Dòng tiền phi pháp ra vào từ 148 nước đang phát triển, năm 2006-2015

Toàn bộ báo cáo: Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015

Tóm tắt

Đây là bản mới nhất trong loạt báo cáo ban hành hàng năm bởi Tổ chức tài chính liêm chính Toàn cầu – Global Financial Integrity(GFI), nơi cung cấp các ước tính cấp quốc gia về các dòng tiền bất hợp pháp ra vào của 148 các quốc gia thị trường đang phát triển và thị trường mới nổi là kết quả của trao đổi thương mại hàng hóa với các nền kinh tế tiên tiến, được phân loại bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các dòng chảy như vậy sau đây được gọi là dòng tiền bất hợp pháp – illicit financial flows (IFFs) ước tính từ năm 2006 đến 2015, giai đoạn 10 năm gần đây nhất có dữ liệu toàn diện. Ngoài việc cập nhật các ước tính dòng tiền bất hợp pháp, như GFI đã trình bày trước đây, báo cáo này mở rộng phạm vi nghiên cứu và sử dụng cơ sở dữ liệu chi tiết hơn do Liên Hợp Quốc (UN) công bố cùng với các biện pháp cập nhật từ dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mà tổ chức đã sử dụng trước đây. Báo cáo này trình bày ước tính của các dòng tiền bất hợp pháp dựa trên cả hai bộ dữ liệu. GFI định nghĩa dòng tiền bất hợp pháp là tiền kiếm được, sử dụng hoặc di chuyển bất hợp pháp và vượt qua biên giới quốc tế. Hiện tại, Ngân hàng Thế giới, IMF, UN và OECD sử dụng định nghĩa tương tự.

Nghiên cứu này nhấn mạnh điểm mà các dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến thương mại là rất đáng kể và là đặc điểm dai dẳng của nước đang phát triển trao đổi thương mại với các nền kinh tế tiên tiến. Như vậy, thông tin sai lệch trong thương mại vẫn là một trở ngại để đạt được sự tăng trưởng bền vững và công bằng ở các nước đang phát triển. Những điểm nổi bật trong nghiên cứu của chúng tôi cho năm 2015 bằng cách sử dụng bộ dữ liệu Direction of Trade Statistics từ IMF cho thấy:

• nhóm 30 quốc gia đứng đầu được xếp hạng theo giá trị đồng đô la của các dòng tiền ra bất hợp pháp, bao gồm các nước giàu tài nguyên như

Nam Phi (10,2 tỷ USD) và Nigeria (8,3 USD)
các nước châu Âu bao gồm
Thổ Nhĩ Kỳ (8,4 tỷ USD),
Hungary (6,5 tỷ USD) và
Ba Lan (3,1 tỷ USD)
các quốc gia Mỹ Latinh
Mexico (42,9 tỷ USD),
Brazil (12,2 tỷ USD),
Colombia (7,4 tỷ USD) và
Chile (4,1 tỷ USD).

Các quốc gia châu Á trong top 30 quốc gia thuộc loại này bao gồm Malaysia (33,7 tỷ USD), Ấn Độ (9,8 tỷ USD), Bangladesh (5,9 tỷ USD) và Philippines (5,1 tỷ USD)

• nhóm 30 quốc gia đứng đầu được xếp hạng về dòng chảy bất hợp pháp tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số giao thương với các nền kinh tế tiên tiến, là một nhóm các quốc gia hoàn toàn khác bao gồm

Mozambique (48,1%),
Malawi (44,1%),
Zambia (43%),
Honduras (39,7%),
Namibia (38,7%)và
Myanmar (30,8%)

• danh sách 30 quốc gia đứngđầu được xếp hạng theo giá trị đồng đô la của dòng vào bất hợp pháp

(Lưu ý: dòng vào bất hợp pháp là một loại nghịch lý tài nguyên trong đó
a) không rõ nguồn gốc của dòng tiền, b) dòng tiền vào là vô hình đối với chính phủ, c) dòng tiền không bị đánh thuế và d) dòng tiền thường xuyên thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy) bao gồm một nhóm đa dạng trong khu vực bao gồm

Việt Nam (22,5 tỷ USD),
Thái Lan (20,9 tỷ USD) và
Indonesia (15,4 tỷ USD)
cũng như các quốc gia Mỹ Latinh
Panama (18,3 tỷ USD) và
Argentina (4,8 tỷ USD).
Các quốc gia khác bao gồm Kazakhstan (16,5 tỷ USD), Belarus (6,1 tỷ USD) và Morocco (3,9 tỷ USD).

Đối với các ước tính dựa trên Chỉ số thống kê thương mại – DOTS về dòng tiền bất hợp pháp, tính bằng đô la và tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giao dịch với nền kinh tế tiên tiến, đối với các quốc gia không xuất hiện ở trên, xem: Phụ lục Bảng III-1.

Ước tính nguy cơ thông tin thương mại sai lệch dựa trên DOTS theo quốc gia, 2015.

Điểm nổi bật trong nghiên cứu của chúng tôi trong năm 2015 bằng cách sử dụng bộ dữ liệu Comtrade từ Liên Hợp Quốc cho thấy:

• nhóm 30 quốc gia, được xếp hạng theo giá trị đồng đô la của các dòng tiền ra bất hợp pháp, bao gồm Các quốc gia châu Âu

Hungary (7,6 tỷ USD),
Romania (5,1 tỷ USD) và
Bulgaria (1,8 USD tỷ),
cũng như các nước Mỹ Latinh
Mexico (31,5 tỷ USD),
Brazil (12 tỷ USD),
Argentina (2,7 tỷ USD) và
Peru (2,1 tỷ USD).

Các quốc gia châu Á nằm trong top 30 các quốc gia thuộc loại này bao gồm Malaysia (22,9 tỷ USD), Thái Lan (16 tỷ USD), Indonesia (9,6 tỷ USD) và Việt Nam (9,1 tỷ USD).

Các quốc gia châu Phi trong số 30 quốc gia hàng đầubao gồm Nam Phi (5,9 tỷ USD), Algeria (4,1 tỷ USD) và Tunisia (1,8 tỷ USD)

• nhóm 30 quốc gia, được xếp hạng theo dòng tiền ra bất hợp pháp theo tỷ lệ phần trăm tổng thương mại với các nền kinh tế tiên tiến, tạo ra một tập hợp các quốc gia khác nhau bao gồm Uganda (14,7%), Rwanda (13,7%) và Namibia (13,6%), cũng như Costa Rica

(12,5%), Colombia (12,1%) và Guatemala (11,9%)

• danh sách 30 quốc gia hàng đầu được xếp hạng theo giá trị đồng đô la của dòng tiền vào bất hợp pháp bao gồm một khu vực nhóm đa dạng bao gồm Ba Lan (32,3 tỷ USD), Romania (6,8 tỷ USD), Indonesia(10,1 tỷ USD) Bangladesh (2,8 tỷ USD), Chile (3,2 tỷ USD), Colombia (2,9 tỷ USD),Morocco (2,7 tỷ USD) và Tunisia 2,3 tỷ USD).Đối với các ước tính dựa trên Comtrade về dòng chảy bất hợp pháp, tính bằng đô la và tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giao dịch với các nền kinh tế tiên tiến, đối với các quốc gia không xuất hiện ở trên, hãy xem:

Bảng phụ lục

III-2. Ước tính dựa trên thương mại tiềm năng của Comtrade theo quốc gia, 2015.Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy rằng trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2015, các dòng tiền phi pháp chiếm trung bình hơn 20 phần trăm thương mại của các nước đang phát triển, (xem Bảng X-1 và Hình X-1)

Bảng X-1. Ước tính các dòng tiền bất hợp pháp liên quan trao đổi thương mại, tất cả các nền kinh tế đang phát triển, giai đoạn 2006-2015 (Phần trăm tổng thương mại của các nước đang phát triển với các nền kinh tế tiên tiến trừ khi được ghi nhận)

Hình X-1. Ước tính thay thế của dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến thương mại tiềm năng, giai đoạn 2006-2015 (Phần trăm tổng thương mại của các nước đang phát triển với các nền kinh tế tiên tiến)

Như trường hợp trong các báo cáo trước đây, các ước tính cập nhật của GFI về dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến thương mại xuất phát từ hai nguồn: (1) thông tin sai lệch trong giao dịch hàng hóa và (2) rò rỉ trong cán cân thanh toán, được dán nhãn bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( IMF) là lỗi mạng và thiếu sót trong các tài khoản Thanh toán. Trong hai nguồn đó, các ước tính của chúng tôi chỉ ra rằng nguy cơ sai lệch thương mại là phương tiện chính để chuyển tiền bất hợp pháp giữa các nước đang phát triển và các nước tiên tiến. Trong khoảng thời gian mười năm của nghiên cứu này, trung bình nguy cơ thông tin sai lệch thương mại đã lên tới từ 19 – 24 phần trăm thương mại của các nước đang phát triển. (xem Bảng X-2 và Hình X-2).

Bảng X-2. Ước tính nguy cơ sai lệch thương mại, tất cả các nền kinh tế đang phát triển, giai đoạn 2006-2015 (Phần trăm tổng thương mại của các nước đang phát triển với các nền kinh tế tiên tiến trừ khi được ghi nhận)

Hình X-2. Các ước tính khác của nguy cơ sai lệch thương mại, giai đoạn 2006-2015 (Phần trăm tổng thương mại của các nước đang phát triển với các nền kinh tế tiên tiến)

Thông tin sai lệch thương mại được thực hiện bằng cách đánh giá sai giá trị hoặc khối lượng xuất khẩu hoặc nhập khẩu trên hóa đơn hải quan. Thông tin sai lệch thương mại là một hình thức rửa tiền dựa trên giao dịch được thực hiện bởi thực tế là các đối tác thương mại tự viết tài liệu thương mại hoặc sắp xếp để chuẩn bị các tài liệu ở nước thứ ba (thường là thiên đường thuế) được gọi là tái xuất hóa đơn. Thao túng gian lận về giá cả, số lượng hoặc chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ trên hóa đơn cho phép tội phạm, quan chức chính phủ tham nhũng và những công ty trốn thuế thương mại chuyển số tiền lớn qua biên giới quốc tế một cách nhanh chóng, dễ dàng và hầu như không bị phát hiện. Nghiên cứu này chỉ bao gồm thông tin sai lệch về thương mại hàng hóa. Chúng tôi không bao gồm các ước tính về thông tin sai lệch liên quan đến thương mại dịch vụ do thiếu dữ liệu thương mại song phương về các dịch vụ vốn là một thành phần ngày càng tăng của thương mại thế giới. Đây là một lý do quan trọng tại sao GFI tin rằng các ước tính về dòng chảy bất hợp pháp từ các nước đang phát triển của các nhà kinh tế có thể thực tế bị đánh giá thấp hơn. Theo bản chất của dòng tiền bất hợp pháp, thường được chủ ý để ẩn. Do đó, ngay cả những loại dòng tiền bất hợp pháp có thể được đo lường phải được đo lường một cách gián tiếp và do đó, là một ước tính không chính xác của hoạt động này. Tuy nhiên, có nhiều hình thức dòng tiền bất hợp pháp không thể được chọn bằng cách sử dụng dữ liệu và phương pháp kinh tế có sẵn. Ví dụ: giao dịch tiền mặt, hóa đơn giả, thông tin sai lệch trong các dịch vụ và tài sản vô hình và giao dịch hawala (một hình thức chuyển tiền bất hợp pháp) đơn giản là không được đăng ký trực tiếp trong dữ liệu kinh tế có sẵn. Do đó, chúng tôi mô tả các ước tính được trình bày ở đây có khả năng rất thận trọng. Tuy nhiên, các ước tính đáp ứng một khoảng trống quan trọng trong tài liệu và trong phạm vi các ước tính thận trọng là lớn, và nó cũng cho thấy quy mô của vấn đề dòng tiền bất hợp pháp trong thương mại.

Dữ liệu thương mại song phương cho phép các nhà phân tích kiểm tra báo cáo đối chiếu để rút ra các kết luận, mặc dù không chắc chắn, về quy mô toàn cầu của sai lệch thương mại. Mặc dù các nguồn dữ liệu quốc gia rất chi tiết có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng, dữ liệu đó không có sẵn trên cơ sở toàn diện cho tất cả các quốc gia.

Sự thay đổi phương pháp quan trọng nhất được giới thiệu trong các ước tính cập nhật phản ánh việc sử dụng hai cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô của GFI trong thương mại song phương để mang lại hai ước tính về khả năng thông tin thương mại tiềm năng. Trong quá khứ, GFI đã xây dựng một bộ các ước tính sai lệch thương mại tiềm năng bằng cách sử dụng Chỉ số thống kê thương mại (DOTS) của IMF, báo cáo thương mại song phương trên cơ sở quốc gia. Dữ liệu DOTS được sử dụng ở đây phản ánh các cải tiến phương pháp đáng kể được IMF đưa ra so với các phiên bản trước của DOTS và GFI đã đơn giản hóa các quy trình mà nó đã sử dụng trước đây để xử lý các ước tính dựa trên DOTS của mình. Các sửa đổi đối với dữ liệu DOTS và các thủ tục GFI trên để sử dụng các tài khoản dữ liệu đó cho sự khác biệt giữa các ước tính hiện tại và quá khứ của thông tin thương mại tiềm năng; tuy nhiên, kết quả ước tính không khác biệt cơ bản với các ước tính dựa trên DFIS của GFI trong quá khứ.\

Cơ sở dữ liệu thứ hai được sử dụng trong các ước tính hiện tại (lần đầu tiên) là cơ sở dữ liệu Comtrade được Liên hợp quốc (LHQ) duy trì. Ngoài các báo cáo quốc gia về thương mại song phương DOTS, Comtrade ghi lại cả giá trị và khối lượng giao dịch song phương ở cấp độ hàng hóa. Chi tiết hàng hóa 6 chữ số hài hòa (chiếm khoảng năm nghìn mặt hàng riêng biệt) thể hiện mức độ chi tiết nhất của báo cáo thương mại hàng hóa có thể so sánh được trên cơ sở toàn diện. Chi tiết phong phú hơn có sẵn trong dữ liệu Comtrade cho phép GFI sử dụng các phương pháp điều trị thống kê (tiêu chuẩn) và tính toán chính xác hơn cho các ước tính của nó hơn là có thể với

cơ sở dữ liệu DOTS. Ngay cả khi tính đến tất cả những thay đổi trong cả cơ sở dữ liệu và phương pháp phù hợp với từng cơ sở, cùng với sự không chắc chắn liên quan đến tất cả các ước tính như vậy, thông điệp rõ ràng trong các con số là tiềm năng gây hiểu lầm về thương mại với các nền kinh tế tiên tiến là cả một vấn đề quan trọng và dai dẳng vấn đề thương mại nước đang phát triển.

Năm 2015, các dòng tiền bất hợp pháp đã trở thành một phần của phát triển chính thống trong mục tiêu sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và tại Hội nghị Tài chính cho Phát triển ở Addis Ababa. Các nhà lãnh đạo thế giới vẫn còn nhiều việc phải làm để hạn chế sự nhập nhằng trong hệ thống tài chính toàn cầu tạo điều kiện cho những dòng chảy này. GFI khuyến nghị một số bước mà chính phủ và các cơ quan quản lý quốc tế khác có thể thực hiện để phát triển tính minh bạch tài chính lớn hơn và hạn chế các luồng tài chính bất hợp pháp, bao gồm: Sở hữu lợi tức – Beneficial Ownership

• Chính phủ nên thành lập các cơ quan đăng ký để kiểm chứng các thông tin về  sở hữu lợi tức của tất cả các pháp nhân và tất cả các ngân hàng nên biết (các) chủ sở hữu có lợi thực sự của bất kỳ tài khoản trong tổ chức tài chính của họ.

Chống rửa tiền

 

• Cơ quan chính phủ nên thông qua và thực hiện đầy đủ tất cả các Nhiệm vụ hành động tài chính

Khuyến nghị chống rửa tiền của Lực lượng (FATF); luật pháp đã được áp dụng nên được thực thi mạnh mẽ.

Báo cáo theo quốc gia

• Các nhà hoạch định chính sách nên yêu cầu các công ty đa quốc gia công khai với công chúng doanh thu, lợi nhuận, thua lỗ, doanh thu, thuế phải trả, các công ty con và cấp độ nhân viên trên cơ sở từng quốc gia.

Trao đổi thông tin thuế

• Tất cả các quốc gia nên tích cực tham gia vào phong trào trên toàn thế giới theo hướng trao đổi thông tin thuế tự động được xác nhận bởi OECD và G20.

Thương mại sai lệch

• Cố ý đưa thông tin thương mại sai lệch để trốn hoặc tránh thuế VAT, thuế hải quan, thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc bất kỳ hình thức thu nhập chính phủ nào khác nên được coi là bất hợp pháp.

• Cơ quan hải quan nên đối xử với các giao dịch thương mại liên quan đến một thiên đường thuế với mức độ giám sát cao nhất.

• Chính phủ nên tăng cường thực thi hải quan bằng cách trang bị và đào tạo cán bộ để phát hiện tốt hơn việc cố ý làm sai lệch các giao dịch thương mại, đặc biệt là thông qua truy cập vào thông tin giá cả thị trường thế giới thời gian thực ở mức độ chi tiết hàng hóa.

• GFI đã phát triển một sản phẩm để hỗ trợ các chính phủ phát hiện nguy cơ thông tin sai lệch trong thời gian thực: GFTrade là một ứng dụng đánh giá rủi ro độc quyền cho phép các quan chức hải quan xác định xem hàng hóa có được định giá ngoài phạm vi điển hình cho sản phẩm so sánh.

Phát triển bền vững

• Chính phủ nên ký vào Sáng kiến ​​Thuế Addis để hỗ trợ thêm cho các nỗ lực kiềm chế

IFF là một thành phần chính của chương trình nghị sự phát triển. Dòng vốn lớn bất hợp pháp thể hiện trong nghiên cứu này đại diện cho nguồn tài nguyên từ việc sử dụng nguồn xã hội hiệu quả nhất ở các nền kinh tế đang phát triển và có khả năng tác động xấu đến trong nước huy động nguồn lực và cản trở tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ví dụ, một số phần của các dòng tiền bất hợp pháp được nêu bật ở đây có thể tương ứng với các khoản thu thuế bị mất bởi chính phủ nước đang phát triển mà sau đó sẽ không có sẵn để sử dụng bởi các chính phủ đó để giảm bất bình đẳng, xóa đói giảm nghèo và nói chung là nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người sống ở những đất nước đó. Dù nguồn gốc của dòng chảy bất hợp pháp là gì, cần phải xem xét vai trò của chúng trong mọi thảo luận về phương trình phát triển. Điều quan trọng là kiểm tra không chỉ dòng tài nguyên hợp pháp vào và ra khỏi các nước đang phát triển mà còn các dòng chảy bất hợp pháp liên quan đến rò rỉ vốn từ cán cân thanh toán và từ thông tin thương mại sai lệch. Chính phủ và quốc tế các tổ chức phải làm mạnh chính sách và tăng hợp tác để chống lại tai họa này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s