Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư

English version


Quyền Con Người Liên Hợp Quốc
(Văn phòng Cao uỷ về Quyền Con Người)

Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư

Thông qua bởi Hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 8 về Phòng Ngừa Tội phạm và Hành xử với Phạm nhân, tại Hanava, Cuba từ ngày 27 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 1990

Xét rằng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, các dân tộc trên thế giới khẳng định, cùng những điều khác, quyết tâm để thiết lập những điều kiện để công lý có thể được duy trì, và tuyên bố như một trong những mục tiêu của họ là đạt được sự hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy và khuyến khích tôn trọng quyền con người và các tự do cơ bản không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo,

Xét rằng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền tôn kính các nguyên tắc về bình đẳng trước pháp luật, giả định vô tội [trước khi tòa tuyên án], quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một hội đồng xét xử độc lập và không thiên vị, và tất cả những đảm bảo cần thiết để bảo vệ mọi bị cáo bị cáo buộc với một hình tội,

Xét rằng Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị công bố, thêm rằng, quyền được xét xử không chậm trễ và quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một hội đồng xét xử có thẩm quyền, độc lập và không thiên vị được thành lập theo pháp luật,

Xét rằng Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn Hóa gợi lại nghĩa vụ của các quốc gia theo Hiến chương Liên hợp quốc để thúc đẩy sự tôn trọng toàn cầu, và chấp hành, các quyền con người và các quyền tự do,

Xét rằng Toàn bộ các Nguyên tắc về Bảo vệ Mọi người trong bất kỳ Hình thức Giam giữ hay Tù tội nào quy định rằng rằng người bị giam giữ được quyền có sự giúp đỡ của, và được giao tiếp và tham khảo ý kiến với, luật sư,

Xét rằng Các Quy tắc Chuẩn Tối thiểu về Đối xử Tù nhân đề nghị, cụ thể, rằng hỗ trợ pháp lý và giao tiếp bí mật với luật sư phải được đảm bảo với những tù nhân chưa được xét xử,

Xét rằng các Phòng vệ an toàn đảm bảo sự bảo vệ cho những người phải đối mặt án tử hình tái khẳng định quyền của những ai bị nghi ngờ hoặc buộc tội với tội danh có thể bị án tử hình được nhận hỗ trợ pháp lý đầy đủ trong mọi giai đoạn của quá trình tố tụng, theo Điều 14 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị,

Xét rằng Tuyên bố về các Nguyên tắc Cơ bản về Công lý cho Nạn nhân của Tội phạm và Lạm dụng Quyền lực đề nghị các biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế để Cải thiện việc tiếp cận công lý và đối xử công bằng, việc đền bù, bồi thường và hỗ trợ cho các nạn nhân của tội phạm,

Xét rằng sự bảo vệ đầy đủ về quyền con người và tự do cơ bản mà tất cả mọi người đều được hưởng, dù là quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, hay dân sự và chính trị, đòi hỏi rằng tất cả mọi người phải được tiếp cận hiệu quả các dịch vụ pháp lý cung cấp bởi một ngành luật độc lập,

Xét rằng các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư có một vai trò quan trọng trong việc duy trì tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ các thành viên tổ chức khỏi những bắt bớ và những hạn chế sai trái và các hành vi xâm phạm, cung cấp dịch vụ pháp lý cho những ai cần, và hợp tác với cơ quan chính phủ và các cơ quan khác trong việc đẩy xa các mục tiên của công lý và lợi ích công,

Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư, quy định dưới đây, đã được thiết lập để hỗ trợ các Nước Thành Viên trong nhiệm vụ của họ để phát triển và đảm bảo vai trò chính đáng của luật sư, cần được tôn trọng và tính đến bởi các chính phủ trong khuôn khổ luật pháp và tập quán quốc gia và phải gây sự chú ý của luật sư cũng như những người khác, như là thẩm phán, công tố viên, các thành viên của hành pháp và lập pháp, và công chúng nói chung. Những nguyên tắc này phải áp dụng, khi phù hợp, cho những người thực hiện các chức năng của luật sư nhưng không có chức danh chính thức là luật sư.

Tiếp cận luật sư và dịch vụ pháp lý

1. Tất cả mọi người đều có quyền kêu gọi sự hỗ trợ của luật sư tuỳ theo lựa chọn của họ để bảo vệ và thiết lập quyền và bảo vệ họ trong tất cả các giai đoạn của tiến trình xử lý tội phạm.

2. Các Chính phủ phải đảm bảo rằng các thủ tục hiệu quả và các cơ chế đáp ứng cho sự tiếp cận luật sư công bằng và hiệu quả được cung cấp cho tất cả mọi người trong lãnh thổ và thuộc về thẩm quyền tài phán nước đó, không có sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào, như là phân biệt về chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay nguồn gốc xã hội, tài sản, sinh đẻ, trạng thái kinh tế hay trạng thái khác.

3. Các Chính phủ sẽ đảm bảo cung cấp đủ kinh phí và những nguồn lực khác cho dịch vụ pháp lý cho ngươi nghèo và, cần thiết, cho những người có những bất lợi khác. Các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư phối hợp trong việc tổ chức và cung cấp dịch vụ, cơ sở và các nguồn lực khác.

4. Các Chính phủ và các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư thúc đẩy các chương trình nhằm thông tin cho công chúng về quyền lợi và nghĩa vụ của họ chiếu theo luật và vai trò quan trọng của luật sư trong việc bảo vệ các tự do cơ bản của họ. Nên có sự chú ý đặc biệt để hỗ trợ người nghèo và những người bị bất lợi để tạo điều kiện cho họ nói lên quyền lợi của họ và nếu cần thì kêu gọi sự hỗ trợ của luật sư.

Sự bảo vệ đặc biệt trong vấn đề công lý cho tội phạm

5. Các Chính phủ phải đảm bảo rằng tất cả mọi người ngay lập tức được thông báo bởi cơ quan có thẩm quyền về quyền của họ được hỗ trợ bởi một luật sư theo sự lựa chọn của họ khi bị bắt hoặc giam giữ hay bị buộc tội.

6. Bất kỳ người nào không có luật sư sẽ, trong tất cả các trường hợp mà lợi ích công lý đòi hỏi, được quyền có luật sư có kinh nghiệm và năng lực tương xứng với bản chất của hành vi phạm tội được chỉ định cho họ để cung cấp hỗ trợ pháp lý hiệu quả, không phải trả phí nếu họ không có điều kiện để trả cho những dịch vụ đó.

7. Các Chính phủ tiếp tục đảm bảo rằng tất cả mọi người bị bắt hay giam giữ, bị buộc tội hay không bị buộc tội, sẽ được tiếp cận luật sư ngay lập tức, và trong bất cứ trường hợp nào không trễ hơn 48 tiếng kể từ lúc bị bắt hay giam giữ.

8. Tất cả những người bị bắt hay bị giam giữ hay phạt tù sẽ được cung cấp đầy đủ cơ hội, thời gian và điều kiện để được thăm viếng bởi và giao tiếp với và tư vấn với một luật sư, không chậm trễ, không bị ngăn chặn hoặc kiểm duyệt và tuyệt đối bí mật. Những tư vấn này có thể được nhìn thấy, nhưng không được nghe bởi quan chức thi hành luật.

Bằng cấp và huấn luyện

9. Các Chính phủ, các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư và các cơ quan giáo dục sẽ đảm bảo rằng luật sư sẽ có giáo dục và rèn luyện tương xứng và nhận thức về bổn phận đạo đức và lý tưởng của luật sư và về quyền con người và các tự do cơ bản được thừa nhận bởi luật quốc gia và quốc tế.

10. Các Chính phủ, các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư và các cơ quan giáo dục sẽ đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối với một người bắt đầu vào nghề hoặc tiếp tục hành nghề luật trên nền tảng chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc xã hội hay quốc gia, tài sản, sinh đẻ, trạng thái kinh tế hay trạng thải khác, ngoại trừ một yêu cầu rằng luật sư phải mang quốc tịch của nước có liên quan, sẽ không được coi là phân biệt.

11. Trong các nước nơi tồn tại các nhóm, cộng đồng hoặc khu vực cần dịch vụ pháp lý mà không được đáp ứng, đặc biệt khi những nhóm có đặc thù về văn hoá, truyền thống, hay ngôn ngữ hay là nạn nhân của phân biệt trong quá khứ, các Chính phủ, các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư hay các cơ quan giáo dục nên có biện pháp đặc biệt để tạo cơ hội cho những ứng viên từ những nhóm đó vào ngành luật và nên đảm bảo rằng họ nhận được huấn luyện phù hợp với nhu cầu của cộng đồng họ.

Nghĩa vụ và trách nhiệm

12. Luật sư phải tại mọi thời điểm duy trì danh dự và nhân phẩm của nghề nghiệp như là các thành phần thiết yếu của hệ thống công lý.

13. Nghĩa vụ của luật sư đối với thân chủ bao gồm:

a. Tư vấn thân chủ về các quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ , và cách làm việc của hệ thống pháp luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của thân chủ;

b. Hỗ trợ thân chủ trong mọi cách thích hợp, có hành động pháp lý để bảo vệ lợi ích của họ;

c. Hỗ trợ thân chủ trước toà, các hội đồng xét xử hoặc cơ quan hành chính, tuỳ nơi nào thích hợp.

14. Luật sư, trong việc bảo vệ quyền lợi của thân chủ và trong việc thúc đẩy công lý, sẽ tìm cách để nâng cao quyền con người và các tự do cơ bản được thừa nhận bởi luật quốc gia và quốc tế và sẽ luôn luôn hành động tự do và cẩn thận tuân theo luật và các tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức được thừa nhận của nghề luật.

15. Luật sư luôn luôn trung thành tôn trọng lợi ích của thân chủ.

Đảm bảo chức năng của luật sư.

16. Chính phủ đảm bảo rằng luật sư (a) có thể thực hiện tất cả chức năng nghề nghiệp của họ mà không có bất cứ sự đe doạ, cản trở, quấy rối hay can thiệp không chính đáng; (b) có thể đi lại và tư vấn với thân chủ của họ tự do cả trong nước lẫn ngoài nước; và (c) sẽ không phải chịu, hay bị đe doạ với, truy tố, hay những trừng phạt hành chính, kinh tế hay những biện pháp trừng phạt khác vì bất kỳ hành động nào thể theo nhiệm vụ, tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức nghề nghiệp được thừa nhận.

17. Trường hợp an ninh của luật sư bị đe doạ vì thực hiện chức năng của họ, họ sẽ được bảo vệ đầy đủ bởi chính quyền.

18. Luật sư sẽ không bị đồng hóa với thân chủ hay các mục tiêu của thân chủ chỉ vì luật sư thực hiện chức năng của họ.

19. Không có toà án hay cơ quan hành pháp nào đã thừa nhận quyền được luật sư tư vấn được phép từ chối không thừa nhận quyền của một luật sư xuất hiện để đại diện cho thân chủ trừ khi luật sư đó không đã bị bị truất quyền thể theo luật và tập quán quốc gia thống nhất với những nguyên tắc này.

20. Luật sư được hưởng miễn trừ dân sự và hình sự với những lời lẽ liên quan được phát biểu với thiện ý trong các biện hộ bằng lời nói hay văn bản hoặc trong khi xuất hiện trước toà, hội đồng xét xử, hoặc cơ quan hành chính hay pháp luật khác.

21. Các cơ quan thẩm quyền có nhiệm vụ đảm bảo sự tiếp cận của luật sư đối với thông tin, hồ sơ và tài liệu thích hợp nằm trong sự nắm giữ hay kiểm soát của họ trong thời gian hiệu quả để tạo điều kiện cho luật sư cung cấp hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho thân chủ của họ. Những tiếp cận đó nên được cung cấp ở thời điểm thích hợp sớm nhất.

22. Các Chính phủ thừa nhận và tôn trọng rằng tất cả sự giao tiếp và tư vấn giữa luật sư và thân chủ của họ trong mối quan hệ chuyên nghiệp là bí mật.

Tự do diễn đạt và hội họp

23. Luật sư giống như những công dân khác được quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng, hội họp và tụ tập. Cụ thể, họ có quyền tham gia vào các cuộc thảo luận công khai về vấn đề liên quan đến luật, hành chính công lý và sự thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và tham gia hay thành lập các tổ chức quốc tế, quốc gia, hay địa phương và dự họp, mà không phải bị hạn chế nghề nghiệp vì các hành động hợp pháp của họ hoặc các thành viên của họ trong tổ chức hợp pháp. Trong khi thực hiện những quyền này, luật sư sẽ luôn luôn hành xử theo quy định của pháp luật và những tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức được thừa nhận của nghề luật.

Các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư

24. Luật sư có quyền thành lập và tham gia các tổ chức nghề nghiệp tự quản để đại diện quyền lợi của họ, thúc đẩy giáo dục và huấn luyện nghề nghiệp liên tục và bảo vệ phẩm hạnh nghề nghiệp của họ. Cơ quan chấp hành của các hiệp hội nghề nghiệp này sẽ được bầu bởi các thành viên và sẽ thực hiện chức năng mà không có sự can thiệp bên ngoài.

25. Các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư sẽ hợp tác với Chính phủ để đảm bảo rằng mọi người có quyền tiếp cận bình đẳng và hiệu quả đối với dịch vụ pháp lý và rằng luật sư có thể, không bị can thiệp không hợp lý, tư vấn và hỗ trợ thân chủ của họ thể theo luật và những những tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức nghề nghiệp được thừa nhận.

Thủ tục xử lý kỷ luật

26. Các bộ Luật Đạo đức Nghề nghiệp cho luật sư sẽ được thiết lập bởi ngành luật thông qua các cơ quan tương ứng, hoặc bởi quốc hội, thể theo luật và tập quán quốc gia và những quy tắc và tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận.

27. Các cáo tố hay khiếu nại chống lại luật sư về khả năng nghề nghiệp sẽ được xử lý nhanh chóng và công bằng theo những thủ tục thích đáng. Luật sư sẽ có quyền được xử công bằng, bao gồm quyền được hỗ trợ bởi một luật sư tuỳ lựa chọn của họ.

28. Các trình tự kỷ luật sẽ được thực hiện trước một ủy ban kỷ luật không thiên vị do ngành luật thiết lập, trước một cơ quan luật định độc lập, hay trước một tòa án, và có quyền được tòa độc lập cấp cao hơn xét lại.

29. Mọi trình tự kỷ luật phải được ấn đinh thể theo bộ luật đạo đức nghề nghiệp và các tiêu chuẩn và quy tắc đạo đức được thừa nhận trong ngành luật và =dưới ánh sáng của những nguyên tắc này.

*******************

Bản gốc

Posted on 12.10.2015 by Đào Thu Hằng

UN HUMAN RIGHTS
Office of High commissioner for Human rights

Basic Principles on the Role of Lawyers

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990,

Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter alia , their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language or religion,

Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence,
Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,

Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel,

Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in particular, that legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners,

Whereas the Safeguards guaranteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights,

Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to Improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime,

Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession,

Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding professional standards and ethics, protecting their members from persecution and improper restrictions and infringements, providing legal services to all in need of them, and cooperating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest,

The Basic Principles on the Role of Lawyers, set forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers.

Access to lawyers and legal services

1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.

2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status.

3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources.

4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.

Special safeguards in criminal justice matters

5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence.

6. Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services.

7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or without criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight hours from the time of arrest or detention.

8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, but not within the hearing, of law enforcement officials.

Qualifications and training

9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.

10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.

11. In countries where there exist groups, communities or regions whose needs for legal services are not met, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or languages or have been the victims of past discrimination, Governments, professional associations of lawyers and educational institutions should take special measures to provide opportunities for candidates from these groups to enter the legal profession and should ensure that they receive training appropriate to the needs of their groups.

Duties and responsibilities

12. Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice.

13. The duties of lawyers towards their clients shall include:

(a) Advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;

(b) Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;

(c) Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities, where appropriate.

14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.

15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients.
Guarantees for the functioning of lawyers

16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.

17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.

18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients’ causes as a result of discharging their functions.

19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with these principles.

20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.

21. It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable lawyers to provide effective legal assistance to their clients. Such access should be provided at the earliest appropriate time.

22. Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.

Freedom of expression and association

23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession.

Professional associations of lawyers

24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.

25. Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without improper interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and recognized professional standards and ethics.

Disciplinary proceedings

26. Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms.

27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice.

28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review.

29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these principles.

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s