Bảng tham khảo về lựa chọn chính tả

Bảng tham khảo về lựa chọn chính tả
(đối với một số trường hợp thông dụng có các biến thể)

Ngonngu – Hiện nay, trong chữ quốc ngữ có hiện tượng không tương ứng 1:1 giữa âm đọc và cách viết cũng như giữa cách phát âm địa phương với cách viết được coi là chuẩn chính tả. Quy định tạm thời về chính tả trong sách giáo khoa mới có đưa ra một bảng tham khảo về lựa chọn chính tả (đối với một số trường hợp có các biến thể). Do danh sách tương đối dài nên ngonngu.net chỉ có thể giới thiệu dần dần. Dưới đây là phần từ A đến M. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung trong thời gian tới. Tiếp tục đọc “Bảng tham khảo về lựa chọn chính tả”

Estimated Electricity Cost Of Mining One Bitcoin By Country

Powercompare.co.ukEstimated Electricity Cost Of Mining One Bitcoin By Country

 

The map above shows a very rough estimate of the current electricity costs of mining one Bitcoin by country around the world.

Based on our research, Kuwait is the cheapest country in the world to mine Bitcoins while the Solomon Islands would be the most expensive.

Overall, Bitcoin’s total electricity consumption is huge. In November last year we reported that Bitcoin Mining Now Consuming More Electricity Than 159 Countries Including Ireland & Most Countries In Africa. Tiếp tục đọc “Estimated Electricity Cost Of Mining One Bitcoin By Country”

Map of The Year Women Got The Vote By Country

BrilliantmapWomen's Suffrage Mapped: The Year Women Got The Vote By CountryMap created by Cuba HolidaysThe map above shows when women got the right to vote in each country around the world.

2018 marks the centenary of Women’s suffrage in the UK and even then only with several restrictions (had to be over the age of 30 and meet property qualifications).

Women in the UK would not get get to vote on equal terms as men until the passage of the Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928.

Somewhat ironically, the Isle of Man gave women who owned property the right to vote in 1881 making it one of the first jurisdictions in the world to do so. Tiếp tục đọc “Map of The Year Women Got The Vote By Country”

Một vấn đề của Việt Nam ngày nay

VN Youtuber Xuất bản 6 thg 2, 2017

Tổng kết lại 10 thế kỷ qua, có thể nói rằng đặc điểm xuyên suốt của lịch sử dân tộc ta là cứ sau vài chục năm hòa bình phát triển thì lại gặp một cuộc chiến tranh hoặc bất ổn. Mỗi khi xảy ra chiến tranh và loạn lạc thì gần như các thành quả kinh tế tích lũy trong mấy chục năm hòa bình đều bị nướng sạch.