời con gái của chị là gì?” Người sử dụng lao động không được phép phân biệt đối xử dựa trên giới hoặc tình trạng hôn nhân.

Thay vào đó bạn có thể hỏi, “Bạn từng làm việc dưới tên khác chưa?” Hãy chắc chắn bất kỳ câu nào bạn hỏi vẫn giống nhau với mọi ứng viên. Mục đích của câu hỏi này có thể là để tìm hiểu xem họ có danh tiếng hay không, họ có tác phẩm đã xuất bản hoặc giải thưởng dưới tên khác mà trước đây bạn có thể đã từng nghe hay không – chứ không phải để tìm hiểu xem họ đã kết hôn hoặc từng kết hôn hay chưa.

Nunemacher, chủ tịch Giới thiệu Giải pháp Nhân sự, nói: “Gần đây tôi có phỏng vấn một người đàn ông trẻ đang trong quá trình đổi tên. Câu hỏi bên trên có thể dùng cho bất kỳ sự thay đổi tên nào của bất kỳ ứng viên nào, bất kể giới tính nào.”
AgeTuổi tác
Another seemingly innocent question is “How old are you?” Nor can you ask the more subtle, “What year did you graduate from high school?” Or “When did you first start working?” The Age Discrimination in Employment Act of 1967 protects people who are 40 or older from discrimination because of age.

If you do have a minimum age requirement and want to be sure your candidate is eligible, Nunemacher says you can ask, “Are you over the age of 18?” or whatever the minimum age requirement is. For instance, if you’re hiring a bartender or waiter who will be serving alcohol, 37 states and Washington D.C. all require adults be at least 18 years old. Three other states require a person to be more than 21 years old and one state has an age requirement of 17.
Một câu hỏi có vẻ vô tội khác là “Bạn bao nhiêu tuổi?” Bạn cũng không thể hỏi tinh vi hơn, “Bạn tốt nghiệp cấp ba năm nào?” Hoặc “Lần đầu tiên bạn bắt đầu làm việc là khi nào?” Đạo luật Phân biệt Tuổi tác trong Lao động năm 1967 bảo vệ những người từ 40 tuổi trở lên khỏi bị phân biệt đối xử vì tuổi tác.

Nếu bạn có yêu cầu tuổi tối thiểu và muốn chắc chắn ứng viên của bạn đủ điều kiện, Nunemacher, chủ tịch Giới thiệu Giải pháp Nhân sự, nói bạn có thể hỏi, “Bạn có trên 18 tuổi không?” hoặc bất kỳ yêu cầu tuổi tối thiểu nào. Ví dụ: nếu bạn đang thuê một người pha chế hoặc bồi bàn có phục vụ rượu, cả 37 tiểu bang và Washington D.C. đều yêu cầu người trưởng thành ít nhất 18 tuổi. 3 tiểu bang khác yêu cầu người trên 21 tuổi và 1 tiểu bang yêu cầu 17 tuổi.
Family PlanningKế hoạch hóa gia đình

Another question that can get you as an employer into trouble is “Do you have children,” or, “Do you plan to have a family?” These questions historically been used to maintain a gender imbalance in the workforce, leading some employers not to hire women strictly on the assumption that they may, someday, take maternity leave or need time off to care for a sick child. It’s illegal either way. 

“You cannot ask a candidate if they are planning a family, if they are pregnant or about their childcare arrangements,” said Jackie Burkhardt, a human resources professional based in Wisconsin.  “This is an illegal interview question because it reveals personal information that is not allowed to be used by employers to make hiring decisions.”

Instead, she advises to ask questions that are relevant to the job description and requirements.

Một câu hỏi khác có thể khiến nhà tuyển dụng gặp rắc rối là “Bạn có con không”, hoặc “Bạn có định lập gia đình không?” Về mặt lịch sử, những câu hỏi này được dùng để duy trì mất cân bằng giới trong nhân viên, dẫn đến việc vài người chủ hoàn toàn không tuyển phụ nữ với giả định rồi đây họ có thể nghỉ thai sản hoặc cần nghỉ để chăm con ốm. Cả hai cách đều bất hợp pháp.

Jackie Burkhardt, chuyên gia nhân sự có trụ sở tại Wisconsin (Mỹ), cho biết: “Bạn không thể hỏi ứng viên có đang kế hoạch hóa gia đình hay không, có đang mang thai hay không, hoặc hỏi về việc sắp xếp chăm con của họ.” “Đây là câu hỏi phỏng vấn bất hợp pháp vì tiết lộ thông tin cá nhân mà nhà tuyển dụng không được phép dùng để làm quyết định tuyển người.”

Thay vào đó, Burkhardt khuyên nên đặt câu hỏi liên quan đến mô tả và yêu cầu của công việc.
HealthSức khỏe

Pregnancy is considered eligible for disability pay, which is another reason you can’t ask about a candidate’s status. But other disabilities are just as protected. For instance, you cannot ask, “Have you ever filed a workers compensation claim?” or, “Do you have a disability?”

Many positions may have lifting or other physical ability requirements. While you need to know the candidate is capable of performing the requirements, you cannot ask, “How is your health?”

“It’s illegal for employers to ask an applicant if they are in good health or if they have had any past illnesses or operations,” said Burkhardt. You are not allowed to ask about their height, weight or any details regarding any physical or mental limitations. 

Something that might not occur to everyone; you can’t ask if a candidate drinks socially or has ever used illegal drugs. If a person is a recovering alcoholic or other type of addict, for instance, their treatment would be protected under the Americans with Disabilities Act of 1990. Or, if they avoid alcohol for religious reasons, you could face a charge of religious discrimination.

“An employer can, however, ask if the applicant is able to perform the essential functions of this job with or without reasonable accommodations,” she continued.

In those instances, describe the physical requirements, even if they were listed in the ad or job description. You can ask, “Are you able to execute the necessary job requirements of this position, and perform them well and safely?” That is a reasonable and legal question.

Mang thai được coi là đủ điều kiện để được trả lương cho người ốm yếu tàn tật, đó là lý do nữa khiến bạn không thể hỏi về tình trạng của ứng viên. Nhưng những khuyết tật khác cũng được bảo vệ. Ví dụ, bạn không thể hỏi, “Bạn từng nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người lao động chưa?” hoặc, “Bạn có khuyết tật không?”

Nhiều vị trí có thể có đòi hỏi khả năng khiêng nặng hoặc khả năng thể chất khác. Trong khi bạn cần biết ứng viên có thể thực hiện các yêu cầu hay không, bạn cũng không thể hỏi “Sức khỏe của bạn thế nào?”

Chuyên gia nhân sự Burkhardt nói: “Việc người sử dụng lao động hỏi người nộp đơn xem họ có sức khỏe tốt không hoặc họ từng bị bệnh hoặc phẫu thuật trong quá khứ chưa là bất hợp pháp.” Bạn không được phép hỏi về chiều cao, cân nặng hoặc bất kỳ chi tiết nào liên quan đến bất kỳ giới hạn thể chất hoặc tinh thần nào của họ.

Một điều có thể không xảy ra với mọi người; bạn không thể hỏi ứng viên có uống rượu xã giao hay không, hay đã từng dùng ma túy bất hợp pháp hay chưa. Ví dụ, nếu một người là người nghiện rượu đang hồi phục hoặc là người nghiện các thứ khác, việc điều trị của họ sẽ được bảo vệ theo Đạo luật Người Mỹ khuyết tật năm 1990. Hoặc, nếu họ tránh rượu vì lý do tôn giáo, bạn có thể phải đối mặt với tội kỳ thị tôn giáo.

Chuyên gia nhân sự Burkhardt tiếp tục nói: “Tuy nhiên, nhà tuyển dụng có thể hỏi người nộp đơn có thể thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của công việc này với các hỗ trợ hợp lý hoặc không có hỗ trợ hợp lý hay không.”

Trong những trường hợp đó, hãy mô tả các yêu cầu thể chất, ngay cả khi chúng đã được liệt kê trong quảng cáo hoặc mô tả công việc. Bạn có thể hỏi, “Bạn có thể thực hiện các yêu cầu công việc cần thiết của vị trí này, và làm tốt và an toàn không?” Đó là câu hỏi hợp lý và hợp pháp.
Salary historyLịch sử tiền lương

Women are paid 79 cents for every dollar that men make, according to the United States Census Bureau. Black and Hispanic women earn even less than that. Federal law already technically prohibits gender-based pay discrimination, but it’s a difficult thing to prove. So, some states have taken a step to stop this discrimination at the job interview level.

California, Delaware, Massachusetts, Oregon and Puerto Rico have all made some salary-related interview questions illegal. And in New Orleans, New York City, Philadelphia and Pittsburgh each have similar laws on the books now. While it may not apply in your city or state yet, it’s a safest to just avoid questions like “What is your current salary?”

Instead, determine the salary for any given position up front. During the interview, make that salary range known and confirm that the candidate is still interested in the position given those parameters. The idea is that this will help ensure that women and minorities who have a history of being paid less do not see that cycle perpetuated by employers who would then adjust a position’s salary down to save a few pennies.

Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, phụ nữ được trả 79 xu cho mỗi đô la nam giới kiếm được. Phụ nữ da đen và gốc Tây Ban Nha thì kiếm được ít hơn thế. Luật liên bang, trên lý thyết, đã cấm phân biệt đối xử về trả lương dựa trên giới, nhưng đó là điều khó chứng minh. Vì vậy, một số bang đã thực hiện bước ngăn chặn phân biệt đối xử này ở mức phỏng vấn tuyển việc.

California, Delaware, Massachusetts, Oregon và Puerto Rico đều đã quy định một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến tiền lương là bất hợp pháp. Và ở New Orleans, Thành phố New York, Philadelphia và Pittsburgh, mỗi nơi đều có luật tương tự. Dù điều này có thể chưa được áp dụng ở thành phố hoặc tiểu bang của bạn, nhưng an toàn nhất là chỉ cần tránh những câu hỏi như “Lương hiện tại của bạn là bao nhiêu?”

Thay vào đó, ngay từ đầu hãy xác định mức lương cho bất kỳ vị trí nào. Trong cuộc phỏng vấn, hãy cho ứng viên biết mức lương đó và xác nhận ứng viên vẫn quan tâm đến vị trí với các con số đó. Ý tưởng là điều này sẽ giúp đảm bảo phụ nữ và dân thiểu số có lịch sử bị trả lương thấp không gặp phải chu kỳ đó tiêp tục kéo dài bởi những người chủ hạ tiền lương của một vị trí xuống để tiết kiệm vài xu.
Other potential problem questionsNhững câu hỏi có vấn đề tiềm ẩn khác
While not illegal in all states, or explicitly illegal, there are some other questions that could land your company in hot water:

– “Have you ever been arrested?” (This is only relevant if a candidate has been convicted, and if that arrest and/or conviction would have actual bearing on the role that person would play.) This has been seen, in some cases, to lead to racial discrimination and being arrested does not mean guilty of anything.

– “Can you work weekends or nights?” This can be seen as a question of religious observance or a proxy way of asking about family status.

– “Do you have a bank account?” This is only fair to ask if you’re sure it’s permitted under the –Fair Credit Reporting Act of 1970 and the Consumer Credit Reporting Reform Act of 1996.

Dù không bất hợp pháp ở mọi tiểu bang, hoặc bất hợp pháp rõ ràng, vài câu hỏi khác có thể đưa công ty bạn vào nước sôi lửa bỏng:

– “Bạn từng bị bắt chưa?” (Điều này chỉ có liên quan nếu ứng viên đã bị kết án, và nếu việc bắt giữ và/hoặc kết án đó thực sự có liên quan đến công việc của người đó.) Trong vài trường hợp, điều này được xem là dẫn đến phân biệt chủng tộc và bị bắt không có nghĩa là có tội về bất cứ điều gì.

– “Bạn có thể làm việc cuối tuần hoặc buổi tối được không?” Đây có thể được xem là câu hỏi về sự tuân thủ tôn giáo hoặc một cách hỏi đại diện về tình trạng gia đình.

– “Bạn có tài khoản ngân hàng không?” Câu này chỉ hợp lý nếu bạn chắc chắn câu đó được phép theo Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng năm 1970 và Đạo luật Cải cách Báo cáo Tín dụng Người tiêu dùng năm 1996.
mmmmmmm
General job interview tipsMẹo phỏng vấn tuyển việc chung
Of course, you want to find the right skills, personality, abilities and knowledge to join your team. But there is a minefield of questions you’ll want to avoid when performing a job interview. In fact, 20 percent of hiring and human resources managers have admitted to asking illegal questions, according to a Harris Poll of 2,000 such employers. Don’t put your company at such risk by following these guidelines:

– Focus interview questions relevant to the requirements of the job and determine if the candidate meets the criteria for that position. 

– Be consistent with interview process. Create a set list of questions before the first interview and stick to the script.

– Don’t ask anything too personal.

– Understand what is legal and illegal to ask in an interview.
Tất nhiên, bạn muốn tìm những kỹ năng, tính cách, khả năng và kiến ​​thức phù hợp để gia nhập vào nhóm của bạn. Nhưng có rất nhiều câu hỏi bạn sẽ muốn tránh khi thực hiện phỏng vấn tuyển việc. Trên thực tế, 20% các nhà quản lý nhân sự và tuyển dụng đã thừa nhận đã đặt những câu hỏi bất hợp pháp, theo cuộc thăm dò ý kiến ​​của Harris với 2.000 nhà tuyển dụng. Đừng đặt công ty bạn vào nguy cơ như vậy bằng cách làm theo các nguyên tắc sau:

– Tập trung các câu hỏi phỏng vấn phù hợp với yêu cầu công việc và xác định xem ứng viên có đáp ứng các tiêu chuẩn cho vị trí đó hay không.

– Nhất quán với quy trình phỏng vấn. Tạo danh sách các câu hỏi trước cuộc phỏng vấn đầu tiên và bám vào kịch bản.

– Đừng hỏi bất cứ điều gì quá riêng tư.

– Hiểu những gì là hợp pháp và bất hợp pháp để hỏi trong phỏng vấn.
Nguồn: businessnewsdaily(Phạm Thu Hương dịch)
mmmmmmm
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s