Thời mạt pháp là đây

Các bạn muốn biết thời mạt pháp hiện nay thế nào?

Hãy xem 2 videos dưới đây:

1. Sư mang cà sa, hát nhạc tình (10 Năm Tình Cũ) trong chánh điện của chùa, trước các tượng Phật và Phật bà Quan âm.

2. Một đoàn phụ nữ mặc áo tràng (là áo chỉ mặc trong đạo tràng) nhảy múa như điên trong đại điện của Chùa, có 3 sư ngồi đó.

Nam mô A di đà Phật, xin chư Phật chư Bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng con.

Phần1

Phần2

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

“BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨ HAI 04 JAN 2016

 LỜI TÒA SOẠN:

Trong cuộc bảo vệ sự toàn vẹn – chủ quyền lãnh thổ lãnh hải sinh tử hiện nay đối với người láng giềng khổng lồ phương Bắc; nhận lời mời của Nhật báo Văn Hóa Online, Giáo sư Phạm Cao Dương đã gởi cho Văn Hóa bài viết về vấn đề hệ trọng này nhân ngày đầu năm Dương lịch 2016.

Xin gởi đến quý bạn đọc vài hàng tiểu sử Giáo sư Phạm Cao Dương:

Giáo Sư Phạm Cao Dương, Tiến Sĩ Sử Học Đại Học Paris- Sorbonne, trước năm 1975 giảng dạy tại Đại Học Sư Phạm và Đại Học Văn Khoa Saigon, đồng thời là Giáo Sư Thỉnh Giảng tại các Đại Học Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh, Đà-Lạt, Cao Đài…Ngoài việc dạy học, GS Phạm Cao Dương còn là Hội Viên của các Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục, Hội Đồng Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học và Ủy Ban Điển Chế Văn Tự của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Trong phạm vi khảo cứu, Giáo Sư Phạm Cao Dương là tác giả của nhiều sách và bài nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh trong đó có các tác phẩm Vietnamese Peasants Under French Domination, do Trung Tâm Nam và Đông Nam Á, Đại Học Berkeley và University Press of America cùng ấn hành năm 1985 và nhiều sách hay tài liệu giáo khoa khác. Giáo Sư Dương cũng từng là cộng tác viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Nam và Đông Nam Á của Đại Học Berkeley Hoa Kỳ và Trung Tâm Quốc Gia Khảo Cứu Khoa Học Pháp.

Sau năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục hoạt động trong các ngành giáo dục và nghiên cứu. Ông đã từng giảng dạy các môn về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt  Nam Học tại các Đại Học UCI, UCLA, CSU Long Beach, CSU Fullerton…

Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam

image003

Phạm Cao Dương

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?                                     

Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần.  Nếu họ                                           

không nghe, còn có thể sai sứ sang phương bắc trình bày cho rõ                                         

điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của                        

Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”.

Vua Lê Thánh Tông (1473)

 

”image001

            Do thực tại địa lý, do hoàn cảnh nhân văn và lịch sử và do những quan niệm về chính trị, vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một vấn đề vô cùng  phức tạp và tế nhị.  Vấn đề này đã được đặt ra ngay từ những ngày đầu của lịch sử dân tộc Việt Nam và tồn tại cho đến tận ngày nay.  Trong bài này người viết trình bày một  cách tổng quát vấn đề biên giới  Việt – Trung qua các triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, với nội dung gồm có ba phần: phần thứ nhất nói về tính cách phức tạp của  biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc phần thứ hai  nói về chủ trương và sách lược bảo vệ lãnh thổ của các triều đại Việt Nam ở miền biên giới này và phần thứ ba dành cho một số những cuộc tranh chấp điển hình. Tiếp tục đọc “Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam”