Danh sách Án lệ Việt Nam

– Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành >>

– Các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán (một số nghị quyết giải thích cách áp dụng một số điều luật)

Công bố 11 án lệ mới

14:12, 19/10/2018
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 199/QĐ-CA ngày 17/10/2018 về công bố 11 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 17/10/2018.

Áp dụng kể từ ngày 3/12/2018

Ngày 17/10/2018, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã thảo luận về 17 bản án, quyết định được đề xuất, lựa chọn làm án lệ. Sau khi thảo luận, đánh giá, phân tích một cách chi tiết đối với từng quyết định giám đốc thẩm được đề xuất, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã quyết định chọn 11/17 quyết định giám đốc thẩm làm án lệ. Trong đó có 4 án lệ về hình sự, 7 án lệ về dân sự, kinh doanh thương mại và lao động.

Theo Quyết định của Chánh án TANDTC, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 3/12/2018. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Cụ thể như sau:

Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau. Trường hợp áp dụng án lệ thì số bản án, quyết định của Toà án có chứa đựng án lệ, tính chất, tình tiết vụ việc tương tự được nêu trong án lệ và tính chất, tình tiết vụ việc đang được giải quyết, vấn đề pháp lý trong án lệ phải được viện dẫn, phân tích, làm rõ trong bản án, quyết định của Toà án; trường hợp không áp dụng án lệ thì phải phân tích, lập luận, nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Toà án.

Trường hợp do có sự thay đổi của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ mà án lệ không còn phù hợp thì Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ.

Trường hợp do chuyển biến tình hình mà án lệ không còn phù hợp thì Thẩm phán, Hội thẩm không áp dụng án lệ, đồng thời phải kiến nghị ngay với Hội đồng Thẩm phán TANDTC (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để xem xét hủy bỏ theo hướng dẫn tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Nghị quyết này”.

 

Án lệ số 26/2018/AL

17:58, 10/11/2018

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 25/2018/AL

17:39, 10/11/2018

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan.

Án lệ số 24/2018/AL

17:27, 10/11/2018

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân.

Án lệ số 23/2018/AL

17:23, 10/11/2018

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm.

Án lệ số 22/2018/AL

17:20, 10/11/2018

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Án lệ số 21/2018/AL

17:18, 10/11/2018

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 20/2018/AL

17:14, 10/11/2018

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

Án lệ số 19/2018/AL

17:05, 10/11/2018

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”.

Án lệ số 18/2018/AL

17:02, 10/11/2018

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”

Án lệ số 17/2018/AL

16:55, 10/11/2018

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm.

Án lệ số 16/2017/AL

08:55, 29/12/2017

Án lệ số 16/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế tài sản” tại tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 15/2017/AL

08:50, 29/12/2017

Án lệ số 15/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất” tại Tp. Hà Nội được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 14/2017/AL

08:42, 29/12/2017

Án lệ số 14/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 02/2011/DS-GĐT ngày 17/01/2011 về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại tỉnh Điện Biên được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 13/2017/AL

08:31, 29/12/2017

Án lệ số 13/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Tp. Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 12/2017/AL

08:19, 29/12/2017

Án lệ số 12/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT ngày 06/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 11/2017/AL

08:11, 29/12/2017

Án lệ số 11/2017/AL có nguồn từ Quyết định giám đốc thẩm 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ

Án lệ số 10/2016/AL

07:38, 20/10/2016

Vụ án hành chính “Khiếu kiện Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 09/2016/AL

07:34, 20/10/2016

Vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 08/2016/AL

07:26, 20/10/2016

Vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 07/2016/AL

07:16, 20/10/2016

Về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà” được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 06/2016/AL

08:45, 09/05/2016

Vụ án “Tranh chấp thừa kế” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 05/2016/AL

08:40, 09/05/2016

Vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 04/2016/AL

08:33, 09/05/2016

Vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 03/2016/AL

08:29, 09/05/2016

Vụ án “Ly hôn” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 02/2016/AL

08:24, 09/05/2016

Vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Án lệ số 01/2016/AL

07:59, 09/05/2016

Vụ án “Giết người” được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s