Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Luật số: 02/2016/QH14 (ngày 18/11/2016)

Nghị định Quy định Chi tiết Một Số Điều và Biện pháp Thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo: Nghị định Số: 162/2017/NĐ-CP (ngày 30/12/2017)

Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Lần đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức tôn giáo được công nhận có tư cách pháp nhân

LĐO | 

TS Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.
TS Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị.