Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2015

02:39 PM 20/09/2016 |  Ủy Ban Dân Tộc

* Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số  >>Tải về
Tiếp tục đọc “Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2015”

Nghị quyết Số 52/NQ-CP (2016) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ vcông tác dân tộc;

Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ những năm qua nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thành tựu đạt được, nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém: Lao động dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo; nhận thức, kỹ năng sống, khả năng thích ứng môi trường mới còn hạn chế; tác phong và kỷ luật lao động của nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập; số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu schưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục đọc “Nghị quyết Số 52/NQ-CP (2016) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030”

Cornell Consults on New [VinUniversity] University in Vietnam

March 14, 2018

Cornell University plans to collaborate with a property development company in Vietnam to establish a new private university in Hanoi. Cornell announced Tuesday that it “is involved in a multiyear consulting services contract that includes advising on the development of infrastructure, campus reviews, curriculum and faculty hiring” for what will be known as VinUniversity. Cornell said the planned university will have a School of Business, Hospitality and Real Estate; a School of Engineering and Technology; a School of General Education; a School of Public Health and Health Services; a School of Nursing; and a School of Medicine. VinUniversity expects to enroll its first students in fall 2020.

Some info and statistics on Education in Vietnam – Một số thông tin và thống kê về giáo dục ở VN

 1. Viet Nam National Education for All 2015 review
  – At UNESCO
  – At CVD
  Báo cáo Quốc gia – Giáo dục cho mọi người 2015 của Việt Nam
  – At UNESCO
  – At CVD
 2. International Standard Classification for Education (ISCED 2011)
 3. Luật Giáo Dục
 4. Chiến lược Phát triển Giáo Dục Việt Nam 2009-2020 (at UNESCO)
  – pdf file on CVD
 5. Những con số biết nói về giáo dục đại học Việt Nam – Vietnamnet (Aug. 11, 2017)
  Bức tranh toàn cảnh về nền giáo dục Việt Nam những năm qua – giaoduc.net.vn (Aug. 13, 2017)
 6. Education in Vietnam – World Education News and Reviews (Nov. 8, 2017)
 7. Tóm tắt báo các đánh giá ngành giáo dục – Asian Development Bank (2012-2015)
  – pdf file on CVD
 8. Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”
 9. Vietnam Non-Formal Education – UNESCO (2007)
  – pdf file on CVD
 10. Vietnam Education Statistics – General Statistics Office of VN
 11. Vietnam – High quality education for all by 2020 : World Bank Overview/policy report (English)
  – pdf file on CVD
 12. The Higher Education System in Viet Nam (Kristy Kelly, Director of Institute of International Education/VN, 2008)
  – pdf file on CVD
 13. Education in Vietnam – WERN
 14. Vietnam: Higher Education and Skills for Growth – World Bank (june 2008)
  – pdf file on CVD
 15. VN Quality Education for All_World Bank
 16. Achievements and Lessons Learned from Vietnam’s Higher Education Quality Control System After a Decade of Establishment – International Education Journal (2017)
  – pdf file on CVD
 17. Facts and Details – Higher Education, Science and Universities in Vietnam
 18. The Road Ahead for Higher Education Sector in Vietnam, Le Thi Kim Anh & Martin Hayden (2017)
 19. Higher Education in Vietnam Shows Steady Improvement – The Borden Project
 20. World Bank Database
 21. Vietnam: Preparing the Higher Education Sector Development Project – ADB Technical Consultant’s Report (2010)
 22. Vietnamese higher education: Opportunities and challenges for foreign institutions (Jan. 2018)
 23. Vietnam: Phát triển Giáo Dục Đại Học đáp ứng nhu cầu công việc – World Bank
 24. Survey Assessment of Vietnamese Youth Round1 (SAVY1 – 2003) – Ministry of Health, General Statistic Office, WHO, UNICEP
  – pdf file on CVD
 25. Survey Assessment of Vietnamese Youth Round 2 (SAVY2) – Ministry of Health, General Statistic Office, WHO, UNICEP. Hanoi: Statistics Publishing House; 2010. (No electronic copy)
 26. Health of Adolescent in Vietnam (Summary of SAVY1 and SAVY2) – WHO (2011)
  – pdf file on CVD
 27. OECD Youth Report – VietNam (2017)
  – pdf file on CVD
 28. Đến năm 2020 sinh viên người dân tộc thiểu số đạt 130-150 sinh viên/vạn dân
 29. Nghị quyết Số 52/NQ-CP (2016) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
 30. Tình hình giáo dục của dân tộc thiểu số ở bậc Cao đẳng và Đại học – Gilaipraung.com
 31. Tăng cường công tác phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số – cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc – Tạp chí Cộng Sản
 32. Kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số năm 2015 – Ủy ban Dân Tộc
 33. Đại học tự trị – University autonomy

 

US Institutions find fertile ground in Vietnam’s expanding higher education market

Kết quả hình ảnh cho US flag

ejournalsMark A. Ashwill

Mark A. Ashwill is director of the Institute of International EducationVietnam. Address: Institute of International Education (IIE), C9-Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam. E-mail: mashwill@iievn.org. The longer version of the article (and Web-based resources) can be obtained by contacting the author.

Unscrupulous companies often make unsubstantiated and sometimes false claims about their products and tend to prefer uninformed consumers. Conversely, reputable ones provide accurate information and call on their customers to educate themselves about what they are selling—even encouraging them to engage in comparison shopping. In fact, one wellknown US discount clothing company has adopted this concept as its slogan: “An Educated Consumer Is Our Best Customer.” Tiếp tục đọc “US Institutions find fertile ground in Vietnam’s expanding higher education market”