International law: Crimes against humanity – Luật quốc tế: Hình tội chống loài người

Crimes Against Humanity

Definition

Rome Statute of the International Criminal Court

Article 7

Crimes Against Humanity

 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
  1. Murder;
  2. Extermination;
  3. Enslavement;
  4. Deportation or forcible transfer of population;
  5. Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
  6. Torture;
  7. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
  8. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
  9. Enforced disappearance of persons;
  10. The crime of apartheid;
  11. Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
 2. For the purpose of paragraph 1:
  1. ‘Attack directed against any civilian population’ means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

Nguồn Crimes Against Humanity>>

Hình tội chống loài người

Định nghĩa

Đạo luật Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế

Điều 7 

Hình tội chống loài người

 1. Cho mục đích của Đạo luật Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế, “tội chống loài người” nghĩa là bất kỳ hành vi nào sau đây khi được thực hiện như một phần của cuộc tấn công trên diện rộng hoặc tấn công có hệ thống, với ý thức về cuộc tấn công, nhằm vào bất kỳ nhóm dân thường nào: 
  1. Giết người;
  2. Tiêu diệt;
  3. Nô lệ hóa;
  4. Trục xuất hoặc cưỡng chế chuyển nhóm dân;
  5. Bỏ tù hoặc tước nghiêm trọng  quyền tự do thể chất vi phạm các quy tắc cơ bản của luật quốc tế;
  6. Tra tấn;
  7. Hiếp dâm, nô lệ tình dục, cưỡng bức mại dâm, cưỡng bức mang thai, cưỡng bức triệt sản, hoặc bất kỳ hình thức bạo lực tình dục nào khác có mức nghiêm trọng tương đương;
  8. Bách hại bất kỳ nhóm nào hoặc tập thể nào có thể nhận dạng về chính trị, chủng tộc, quốc gia, dân tộc, văn hóa, tôn giáo, giới tính như được định nghĩa trong đoạn 3, hoặc với các lý do khác được  công nhận trên thế giới là bị cấm theo luật quốc tế, trong khi thực hiện bất kỳ hành vi nào được nêu trong đoạn này hoặc bất kỳ hình tội  nào thuộc thẩm quyền của Tòa án này;
  9. Cưỡng chế mất tích người;
  10. Tội phân biệt chủng tộc;
  11. Các hành vi tương tự vô nhân đạo khác  cố ý gây ra đau đớn lớn, hoặc làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể hoặc sức khỏe tinh thần hoặc thể chất.
 2. Cho mục đích của đoạn 1:
  1. ‘Tấn công nhằm vào bất kỳ nhóm dân thường nào’ nghĩa là một quá trình ứng xử  thực hiện nhiều  hành động  được đề cập trong đoạn 1 chống lại bất kỳ nhóm dân thường nào,  thể theo hoặc đẩy mạnh chính sách của Nhà nước hoặc của một tổ chức nhằm thực hiện cuộc tấn công đó;
(Phạm Thu Hương dịch) mmmmmmmmmm

Chuỗi bài:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s