Phương pháp tính biểu giá điện cho các hoạt động khác nhau tại EU

English: Methodology For Electricity Tariff Calculation For Different Activities EU- INOGATE programme

Chương trình EU- INOGATE

Chương trình EU- INOGATE

Dự án: “Hỗ trợ tích hợp Thị trường Năng lượng và Năng lượng Bền vững trong nhóm công ty năng lượng ở Đông Nam Âu” (SEMISE)

Chịu trách nhiệm cho nội dung của báo cáo này hoàn toàn thuộc về đơn vị tư vấn và không phản ánh bất cứ quan điểm nào của Liên minh Châu Âu

MỤC LỤC:

  1. Các kinh nghiệm cải cách biểu giá điện của liên minh châu Âu (EU) và nhóm các công ty năng lượng Đông Nam Âu

1.1 Cơ sở của chi phí cho thiết lập biểu giá điện

1.2 Các cách tiếp cận khác nhau để tính biểu giá điện của Châu Âu

1.2.1 Các ví dụ về giá truyền tải

1.2.2 Các ví dụ về hệ thống phân phối giá từ các nước Châu Âu

1. Các kinh nghiệm cải cách biểu giá điện của Liên Minh châu Âu và nhóm các công ty năng lượng Đông Nam Âu

  Giữa các Quốc gia Thành viên châu Âu thì điều quan trọng cần được lưu ý đó là việc thiết lập biểu giá điện cho các công ty độc quyền tích hợp theo chiều dọc được quy định và không thể tách rời khỏi cơ quan điều tiết nơi có chức năng xây dựng các phương pháp tính biểu giá và phê duyệt biểu giá do các công ty tiện ích đề xuất và tuân theo các phương pháp của cơ quan điều tiết.

Liên Minh châu Âu với tư cách là một cơ quan thường không ngăn cản (bởi luật) về cách mà tính biểu giá điện cho các Quốc gia Thành viên khác nhau và Phần 4 trong báo cáo dưới đây sẽ trình bày chi tiết về cách thức khác nhau mà biểu giá được xây dựng và quy định giữa các Quốc gia Thành viên EU.

Mặc dù có sự khác biệt lớn trong hình thức của biểu giá, nhưng những gì EU cung cấp là khung pháp lý mà dựa vào đó những tính toán được phát triển. Cụ thể, năm 1996 một Chỉ thị đã được ban hành (The Electricity Directive) đưa ra các mục tiêu đã được thống nhất về cải cách, các hướng dẫn thực hiện và các mục tiêu cần được đánh giá

1.1 Cơ sở của chi phí cho thiết lập biểu giá

Ở EU nói chung, thì một phần không thể thiếu để thiết lập một giá điện đó là phương pháp phân bổ chi phí theo phân nhóm đối sử dụng điện. Trừ khi các chi phí cần phải thu hồi được phân bổ một cách hợp lý nếu không cơ cấu biểu giá điện cho một đối tượng khách hàng riêng lẻ không thể phản ánh hết được chi phí. Ủy ban châu Âu trong quá trình xem xét tổng thể về tiến trình tự do hóa ngành năng lượng và hình thành thị trường nội bộ sẽ xem xét các phương pháp chi phí được sử dụng để phân bổ phân cấp và thiết kế biểu giá trong các phân ngành phát điện và truyền tải. Nhìn chung, có ít nhất ba cách tiếp cận để xác định biểu giá điện ở EU. Đó là:

a. Phương pháp chi phí lịch sử trung bình

Phương pháp tiếp cận chi phí lịch sử trung bình yêu cầu điểm xuất phát là lấy các chi phí thực sự phát sinh hoặc chi phí được cho phép bởi cơ quan điều tiết, và phó thu hồi vốn đầu tư trong quá khứ. Nhóm doanh thu này được phân loại liên quan đến nhu cầu và mức tiêu thụ năng lượng và số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Sau đó, các chi phí đã phân loại sẽ được phân bổ cho các nhóm khách hàng khác nhau dựa trên các thước đo về nhu cầu, mức sử dụng năng lượng và số lượng khách hàng của họ. Sau đó, các chi phí đã được phân loại và phân bổ được chuyển đổi thành biểu giá bằng cách chia chi phí đã xác định của các nhóm khách hàng cho các đơn vị thanh toán (ví dụ: số điện – kWh, số lượng khách hàng, bao nhiêu tháng).

b. Phương pháp Chi phí tái sản xuất trung bình

Phương pháp tiếp cận chi phí tái sản xuất trung bình khác so với tiếp cận chi phí lịch sử trung bình ở cách điều chỉnh giá trị tài sản để phản ánh chi phí thay thế. Việc đánh giá lại ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi trên cơ sở tài sản, nhưng không ảnh hưởng đến chi phí khấu hao.

c. Phương pháp Chi phí biên

Phương pháp chi phí biên là một quá trình tính trước nhằm ước tính sự thay đổi trong chi phí sản xuất hoặc cung cấp năng lượng để đáp ứng với một sự thay đổi nhỏ trong việc sử dụng của khách hàng. Trong nhiều hệ thống, chi phí biên của phát điện sẽ là giá thị trường. Tuy nhiên, chi phí biên của truyền tải là một hàm của:

• Sự tắc nghẽn và tổn thất phản ánh trong giá cận biên tại địa phương mặc dù những giá này không được bao gồm trong tất cả các Quốc gia Thành viên EU; và

• Chi phí đầu tư gia tăng hàng năm là cần thiết để thích ứng với tăng trưởng phụ tải

Chi phí biên của truyền tải là chi phí thiết lập hàng năm của các công trình gia tăng ở địa phương để kết nối khách hàng, và chi phí hàng năm của các công trình điện áp cao hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của nhiều khách hàng.

Đầu ra từ nghiên cứu chi phí biên là chi phí biên đơn vị, mỗi kWh (số điện) trên một khoảng thời gian, trên mỗi kW (công suất phụ tải) trên mỗi khách hàng. Các chi phí đơn vị này có thể được sử dụng để tính toán doanh thu chi phí biên (chi phí đơn vị biên nhân với đơn vị dự kiến ​​được bán) theo loại khách hàng và chi phí tổng cộng. Vì tổng doanh thu biên không nhất thiết phải khớp với yêu cầu doanh thu cho phép, nên các điều chỉnh sẽ  được tạo ra để bù đắp bất kỳ khoảng chênh lệch âm hoặc dương nếu có. Sự điều chỉnh có thể theo tỷ lệ (để tất cả các phân lớp được phân bổ theo cùng một tỷ lệ phần trăm doanh thu chi phí biên) hoặc trên cơ sở chênh lệch có tính đến các yếu tố khác. Khi được áp dụng cho lĩnh vực phát điện, chi phí xây dựng công suất phát điện là khái niệm cổ phiếu, chi phí biên (và thường là chi phí biên dài hạn) là khái niệm dòng liên quan đến chi phí mỗi kỳ sản xuất thêm một số điện kWh. Định giá phụ tải cao điểm (phụ tải đỉnh) là một hệ thống phân biệt giá theo đó người dùng vào thời gian cao điểm trả giá cao hơn để phản ánh chi phí biên cao hơn  để có thể cung cấp điện.

Có hai lợi ích từ việc áp dụng định giá phụ tải cao điểm:

• Người dung điện vào thời gian cao điểm phải trả chi phí biên cao hơn so với giá ấn định cho hệ thống;

• Những người dùng không ngại dùng điện vào một thời điểm khác (ví dụ, hộ gia đình có thể sử dụng điện vào một thời điểm khác khi chi phí biên rẻ hơn) được khuyến khích chuyển sang dùng điện vào thời gian thấp điểm. Việc dàn trải đều hơn các thời điểm cho tổng mức tiêu thụ trong ngày, sẽ làm giảm nhu cầu điện lúc cao điểm và tốt ít nguồn lực hơn để xây them các nhà máy điện mới mà số lượng được xác định bằng mức sử dụng tối đa .

Trong một số trường hợp, các cơ quan điều tiết có thể sử dụng phương pháp kết hợp, sử dụng kết hợp phân bổ chi phí cận biên và trung bình. Ví dụ: chi phí lịch sử trung bình có thể được sử dụng để phân bổ yêu cầu doanh thu cho các loại khách hàng (loại bỏ nhu cầu thu hẹp khoảng cách doanh thu chi phí biên theo cấp độ) và chi phí biên có thể được sử dụng để thiết kế biểu giá trong một danh mục (với khoảng cách thu hẹp được thực hiện thành phần biểu giá theo cấp độ).

1.2 Các cách tiếp cận khác nhau cho biểu giá điện của Châu Âu

Không có một cách tiếp cận duy nhất thống nhất cho giá điện ở EU, cũng không có một phương pháp tính giá điện cụ thể nào được áp dụng thống nhất trong toàn bộ EU. Cũng như không có xu hướng rõ ràng nào đối với mô hình định giá theo mạng lưới được ưa chuộng ở Châu Âu, ví dụ như việc áp dụng các khái niệm chi phí khác nhau và có nhiều cách tiếp cận khác nhau để truyền tải và phân phối.

Chính sự thiếu đồng nhất là một phần của các đặc tính vật lý khác nhau của hệ thống truyền tải và phân phối điện ở EU và phạm vi khác nhau của các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty tiện ích. Để làm nổi bật sự đa dạng của các lựa chọn biểu giá điện, các phần tiếp theo của báo cáo sẽ cung cấp tổng quan về một số dạng chính được áp dụng tính giá điện trong mạng lưới truyền tải và phân phối giữa một số Quốc gia Thành viên EU.

Tuy nhiên, biểu giá nói chung giữa các Quốc gia Thành viên EU bao gồm các yếu tố sau:

• Định giá theo địa phương (sử dụng hệ thống, điểm-đến-điểm, tem mã bưu chính hoặc khu vực);

• Định giá chi phí biên hoặc trung bình;

• Phí thường trực;

• Phí theo dung lượng / theo nhu cầu;

• Thời gian sử dụng phí;

• Phí năng lượng.

Phần tiếp sau đây xem xét một số sự thay đổi trong các yếu tố thuế quan thông qua các chức năng khác nhau và trên một số Quốc gia Thành viên EU. (còn nữa)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s