Bộ Luật Hình sự 2015 – và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015

Bộ Luật Hình sự 2015 (download)

Đây là bản Dự thảo lần thứ 6,
Nguồn: http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1265&LanID=1363&TabIndex=1

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 (download)