Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 về chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga

Statement of the G7 Foreign Ministers on Russia’s war of aggression against Ukraine

07.04.2022 – Press release

1. We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States of America, and the High Representative of the European Union, condemn in the strongest terms the atrocities committed by the Russian armed forces in Bucha and a number of other Ukrainian towns. Haunting images of civilian deaths, victims of torture, and apparent executions, as well as reports of sexual violence and destruction of civilian infrastructure show the true face of Russia’s brutal war of aggression against Ukraine and its people. The massacres in the town of Bucha and other Ukrainian towns will be inscribed in the list of atrocities and severe violations of international law, including international humanitarian law and human rights, committed by the aggressor on Ukrainian soil.
Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 về chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga

07.04.2022 – Thông cáo báo chí

1. Chúng tôi, Bộ trưởng Ngoại giao G7 của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, và Đại diện Cao cấp của Liên minh châu Âu, cùng lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất những dã man do quân đội Nga ở Bucha và một số thị trấn khác của Ukraine gây ra. Những hình ảnh ám ảnh về những cái chết của dân thường, nạn nhân bị tra tấn, và hành quyết rõ ràng, cũng như các báo cáo về hãm hiếp và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cho thấy bộ mặt thật của chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga đối với Ukraine và dân Ukraine. Những thảm sát ở thị trấn Bucha và các thị trấn khác của Ukraine sẽ được khắc vào danh sách những dã man và vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, kể cả luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, do kẻ xâm lược gây ra trên đất Ukraine.
2. In the presence of the Foreign Minister of Ukraine, Dmytro Kuleba, we expressed today our heart-felt solidarity with the Ukrainian people and our deepest condolences to the victims of this war and their families. We underline our unwavering support for Ukraine within its internationally recognised borders and express our readiness to assist further, including with military equipment and financial means, to allow Ukraine to defend itself against Russia’s aggression and to rebuild Ukraine.2. Trước mặt Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, hôm nay chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết thành tâm với người dân Ukraine và lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân chiến tranh và gia đình của họ. Chúng tôi nhấn mạnh hỗ trợ vững chắc của chúng tôi với Ukraine bên trong các biên giới [của Ukraine] được quốc tế công nhận và bày tỏ sẵn lòng giúp thêm, kể cả thiết bị quân sự và phương tiện tài chính, để Ukraine tự vệ trước xâm lược của Nga và tái thiết Ukraine.
3. We underscore that those responsible for these heinous acts and atrocities, including any attacks targeting civilians and destruction of civilian infrastructure, will be held accountable and prosecuted. We welcome and support the ongoing work to investigate and gather evidence of these and other potential war crimes and crimes against humanity, including by the ICC Office of the Prosecutor, the Commission of Inquiry mandated by the UN Human Rights Council, the Human Rights Monitoring Mission Ukraine of the OHCHR, and the OSCE’s mission of experts mandated  by OSCE Participating States. We will provide investigative support, technical experts and funding. We will continue to promote accountability for all those complicit in Moscow’s war of choice, including the Lukashenka regime in Belarus. We are convinced that now is the time to suspend Russian membership of the Human Rights Council.3. Chúng tôi nhấn mạnh rằng những kẻ có tội về hành vi ghê tởm và dã man này, kể cả bất kỳ tấn công nào nhắm vào dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, sẽ phải chịu trách nhiệm và bị truy tố. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ những công việc đang tiến hành để điều tra và thu thập bằng chứng về những hình tội chiến tranh và hình tội chống lại loài người này và những hình tội tiềm tàng khác, kể cả những việc của  Văn phòng Công tố Tòa Hình tội Quốc tế, Ủy ban Điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Phái đoàn Giám sát Nhân quyền ở Ukraine của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, và phái đoàn chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu được các quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ủy quyền. Chúng tôi sẽ chu cấp hỗ trợ điều tra, chuyên gia kỹ thuật và tài trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc định tội cho mọi đồng lõa trong cuộc chiến mà Moscow lựa chọn, kể cả chế độ Lukashenka ở Belarus. Chúng tôi tin đã đến lúc ngưng tư cách thành viên Hội đồng Nhân Quyền [Liên hợp quốc] của Nga.
4. Russia must immediately comply with the legally binding order of the International Court of Justice (ICJ) to suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. Further, we urge Russia to withdraw completely its military forces and equipment from the entire territory of Ukraine within its internationally recognised borders.4. Nga ngay lập tức phải tuân theo lệnh bắt buộc pháp lý của Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) về ngưng các hoạt động quân sự bắt đầu vào ngày 24-2-2022 trên lãnh thổ Ukraine. Hơn nữa, chúng tôi thúc Nga rút hoàn toàn lực lượng và thiết bị quân sự ra khỏi toàn lãnh thổ Ukraine bên trong những biên giới [của Ukraine] được quốc tế công nhận.
5. We warn against any threat or use of chemical, biological or nuclear weapons. We recall Russia’s obligations under international treaties of which it is a party, and which protect us all. Any use by Russia of such a weapon would be unacceptable and result in severe consequences. We condemn Russia’s unsubstantiated claims and false allegations against Ukraine, a respected member of the Biological and Toxin Weapons Convention and the Chemical Weapons Convention that is in compliance with its legal obligations under those instruments. We express concern about other countries and actors that have amplified Russia’s disinformation campaign.5. Chúng tôi cảnh cáo bất kỳ đe dọa hoặc sử dùng vũ khí hóa học, sinh học, hoặc hạt nhân nào. Chúng tôi nhắc lại nghĩa vụ của Nga theo những hiệp ước quốc tế Nga tham gia và những hiệp ước quốc tế bảo vệ tất cả chúng ta. Bất kỳ việc dùng vũ khí nào như vậy của Nga sẽ không thể được chấp nhận và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi lên án những tuyên bố  không có căn cứ và những cáo buộc sai của Nga chống lại Ukraine, một thành viên được tôn trọng của Công ước Vũ khí Sinh học và Chất độc cùng với Công ước Vũ khí Hóa học đang tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý của mình theo các văn kiện đó. Chúng tôi bày tỏ lo lắng đến những quốc gia và cá nhân khác đã khuếch đại chiến dịch tin giả của Nga.
6. We express our gravest concern with Russia forcefully seizing control of nuclear facilities, and other violent actions in connection with a number of nuclear facilities, nuclear and other radioactive material, which have caused and continue to pose serious and direct threats to the safety and security of these facilities and their civilian personnel, significantly raising the risk of a nuclear accident or incident, which endangers the population of Ukraine, neighbouring States and the international community.6. Chúng tôi bày tỏ lo lắng nghiêm trọng nhất về việc cưỡng đoạt quyền kiểm soát các thiết bị hạt nhân, và các hành vi bạo động khác của Nga liên quan đến một số thiết bị hạt nhân, vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ khác, đã tạo ra và tiếp tục đưa ra những đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp đến an toàn và an ninh của các thiết bị này và các nhân viên dân sự, làm tăng dữ dội nguy cơ có tai nạn hay sự cố hạt nhân, gây nguy hiểm cho người dân ở Ukraine, các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.
7. We reiterate our demand that Russia upholds its obligations under international humanitarian law and desists from further blatant abuses. The Russian leadership must immediately provide for safe, rapid and unimpeded humanitarian access and make safe passages work, enabling humanitarian aid to be delivered to besieged cities and civilians to reach safety.7. Chúng tôi nhắc lại yêu cầu Nga giữ nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế và dừng những độc ác trắng trợn. Lãnh đạo Nga ngay lập tức phải cung cấp lối đi nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị trở ngại, và làm các lối đi an toàn được hoạt động, để viện trợ nhân đạo được giao đến các thành phố bị bao vây và dân thường một cách an toàn.
8. We commit to supporting the Government of Ukraine’s humanitarian coordination structure and to disburse humanitarian support quickly. We ask others to join in this effort. A humanitarian push including more funding is urgently needed for Ukraine and beyond as Russia’s ruthless war and actions are having massive consequences on global commodity and food prices. The resulting rise in food insecurity is being felt disproportionately by the most vulnerable. We stand in solidarity with our partners across the world who have to bear the rising price of President Putin’s unilateral choice to wage war in Europe. We will make coherent use of all instruments and funding mechanisms to address food insecurity, keep markets open, and build resilience in the agriculture sector on all continents. We will actively counter Russia’s narrative that Western sanctions have caused the rise in global food prices and call it out for what it is: a blatant lie.8. Chúng tôi cam kết hỗ trợ cơ cấu điều phối nhân đạo của Chính phủ Ukraine và nhanh chóng giải ngân hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi yêu cầu các nước khác tham gia vào nỗ lực này. Thúc đẩy nhân đạo, kể cả nhiều tài trợ hơn, đang cần khẩn cấp cho Ukraine và những nơi khác, vì cuộc chiến và hành động tàn ác của Nga đang có hậu quả lớn đối với giá hàng hóa và thực phẩm toàn cầu. Việc gia tăng mất an ninh lương thực ảnh hưởng không cân đối đến những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi đứng đoàn kết với các bạn khắp thế giới, những bạn phải chịu giá cả tăng do Tổng thống Putin đơn phương lựa chọn khởi động chiến tranh ở châu Âu. Chúng tôi sẽ sử dụng một cách hợp lý mọi công cụ và quy chế tài trợ để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực, giữ thị trường mở, và tạo khả năng uyển chuyển trong nông nghiệp ở mọi châu lục. Chúng tôi sẽ tích cực phản bác các kể lể của Nga rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm tăng giá lương thực toàn cầu và gọi đó là: nói dối trắng trợn.
9. In light of Russia’s ongoing aggression against Ukraine, carried out with Belarus’ complicity, we have already adopted unprecedented and coordinated economic and financial sanctions against Russia that impose a significant cost on its economy. We stress the necessity of further increasing the economic pressure inflicted on Russia and the Lukashenka regime in Belarus. Together with international partners, the G7 will sustain and increase pressure on Russia by imposing coordinated additional restrictive measures to effectively thwart Russian abilities to continue the aggression against Ukraine. We will work together to stop any attempts to circumvent sanctions or to aid Russia by other means. We are taking further steps to expedite plans to reduce our reliance on Russian energy, and will work together to this end.
9. Vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang diễn ra, thực hiện với đồng lõa của Belarus, chúng tôi đã thông qua lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính chưa từng có và được phối hợp chống lại Nga, tạo ra tổn phí nặng nề cho kinh tế Nga. Chúng tôi nhấn mạnh bắt buộc tăng hơn nữa áp lực kinh tế nện vào Nga và chế độ Lukashenka ở Belarus. Cùng với các đối tác quốc tế, G7 sẽ duy trì và tăng sức ép với Nga bằng cách đặt thêm các biện pháp cấm cửa có phối hợp nhằm phá bỏ một cách hiệu quả các khả năng tiếp tục xâm lược của Nga với Ukraine. Chúng tôi sẽ làm với nhau để chặn đứng bất kỳ cố gắng nào nhằm lách trừng phạt hoặc nhằm giúp Nga bằng các cách khác. Chúng tôi đang làm các bước xa hơn để tăng tốc các kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và sẽ làm việc với nhau tiến tới mục tiêu này.
10. We commend those neighbouring states to Ukraine that demonstrated great solidarity and humanity by welcoming Ukrainian refugees and third country nationals affected by the conflict. We confirm the need for increased international assistance and will continue to support these countries, including by receiving more refugees. President Putin’s war of aggression against Ukraine has already forced millions of civilians, especially women, children, and elderly, to flee their homes. Over 4.2 million crossed the border to other countries, almost all of them to the EU and the Republic of Moldova. We reiterate our concern about the risk to this vulnerable population, including the risk of human trafficking  and our commitment to protect these refugees.10. Chúng tôi ca ngợi những nước láng giềng với Ukraine đã bày tỏ tình đoàn kết và lòng nhân đạo to lớn bằng cách chào đón những người tị nạn Ukraine và công dân nước thứ ba bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Chúng tôi xác nhận nhu cầu tăng cường hỗ trợ quốc tế và sẽ tiếp tục hỗ trợ những nước này, kể cả việc tiếp nhận thêm người tị nạn. Chiến tranh xâm lược Ukraine của Tổng thống Putin đã buộc hàng triệu thường dân, đặc biệt phụ nữ, trẻ em và người già, phải bỏ nhà. Hơn 4,2 triệu người vượt biên sang nước khác, hầu hết đến châu Âu và Cộng hòa Moldova. Chúng tôi lặp lại lo lắng của chúng tôi về nguy cơ đối với dân số dễ bị tổn thương này, kể cả nguy cơ buôn người, và cam kết của chúng tôi sẽ bảo vệ những người tị nạn này.
11. Ministers paid special attention to the Republic of Moldova, which hosts the largest group of refugees from Ukraine per capita. The Ministers agreed to further coordinate their assistance for Moldova’s humanitarian response and long-term resilience following the Moldova Support Conference co-hosted by Germany, France and Romania on 5 April in Berlin and the establishment of the Moldova Support Platform.11. Các Bộ trưởng đặc biệt chú ý đến Cộng hòa Moldova, nơi đón tiếp nhóm người tị nạn từ ​​Ukraine lớn nhất tính theo đầu người. Các Bộ trưởng đồng ý phối hợp hơn nữa việc giúp đỡ của các Bộ trưởng cho đáp ứng nhân đạo và khả năng phục hồi lâu dài của Moldova sau Hội nghị Hỗ trợ Moldova do Đức, Pháp và Romania đồng đăng cai vào ngày 5-4 tại Berlin và sau việc thành lập Sàn Hỗ trợ Moldova.

(Phạm Thu Hương dịch)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s