Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư

English version


Quyền Con Người Liên Hợp Quốc
(Văn phòng Cao uỷ về Quyền Con Người)

Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư

Thông qua bởi Hội nghị Liên Hợp Quốc lần thứ 8 về Phòng Ngừa Tội phạm và Hành xử với Phạm nhân, tại Hanava, Cuba từ ngày 27 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 1990

Xét rằng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, các dân tộc trên thế giới khẳng định, cùng những điều khác, quyết tâm để thiết lập những điều kiện để công lý có thể được duy trì, và tuyên bố như một trong những mục tiêu của họ là đạt được sự hợp tác quốc tế trong việc thúc đẩy và khuyến khích tôn trọng quyền con người và các tự do cơ bản không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo, Tiếp tục đọc “Các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Luật sư”

Central African Republic: the fight against impunity

ohchr
(Italic by TĐH)

A country that does not investigate or hold to account those who are responsible for crimes and violence risks continued and future fighting because the rage, injustice and fear felt by victims festers, gets passed on to future generations and eventually can explode, said UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein.

“There must be judicial accountability,” he said. “This individual accountability is an important factor in eroding the dangerous perception that a whole community is collectively responsible for the violence that has taken place. Lack of accountability will generate feelings of cynicism and distrust…and breed the idea that people need to arm to prevent atrocities from happening again.”

Tiếp tục đọc “Central African Republic: the fight against impunity”