Đồng Nai: 61 cây cổ thụ trong khu bảo tồn bị ‘chặt nhầm’

Dọn phát dây leo, ‘chặt nhầm’ sang cây cổ thụ

vnexpress.net

ĐỒNG NAI Thị sát khu vực 61 cây bị đốn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hoá tự chặt cây rừng là sai phạm.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai một mình thị sát khu rừng bị phá. Ảnh: Phước Tuấn

Ông Võ Văn Chánh – Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai tại khu rừng bị chặt phá. Ảnh: Phước Tuấn.

Ngày 28/12, ông Võ Văn Chánh dẫn đầu đoàn kiểm tra, thị sát khu rừng đồi 90 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (thuộc diện quản lý của Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hoá Đồng Nai). Gần một hecta rừng tự nhiên tại đây có 61 cây đường kính 14-60 cm vừa bị đốn hạ với hơn 12 m3 gỗ.

Cùng lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian xem xét quy mô rừng thiệt hại và số gỗ bị đốn hạ, ông Chánh cho rằng sai phạm đã quá rõ, còn vi phạm đến mức nào thì phải điều tra thêm. Sau khi cùng đoàn kiểm tra ra về, ông Chánh một mình quay lại khu rừng tìm hiểu, xác minh thêm. “Đồng Nai lâu nay bảo vệ và quản lý rừng rất chặt chẽ. Giờ xảy ra việc cây rừng bị đốn là rất đáng tiếc, phải xử lý nghiêm”, ông Chánh nói.

Tiếp tục đọc “Đồng Nai: 61 cây cổ thụ trong khu bảo tồn bị ‘chặt nhầm’”

Letter of President Trump to Pelosi, Speaker of the House of Representatives, and Vietnamese translation by Tru Le

TrumptoPelosi.png
 

 

(Word by word translating, sometimes and sometime, according to President Trump’s writing style by Tru Letrule9@Gmail.com.   Phiên dịch “thiệt” sát nghĩa theo văn phạm Hoa Kỳ ra tiếng Việt- Mỹ bởi Mỹ gốc VNCH, mới tự mình rị mọ dợt lại tiếng Việt sau khi quên gần hết, phóng dịch “giả” [không phỏng “dịt” thật],  Lê Huy Trứ)

 

 

Dear Madam Speaker:

 

Kính gởi Bà Chủ Tịch Quốc Hội:

 

 

I write to express my strongest and most powerful protest against the partisan impeachment crusade being pursued by the Democrats in the House of Representatives. This impeachment represents an unprecedented and unconstitutional abuse of power by Democrat Lawmakers, unequaled in nearly two and a half centuries of American legislative history.

 

Tôi viết để bày tỏ sự phản đối mãnh liệt và mạnh mẽ nhất của tôi chống lại cách đơn phương luận tội cuồng tín (thánh chiến) đang được săn đuổi bởi những Dân Chủ trong Viện Dân Biểu (Nhà Đại Diện Dân, Tòa Đại Biểu Nhân Dân, Hạ Nghị Viện.)   Cáo buộc này thể hiện sự lạm quyền vô tiền khoáng hậu và bất hợp hiến bởi những nhà lập pháp của đảng Dân Chủ, bất bình đẳng trong gần hai và nửa thế kỷ lịch sử lập pháp dân Mỹ.

 

The Articles of Impeachment introduced by the House Judiciary Committee are not recognizable under any standard of Constitutional theory, interpretation, or jurisprudence. They include no crimes, no misdemeanors, and no offenses whatsoever. You have cheapened the importance of the very ugly word, impeachment!

 

Những thể lệ của kết tội đã đặt ra bởi ủy ban tư pháp hạ viện không được công nhận dưới bất cứ căn bản nào của hiến pháp lý thuyết, dịch giải nghĩa lý, hay triết lý của trí thức luật khoa học.  (Jurisprudence is from the Latin term juris prudentia, which means “the study, knowledge, or science of law”; in the United States, more broadly associated with the philosophy of law.Chúng bao gồm, không phạm tội đại hình, không tội tiểu hìnhvà không vi phạm bất cứ điều gì.  Bà đã đang hạ thấp (khinh rẻ, xem thường, mục hạ) tầm quan trọng của chữ rất nguy hiểm (ugly ~ dangerous, treacherous,) truất phế!

 

By proceeding with your invalid impeachment, you are violating your oaths of office, you are breaking your allegiance to the Constitution, and you are declaring open war on American Democracy. You dare to invoke the Founding Fathers in pursuit of this election-nullification scheme—yet your spiteful actions display unfettered contempt for America’s founding and your egregious conduct threatens to destroy that which our Founders pledged their very lives to build. Even worse than offending the Founding Fathers, you are offending Americans of faith by continually saying “I pray for the President,” when you know this statement is not true, unless it is meant in a negative sense. It is a terrible thing you are doing, but you will have to live with it, not I!

 

Cứ (ngoan) cố tiến hành với cách vạch tội bất hợp lệ của bà, bà đang vi phạm những lời tuyên thệ nhậm chức của bà, (The oath is to support and defend the U.S. Constitution and faithfully execute your duties, Lời tuyên thệ là lời thề ủng hộ và bảo vệ Hiến Pháp Hiệp Chủng Quốc và trung thành thi hành những nhiệm vụ [được giao phó]của mình,) bà đang (phản bội,) hủy bỏ lời tuyên thệ (trốn tránh nhiệm vụ, phụ lời thề) phục vụ hiến pháp, và bà đang công khai tuyên chiến với dân chủ Mỹ.  Bà cả gan gọi nỗ lực của những người cha sáng lập ra cuộc bầu cử này – hệ thống vô dụng (vô công hiệu, đáng phế bỏ,) –  ngay cả bây giờ những hành động cay cú của bà biểu lộ vô cùng khinh thị tổ tiên Mỹ, và hành vi quá nghiêm trọng đó của bà đang đe dọa phá hoại những gì cha ông chúng ta đã thề đời đời xây dựng bồi đắp.  Thậm chí còn tồi tệ hơn điếm nhục với những người cha sáng lập, bà đang xúc phạm đức tin của dân Mỹ bởi tiếp tục nói,  “Tôi cầu nguyện cho Tổng Thống,” trong khi bà biết lời tuyên bố này là không thật.  Trừ khi nó có nghĩa trong một thái độ (cảm thái) tiêu cực.  Đó là điều (thù ghét) kinh khủng mà bà đang làm.  Nhưng bà sẽ phải sống với nó (hận thù, sân si).  Không phải tôi!

 

Your first claim, “Abuse of Power,” is a completely disingenuous, meritless, and baseless invention of your imagination. You know that I had a totally innocent conversation with the President of Ukraine. I then had a second conversation that has been misquoted, mischaracterized, and fraudulently misrepresented. Fortunately, there was a transcript of the conversation taken, and you know from the transcript (which was immediately made available) that the paragraph in question was perfect. I said to President Zelensky: “I would like you to do us a favor, though, because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it.” I said do us a favor, not me, and our country, not a campaign. I then mentioned the Attorney General of the United States. Every time I talk with a foreign leader, I put America’s interests first, just as I did with President Zelensky.

 

Lời tuyên bố đầu tiên của bà, Lạm dụng quyền hành,” là hoàn toàn không thành thật, kém giá trị (phi lý, thiếu sót luật lệ, lacking some or all of the legal or substantive elements required to have a prospect of success,) và sáng chế thiếu căn cứ (khẩu chứng vô bằng) trong trí tưởng tượng của bà.  Bà biết rằng tôi đã hoàn toàn vô tội trong đàm luận với Tổng Thống của Ukraine.  Rồi thì tôi có lần đàm thoại thứ nhì bị trích dẫn sai lạc, bôi nhọ vu khống (ngậm máu phun người,)  xuyên tạc gian dối.  May thay, đã có bản tường trình diễn biến của cuộc điện đàm ghi lại, và bà biết trong bản báo cáo (đã được tức thì phổ biến) rằng những đoạn nghi vấn đã là hoàn hảo (đã được hoàn toàn sáng tỏ).  Tôi bảo Tổng Thống Zelensky: “Tôi muốn Ngài làm ơn cho chúng tôi, tuy nhiên, bởi vì quốc gia chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện và Ukraine biết rất nhiều về nó.” Tôi nói làm ơn cho chúng tôi, không phải cho tôi, mà cho quốc gia chúng tôi, không phải cho vận động tranh cử (của riêng tôi.)  Rồi thì tôi đã đề cập đến Bộ Trưởng Tư Pháp của Hiệp Chủng Quốc.  Mỗi lần tôi nói chuyện với một lãnh tụ ngoại quốc, tôi đặt quyền lợi Hoa Kỳ lên hàng đầu, giống như tôi đã làm với Tổng Thống Zelensky.

 

You are turning a policy disagreement between two branches of government into an impeachable offense—it is no more legitimate than the Executive Branch charging members of Congress with crimes for the lawful exercise of legislative power.

 

Bà đang chuyển chính sách bất đồng giửa hai nghành chính phủ trở thành một cáo trạng sỉ nhục – nó bất hợp pháp, không khác gì hơn nếu ngành Hành Pháp buột tội những dân biểu Hạ Viện với tội trọng hình vì thi hành hợp pháp của quyền Lập Pháp.

 

You know full well that Vice President Biden used his office and $1 billion dollars of U.S. aid money to coerce Ukraine into firing the prosecutor who was digging into the company paying his son millions of dollars. You know this because Biden bragged about it on video. Biden openly stated: “I said, ‘I’m telling you, you’re not getting the billion dollars’… I looked at them and said: ‘I’m leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you’re not getting the money.’ Well, son of a bitch. He got fired.” Even Joe Biden admitted just days ago in an interview with NPR that it “looked bad.” Now you are trying to impeach me by falsely accusing me of doing what Joe Biden has admitted he actually did.

 

Bà dư biết rõ rằng Phó Tổng Thống Biden đã dùng văn phòng ông ta và $1 tỷ dollars tiền của viện trợ Mỹ để áp lực Ukraine đuổi công tố viện, người đã đang đào sâu vào công ty trả lương cho con ông ta hàng triệu dollars.  Bà biết chuyện này bởi vì Biden đã huyênh khoang khoe về nó trên TV/video.  Biden công khai tuyên bố:  “Tôi nói, tao đang biểu mày, mày sẽ không được tỷ dollars” … Tôi nhìn thẳng vào chúng nó và nói: “Ông sẽ đi trong sáu giờ.  Nếu thằng công tố viện không bị đuổi, chúng mày sẽ không được tiền …”   Thế “nà” (Biden người Bắc Mỹ, nói tiếng Mỹ accent Bắc Kỳ) con chó đéo.  Nó bị chẹt.  Ngay cả Biden còn thú nhận mới vài ngày trước trong một buổi phỏng vấn với NPR rằng thì nà “đéo khá.”  Bây giờ bà đang (ngậm máu phun người) cố giá họa để mà truất phế tôi bằng cách cáo gian vu khống (phun nọc độc,) (gắp lửa bỏ tay người) buộc tội tôi từ những gì mà Biden thú nhận nó đã thật sự làm.

 

President Zelensky has repeatedly declared that I did nothing wrong, and that there was No Pressure. He further emphasized that it was a “good phone call,” that “I don’t feel pressure,” and explicitly stressed that “nobody pushed me.” The Ukrainian Foreign Minister stated very clearly: “I have never seen a direct link between investigations and security assistance.” He also said there was “No Pressure.” Senator Ron Johnson of Wisconsin, a supporter of Ukraine who met privately with President Zelensky, has said: “At no time during this meeting… was there any mention by Zelensky or any Ukrainian that they were feeling pressure to do anything in return for the military aid.” Many meetings have been held between representatives of Ukraine and our country. Never once did Ukraine complain about pressure being applied—not once! Ambassador Sondland testified that I told him: “No quid pro quo. I want nothing. I want nothing. I want President Zelensky to do the right thing, do what he ran on.”

 

Tổng Thống Zelensky lập lại tuyên cáo rằng tôi đã không làm gì sai quấy, và rằng thì là đã Không Áp Lực.  Ông tiến xa hơn nữa nhấn mạnh rằng nó đã là cuộc “điện đàm tốt,” rằng “tôi không cảm thấy áp buộc,” và nhấn mạnh rõ ràng rằng “Không ai ép được tôi.”  Ngoại trưởng Ukraine thông báo rất minh bạch: “Tôi chưa từng thấy một liên lạc trực tiếp giửa điều tra và tương trợ an ninh (như thế.)”  Ông ta cũng đã nói nó đã “không áp chế.”  Thượng Nghị Sĩ Johnson của Wisconsin, một người ủng hộ Ukraine đã gặp riêng với Tổng Thống Zelensky, đã từng nói: “Không một lúc nào trong lúc họp … đã có đề cập đến bất kỳ gì từ Tổng Thống Zelensky hoặc từ bất kỳ Ukrainians rằng họ đã đang cảm tưởng áp lực phải làm bất cứ gì để đổi lại viện trợ quân sự.  Rất nhiều cuộc họp được hiệu triệu giữa đại diện của Ukraine và của chúng ta.  Chưa một lần, Ukraine kiếu nại về áp lực đè nén – không một lần nào!  Đại Sứ Sondland điều trần rằng tôi bảo: “Không mưu chuộc, không có điều kiện qua lại, 賄賂, hối lộ, đút lót.”  Tôi muốn không gì cả.  Tôi muốn Tổng Thống Zelensky làm điều phải, làm những gì ông hứa lúc tranh cử.”

 

The second claim, so-called “Obstruction of Congress,” is preposterous and dangerous. House Democrats are trying to impeach the duly elected President of the United States for asserting Constitutionally based privileges that have been asserted on a bipartisan basis by administrations of both political parties throughout our Nation’s history. Under that standard, every American president would have been impeached many times over. As liberal law professor Jonathan Turley warned when addressing Congressional Democrats: “I can’t emphasize this enough… if you impeach a president, if you make a high crime and misdemeanor out of going to the courts, it is an abuse of power. It’s your abuse of power. You’re doing precisely what you’re criticizing the President for doing.”

 

Điều vu khống thứ hai, nôm na “Khống chế [cản trở, bất tuân lệnh củaQuốc Hội,” là trò hề vô lý và nguy hiểm nghiêm trọng.  Những nhà Đại Biểu Dân Chủ cố tình để truất phế một tổng thống đắc cử hợp lệ của Hoa Kỳ bằng cách khẳng định Hiến Pháp dựa trên những đặc quyền mà đã đang được khẳng định trên căn bản lưỡng đảng bởi những quản trị hành chánh của cả hai đảng chính trị suốt lịch sử của Đất Nước chúng ta.  [Nếu] ở dưới tiêu chuẩn đó [bất thượng tôn căn bản đó,] [thì] bất cứ tổng thống Mỹ nào cũng sẽ bị truất đi phế lại (over) nhiều lần.  Như Giáo Sư luật phe tự do Jonathan Turley đã cảnh cáo khi khuyến cáo những hạ nghị viên dân chủ:  “Tôi không thể nhấn mạnh đủ điều này … nếu các Ngài đàn hạch truất phế một tổng thống, nếu quý vị bịa đặt ra một trọng tội, và khinh phạm rồi đưa ra những tòa xử án, đó là lộng quyền.  Đó là lạm dụng quyền lực của quý vị.  Quý vị đang làm chính những gì quý vị chỉ trích vị Tổng Thống “làm.” (Gắp lửa bỏ tay người, ngậm máu phun người, [spurting from a bloody mouth {i.e. to venomously slander someone.}  A literal translation of Chinese 含血噴人,先汙其口 [since the Song Dynasty]) character assassination, vu khống [slander,phỉ báng [defamation,] cả vú lấp miệng em, ném đá dấu tay).

 

Everyone, you included, knows what is really happening. Your chosen candidate lost the election in 2016, in an Electoral College landslide (306-227), and you and your party have never recovered from this defeat. You have developed a full-fledged case of what many in the media call Trump Derangement Syndrome and sadly, you will never get over it! You are unwilling and unable to accept the verdict issued at the ballot box during the great Election of 2016. So you have spent three straight years attempting to overturn the will of the American people and nullify their votes.  You view democracy as your enemy!

 

Tất cả mọi người, kể cả bà, biết những gì thật sự xảy ra.  Ứng cử viên tuyển chọn của đảng bà đã thất cử trong năm 2016, trong đại thắng của Cử Tri Đoàn (306-227), bà và phe đảng của bà không bao giờ hồi phục nổi từ thất bại này.  Bà đang tạo một trường hợp đầy đủ lông cánh [căn bệnh tâm thần truyền nhiễm, đâm chồi, mọc cánh,] của những gì [mà] trong báo chí gọi là Hội Chứng Loạn Trí bởi vì Trump, và thật đáng buồn, bà sẽ không bao giờ vượt qua nổi [bình phục]! Bà ngoan cố và không thể chấp nhận quyết định của cử tri tại thùng phiếu trong cuộc bầu cử vĩ đại của 2016.  Rồi bà bỏ ra ba năm liền cố gắng để lật lọng ý dân Mỹ và vô hiệu hóa những lá phiếu của họ.  Bà xem nền dân chủ như kẻ thù của bà!

 

Speaker Pelosi, you admitted just last week at a public forum that your party’s impeachment effort has been going on for “two and a half years,” long before you ever heard about a phone call with Ukraine. Nineteen minutes after I took the oath of office, the Washington Post published a story headlined, “The Campaign to Impeach President Trump Has Begun.” Less than three months after my inauguration, Representative Maxine Waters stated, “I’m going to fight every day until he’s impeached.” House Democrats introduced the first impeachment resolution against me within months of my inauguration, for what will be regarded as one of our country’s best decisions, the firing of James Comey (see Inspector General Reports)–who the world now knows is one of the dirtiest cops our Nation has ever seen. A ranting and raving Congresswoman, Rashida Tlaib, declared just hours after she was sworn into office, “We’re gonna go in there and we’re gonna impeach the motherf****r.” Representative Al Green said in May, “I’m concerned that if we don’t impeach this president, he will get re-elected.”  Again, you and your allies said, and did, all of these things long before you ever heard of President Zelensky or anything related to Ukraine. As you know very well, this impeachment drive has nothing to do with Ukraine, or the totally appropriate conversation I had with its new president. It only has to do with your attempt to undo the election of 2016 and steal the election of 2020!

 

Chủ tịch Pelosi, bà đã thú nhận tuần vừa rồi tại diễn đàn công cộng rằng nổ lực (đổ tội đểtruất phế từ phe đảng của bà đã đang tiếp tục chừng “hai năm rưởi,” lâu trước khi bà chưa từng có nghe về cái điện thoại với Ukraine.  Mười chín phút sau khi tôi tuyên thệ nhậm chức, nhật báo Washington Post đăng một tin hàng đầu, “Chiến dịch truất phế Tổng Thống Trump đã bắt đầu.”  Ít hơn ba tháng sau khi lể nhậm chức của tôi, dân biểu Maxine Waters tuyên bố, “Tôi sẽ tranh đấu hàng ngày cho đến khi ông ta bị truất phế.”  Hạ viện Dân Chủ lần đầu tiên giới thiệu luật đàn hạch truất phế đả đảo tôi trong mấy tháng nhận chức của tôi, với luận điệu được xem như là một trong những nghị quyết tốt nhất của đất nước chúng ta.  Cách chức James Comey (xem báo cáo của Tổng Thanh Tra, see Inspector General Reports) – được cả thế giới bây giờ biết đến là một trong những thằng công an dơ bẩn nhất đất nước chúng ta chưa bao giờ từng thấy.  Một con đại biểu nhân dân hàm hồ và tục tằng Rashida Tlaib huyênh hoang lúc vừa mới đắc cử vài giờ sau khi tuyên thệ nhận chức, “Chúng ta sẽ tới đó và chúng ta sẽ lật đổ thằng đụ mẹ.”  Hạ Nghị Sĩ Al Green nói trong tháng Năm, “Tôi e ngại nếu chúng ta không truất phế tổng thống này thì ông ta sẽ tái đắc cử.”  Thêm nữa, bà và những “đồng chí” của bà nói và làm tất cả những thứ này – “ném đá dấu tay, ngậm máu, phun người, cả vú lấp miệng em – tung tin vịt, tuyên truyền, vu khống, xuyên tạc, bôi bẩn, nhục mạ, hăm dọa, hành hung, khủng bố, …” từ lâu trước khi bà chưa từng nghe về Tổng Thống Zelensky hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến Ukraine.  Như bà quá dư biết, cái trò truất phế này không dính dấp gì tới Ukraine, hoặc tất cả đàm thoại thích đáng mà tôi đã có với tân tổng thống của nước họ.  Nó chỉ có dính tới hành vi của bà nhằm làm lại [tái lập] cuộc bầu cử 2016 và ăn cắp [đạo tặc] cuộc bầu cử 2020!

 

Congressman Adam Schiff cheated and lied all the way up to the present day, even going so far as to fraudulently make up, out of thin air, my conversation with President Zelensky of Ukraine and read this fantasy language to Congress as though it were said by me. His shameless lies and deceptions, dating all the way back to the Russia Hoax, is one of the main reasons we are here today.

 

Hạ Nghị Sĩ Adam Shiff gian lận và dối trá tất cả mọi đường từ trước đến nay, ngay cả đi xa hơn như dựng chuyện láo khoét, trên trời rơi xuống, điện đàm của tôi với Tổng Thống Zelensky của Ukraine và đọc cái ngôn ngữ tưởng tượng này cho Hạ Viện cứ như là nó được nói ra bởi chính tôi.  Cái  không hổ thẹn của hắn nói láo và gian trá ký hạn đáo lai từ chuyện Nước Nga bịp bợm, một trong những lý do chính mà chúng ta “đang” [to be, exist, être, exister] ở đây ngày nay [hiện hữu ở đây hôm nay.]

 

You and your party are desperate to distract from America’s extraordinary economy, incredible jobs boom, record stock market, soaring confidence, and flourishing citizens. Your party simply cannot compete with our record: 7 million new jobs; the lowest-ever unemployment for African Americans, Hispanic Americans, and Asian Americans; a rebuilt military; a completely reformed VA with Choice and Accountability for our great veterans; more than 170 new federal judges and two Supreme Court Justices; historic tax and regulation cuts; the elimination of the individual mandate; the first decline in prescription drug prices in half a century; the first new branch of the United States Military since 1947, the Space Force; strong protection of the Second Amendment; criminal justice reform; a defeated ISIS caliphate and the killing of the world’s number one terrorist leader, al-Baghdadi; the replacement of the disastrous NAFTA trade deal with the wonderful USMCA (Mexico and Canada); a breakthrough Phase One trade deal with China; massive new trade deals with Japan and South Korea; withdrawal from the terrible Iran Nuclear Deal; cancellation of the unfair and costly Paris Climate Accord; becoming the world’s top energy producer; recognition of Israel’s capital, opening the American Embassy in Jerusalem, and recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights; a colossal reduction in illegal border crossings, the ending of Catch-and-Release, and the building of the Southern Border Wall—and that is just the beginning, there is so much more. You cannot defend your extreme policies—open borders, mass migration, high crime, crippling taxes, socialized healthcare, destruction of American energy, late-term taxpayer-funded abortion, elimination of the Second Amendment, radical far-left theories of law and justice, and constant partisan obstruction of both common sense and common good.

 

Bà và đảng bà đang ngao ngán đến bối rối bởi kinh tế phi thường của Mỹ, công việc làm ăn phát đạt, kỷ lục chứng khoán, lòng tự tin dâng cao, dân chúng thịnh vượng [dân giàu, an cư lạc nghiệp.]  Đơn giản đảng của bà không thể cạnh tranh với kỷ lục của chúng tôi: 7 triệu công việc mới; nạn thất nghiệp thấp chưa từng thấy cho những người Phi Châu-Mỹ,  Hispanic-Mỹ, và Á Đông-Mỹ; tái thiết quân sự; hoàn toàn cải cách VA với quyền chọn lựa, [khám bệnh với những y sĩ tư] và trách nhiệm [trước pháp luật] của y sĩ điều trị cho những cựu quân nhân vĩ đại của chúng ta; hơn 170 chánh án liên bang được bổ nhiệm, hai quan tòa Tối Cao Pháp Viện đề cử được chấp nhận, và chuẩn y; giảm giá toa thuốc lần đầu tiên trong nữa thế kỷ; nhánh tân quân lực đầu tiên của Quân Đội Hoa Kỳ, Không Gian Quân; kiên cố bảo vệ Đệ Nhị Tu Chính của Hiến Pháp; cải cách tư pháp hình sự; đả bại ISIS Caliphate và giết lãnh tụ khủng bố số một của thế giới Al-Baghdadi và [Thiếu Tướng Iran Soleimani, January 2, 2020]; thay thế thỏa ước trao đổi tồi tệ NAFTA với thỏa thuận tuyệt vời USMCA (Mễ Tây Cơ và Gia Nã Đại); phá rào cản giai đoạn một thỏa thuận trao đổi với Trung Hoa; những tân thỏa thuận trao đổi buôn bán khổng lồ với Nhật Bản và Nam Hàn; rút khỏi từ thỏa ước Nguyên Tử Ba Tư tồi bại; hủy bỏ thỏa thuận Khí Hậu bất bình đẳng tốn kém Ba Lê; trở nên hàng đầu thế giới về sản xuất năng lượng; công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, mở tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem, và công nhận chủ quyền của Do Thái trên Golan Heights; đại giảm thiểu nạn xâm nhập biên giới, vượt biên,  bất hợp pháp; chấm dứt luật Câu Lưu-và-Phóng Thích, và xây dựng bức tường giáp giới phương Nam – và đây chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều hơn thế nữa.  Bà không thể bào chửa cho chính sách cực đoan của bà – mở cửa biên giới, cho di dân vĩ đại,  gia tăng tội phạm, làm tê liệt thuế vụ, xã hội hóa bảo hiểm sức khỏe y tế, phá hoại năng lượng Mỹ Quốc, tài trợ tiền dân đóng thuế cho trường hợp phá thai muộn màng, loại bỏ đệ nhị tu chính hiến pháp, áp dụng cấp tiến cực tả học thuyết của luật và công lý, và liên tiếp độc chiều làm cản trở cả hai luật bất thành văn và hợp lệ luân lý.

 

There is nothing I would rather do than stop referring to your party as the Do-Nothing Democrats. Unfortunately, I don’t know that you will ever give me a chance to do so.

After three years of unfair and unwarranted investigations, 45 million dollars spent, 18 angry Democrat prosecutors, the entire force of the FBI, headed by leadership now proven to be totally incompetent and corrupt, you have found NOTHING! Few people in high position could have endured or passed this test. You do not know, nor do you care, the great damage and hurt you have inflicted upon wonderful and loving members of my family. You conducted a fake investigation upon the democratically elected President of the United States, and you are doing it yet again.

 

Không gì thích hơn là tôi ngưng gọi đảng của bà là tụi Dân Chủ Không Làm gì cả.  Thật bất hạnh, tôi không biết rằng bà sẽ chưa bao giờ cho tôi một cơ hội để làm như vậy.  Sau ba năm của bất công bình và những cuộc điều tra không chính đáng, chi phí 45 triệu dollars, 18 thằng cuồng sân công tố viện đảng Dân Chủ, toàn thể lực lượng Công An Liên Bang Mỹ, lãnh đạo bởi lãnh tụ bây giờ được chứng minh là bọn bất tài và đồi trụy, bà đã tìm KHÔNG CÓ GÌ!  Ít người trong địa vị cao có thể nhẫn nại hoặc vượt qua được thử thách này [như tôi.]  Bà không biết, hay không quan tâm, đến sự thiệt hại lớn lao và tổn thương mà bà đã gây ra trên những thành viên tuyệt vời và đáng yêu của gia đình tôi.  Bà lèo lái một cuộc điều tra giả tạo trên một tổng thống dân cử của Hoa Kỳ, và tới bây giờ bà đang vẫn làm vậy nữa.

 

There are not many people who could have taken the punishment inflicted during this period of time, and yet done so much for the success of America and its citizens. But instead of putting our country first, you have decided to disgrace our country still further. You completely failed with the Mueller report because there was nothing to find, so you decided to take the next hoax that came along, the phone call with Ukraine—even though it was a perfect call. And by the way, when I speak to foreign countries, there are many people, with permission, listening to the call on both sides of the conversation.

 

Không có nhiều người mà ai đã có thể chịu chấp nhận hình phạt áp đặt trong giai đoạn này, và chưa ai làm nhiều đến thế cho sự thành công của nước Mỹ và dân chúng của họ [như tôi.]  Nhưng thay vì đặt tổ quốc chúng ta trước nhất, bà đã đang nhất quyết vẫn làm ô nhục đất nước chúng ta hơn nữa.  Bà hoàn toàn thất bại với báo cáo của Mueller bởi vì nó không có gì để tìm kiếm, cho nên bà quyết định ngụy tạo ra bịp bợm tới kế tiếp, điện đàm với Ukraine – ngay cả rằng nó chỉ là một cú điện thoại hoàn hảo.   Ghi chú, khi tôi thảo thuận với những người ngoại quốc, có nhiều người, được phép, lắng nghe cuộc đàm thoại trên hai chiều của hội thảo.

 

You are the ones interfering in America’s elections. You are the ones subverting America’s Democracy. You are the ones Obstructing Justice. You are the ones bringing pain and suffering to our Republic for your own selfish personal, political, and partisan gain.

 

Bà là những người đang can thiệp trong những bầu cử Mỹ.  Bà là những kẻ đang lật đổ nền dân chủ Mỹ.  Bà là những kẻ đang cản trở pháp luật.  Bà là những kẻ đang đem cơn đau và nổi khổ đến với nền Cộng Hòa của chúng ta cho sự ích kỷ cá nhân, tham vọng chính trị, và quyền lợi phe đảng riêng của bà.

 

Before the Impeachment Hoax, it was the Russian Witch Hunt. Against all evidence, and regardless of the truth, you and your deputies claimed that my campaign colluded with the Russians—a grave, malicious, and slanderous lie, a falsehood like no other. You forced our Nation through turmoil and torment over a wholly fabricated story, illegally purchased from a foreign spy by Hillary Clinton and the DNC in order to assault our democracy. Yet, when the monstrous lie was debunked and this Democrat conspiracy dissolved into dust, you did not apologize. You did not recant. You did not ask to be forgiven. You showed no remorse, no capacity for self-reflection. Instead, you pursued your next libelous and vicious crusade you engineered an attempt to frame and defame an innocent person. All of this was motivated by personal political calculation. Your Speakership and your party are held hostage by your most deranged and radical representatives of the far left. Each one of your members lives in fear of a socialist primary challenger—this is what is driving impeachment. Look at Congressman Nadler’s challenger. Look at yourself and others.  Do not take our country down with your party.

 

Trước trò đàn hạch truất phế bịp bợm, nó đã có trò săn phù thủy Nga.  Bất chấp tất cả bằng chứng, bất kể sự thật, bà và những phụ tá của bà kiếu nại rằng cuộc vận động tuyển cử của tôi (âm mưu) thông đồng với những người Nga – một điều nghiêm trọng, thù hận hãm hại, vu khống láo phét, gian trá xuyên tạc, ngậm máu phun người không giống ai.  Bà bắt buộc cả Nước phải trải qua bảo tố bất ổn (Sturm und Drang,”storm and stress.”) và tang tóc đau thương trên toàn chuyện ngụy tạo, mua chuộc phi pháp nơi gián điệp ngoại quốc bởi Hillary Clinton và DNC để mà cưởng bức nền dân chủ của chúng ta. Hơn nữa, con quái vật giả dối (sham) đã bị lột trần và cái âm mưu của tụi Dân Chủ đã tan vào cát bụi, bà đã không xin lỗi.  Bà đã không nhận lỗi.  Bà đã không thỉnh cầu để được tha thứ.  Bà biểu lộ không ăn năn, không khả năng để tự phản ảnh (tự kiểm soát hạnh kiểm, tự kỷ ám thị [tự tâm niệm], thiếu khả năng để quán tự tại chiếu kiến thực tế).  Thay vì, bà lại theo đuổi chiến dịch phỉ báng độc ác kế tiếp của bà, bà mưu đồ với chủ ý gài bẩy, và hủy báng một người vô tội.  Tất cả chuyện này đã được cổ động bởi tính toán chính trị cá nhân. Phát ngôn lãnh đạo của bà chủ tịch và đảng bà bị bắt làm con tin bởi hầu hết bọn đại biểu bị tâm thần và cuồng tín của cực tả.  Mỗi một thành viên của bà đang sống trong khủng bố úy của tụi đấu tranh bản thể xã hội (chủ nghĩa) – đây là những gì đang điều khiển sự cáo buộc tội truất phế.   Hảy nhìn cách đấu tố của dân biểu Nadler.  Hảy tự nhìn lại chính mình và những người khác.  Đừng đem tổ quốc chúng ta đi xuống dốc theo đảng của bà.

 

If you truly cared about freedom and liberty for our Nation, then you would be devoting your vast investigative resources to exposing the full truth concerning the horrifying abuses of power before, during, and after the 2016 election—including the use of spies against my campaign, the submission of false evidence to a FISA court, and the concealment of exculpatory evidence in order to frame the innocent. The FBI has great and honorable people, but the leadership was inept and corrupt. I would think that you would personally be appalled by these revelations, because in your press conference the day you announced impeachment, you tied the impeachment effort directly to the completely discredited Russia Hoax, declaring twice that “all roads lead to Putin,” when you know that is an abject lie. I have been far tougher on Russia than President Obama ever even thought to be.

 

Nếu bà thật lòng lo lắng về tự do và độc lập cho nước nhà chúng ta, thì xin bà nên hiến dâng những nhân tài lực điều tra rộng rải của bà để khám phá hoàn toàn sự thật quan tâm đến lạm dụng quyền lực kinh khủng trước đó, trong lúc, và sau cuộc bầu cử 2016 – kể cả việc sử dụng của những gián điệp chống lại chiến dịch tranh cử của tôi, cách phúc trình của bằng chứng giả mạo cho tòa án FISA, và sự che dấu của chứng cớ vô can (exculpatory evidence is evidence that might exonerate the defendant,) để mà gài bẫy người vô tội.  FBI có những người vĩ đại và trọng danh dự, nhưng lãnh đạo đã là không khả năng và thối nát.  Tôi nghĩ rằng cá nhân bà bị khủng bố bởi những tiết lậu (leaks) này,  bởi vì trong cuộc họp báo của bà ngày bà tuyên cáo luận tội truất phế, bà đã trói buộc nổ lực đàn hạch phế vị với vết dơ Nga hoàn toàn bịp bợm, tuyên bố hai lần rằng “Tất cả con đường dẫn tới Putin,” trong khi bà biết rằng đó là một gian dối vô vọng.  Tôi đã từng cứng rắn nhiều với nước Nga hơn cả tổng thống Obama thậm chí chưa ngờ nó sẽ xãy ra.

 

Any member of Congress who votes in support of impeachment—against every shred of truth, fact, evidence, and legal principle—is showing how deeply they revile the voters and how truly they detest America’s Constitutional order. Our Founders feared the tribalization of partisan politics, and you are bringing their worst fears to life.

 

Bất cứ hội viên nào của Quốc Hội mà họ bầu để ủng hộ kết tội vi phạm sai trái – chống lại từng chi tiết của sự thật, dữ kiện, bằng chứng, và nguyên tắc hợp pháp – đang hiển thị một cách sâu sắc rằng họ thóa mạ cử tri và thực sự như thế họ không ưa Hiến Pháp lập hiến Mỹ.  Tiền nhân lập quốc của chúng ta đã sợ phe nhóm của những chính trị phe phái độc đảng, và bà đang làm sống lại cái mà các ngài sợ hải nhất.  

 

Worse still, I have been deprived of basic Constitutional Due Process from the beginning of this impeachment scam right up until the present. I have been denied the most fundamental rights afforded by the Constitution, including the right to present evidence, to have my own counsel present, to confront accusers, and to call and cross-examine witnesses, like the so-called whistleblower who started this entire hoax with a false report of the phone call that bears no relationship to the actual phone call that was made. Once I presented the transcribed call, which surprised and shocked the fraudsters (they never thought that such evidence would be presented), the so-called whistleblower, and the second whistleblower, disappeared because they got caught, their report was a fraud, and they were no longer going to be made available to us. In other words, once the phone call was made public, your whole plot blew up, but that didn’t stop you from continuing.

 

Vẫn còn tồi tệ hơn, tôi đang bị tước đoạt quyền bình đẳng căn bản của hiến định ngay từ khi khởi đầu của trò đấu tố ném đá bịp bợm này cho đến ngay bây giờ.  Tôi đang bị từ chối hầu hết những quyền cơ bản hiến pháp cho phép, kể cả quyền trưng bày bằng chứng, có luật sư riêng hiện diện, đối chứng những kẻ vu khống, và kêu gọi và đối chất những nhân chứng, như được gọi là người thổi còi kẻ bắt đầu toàn bộ lừa bịp với một báo cáo giả dối của cú điện thoại trưng bày không liên hệ đến cuộc điện đàm thực tế đã được gọi.  Cho đến khi tôi đã trưng bày phiên bản của cuộc điện đàm, đã làm ngạc nghiên và sốc những kẻ gian dối (chúng không bao giờ nghĩ rằng bằng chứng như thế nào được trình bày), cái gọi là kẻ thổi còi, và tên huýt còi thứ nhì, đã biệt tăm vô tín bởi vì chúng đã bị bắt quả tang, báo cáo của chúng nó đã là một gian trá, và chúng nó không còn hiện diện nữa để cho chúng ta chất vấn.  Nói cách khác, khi mà cuộc điện đàm được công bố, toàn thể âm mưu của bà đã chỉ là thổi phồng, nhưng đó đã không ngăn được bà cứ tái phạm.

 

More due process was afforded to those accused in the Salem Witch Trials.

 

Nhiều đối xử công bằng đã được cung cấp cho bị cáo trong những cuộc săn phù thủy ở Salem.

 

You and others on your committees have long said impeachment must be bipartisan—it is not. You said it was very divisive—it certainly is, even far more than you ever thought possible—and it will only get worse!

 

Bà và những kẻ khác trong những ủy ban của bà đã từ lâu nói đăng đàn hạch tội phải là lưỡng đảng – nó không thế.   Bà bảo nó đã rất chia rẻ – nó chắc chắn là thế, thậm chí còn xa hơn bà chưa bao giờ nghĩ có thể xãy ra – và nó chỉ sẽ trở nên tồi tệ.

 

This is nothing more than an illegal, partisan attempted coup that will, based on recent sentiment, badly fail at the voting booth. You are not just after me, as President, you are after the entire Republican Party. But because of this colossal injustice, our party is more united than it has ever been before. History will judge you as you proceed with this impeachment Charade. Your legacy will be that of turning the House of Representatives from a revered legislative body into a Star Chamber of partisan persecution.

 

Điều này không gì khác hơn là trò phi pháp, độc diễn cố ý đảo chánh rằng sẽ, dựa trên thù hằn gần đây, thất bại nặng nề tại thùng phiếu.  Bà không chỉ theo đuổi tôi, như là Tổng Thống, bà đuổi theo toàn bộ đảng Cộng Hòa.  Nhưng bởi vì cái công lý vĩ đại này, đảng chúng tôi chưa bao giờ đang trở nên đoàn kết hơn từ trước đến nay.  Lịch sử sẽ phê phán bà về việc bà tiến hành với đàn hạch bịp bợm (Sham).  Công trình của bà sẽ như là chuyển Tòa Nhà Quốc Hội từ cơ quan làm luật pháp thiêng liêng trở nên tòa án Anh Quốc xưa của kết án phe đảng.

 

Perhaps most insulting of all is your false display of solemnity. You apparently have so little respect for the American People that you expect them to believe that you are approaching this impeachment somberly, reservedly, and reluctantly. No intelligent person believes what you are saying. Since the moment I won the election, the Democrat Party has been possessed by Impeachment Fever. There is no reticence. This is not a somber affair. You are making a mockery of impeachment and you are scarcely concealing your hatred of me, of the Republican Party, and tens of millions of patriotic Americans. The voters are wise, and they are seeing straight through this empty, hollow, and dangerous game you are playing.

 

Dường như sự sỉ nhục lớn nhất trên cả là cái bộ mặt giả dối nghiêm trọng của bà.  Bà hiển nhiên rất thiếu tôn trọng dân chúng Mỹ rồi bà trông mong họ tin rằng bà đang xúc tiến cái truất phế sầu thảm này trong dè dặt, và miễn cưỡng.  Không người thông minh nào tin tưởng những gì bà đang nói.  Từ ngay khi tôi vừa đã thắng cuộc tranh cử, đảng Dân Chủ đã bị ám ảnh bởi Cơn Sốt Truất Phế.  Phát biểu không thận trọng.  Đây không là một vấn đề buồn phiền.  Bà đang làm chuyện nhạo báng của luận tội và bà đang ít khi che đậy cái thù hận tôi, cùng đảng Cộng Hòa, và hàng mười triệu của người Mỹ yêu nước.  Những cử tri này rất khôn ngoan, và họ đang nhìn xuyên thấu cái trống không này, cái rổng tuếch, và trò đùa nguy hiểm bà đang chơi.

 

I have no doubt the American people will hold you and the Democrats fully responsible in the upcoming 2020 election. They will not soon forgive your perversion of justice and abuse of power.

 

Tôi không có bất ngờ rằng dân Mỹ sẽ bắt bà và bọn Dân Chủ hoàn toàn trách nhiệm trong 2020 tranh cử tới.  Quần chúng sẽ không sớm tha thứ tội dởn mặt (parody) pháp luật cùng lạm dụng quyền lực của bà.

 

There is far too much that needs to be done to improve the lives of our citizens. It is time for you and the highly partisan Democrats in Congress to immediately cease this impeachment fantasy and get back to work for the American People. While I have no expectation that you will do so, I write this letter to you for the purpose of history and to put my thoughts on a permanent and indelible record.

 

Có thật rất nhiều điều khẩn thiết cần làm để cải tiến đời sống của công dân ta.  Đã đến lúc cho bà và bọn cực độc đoán Dân

Chủ trong Quốc Hội tức khắc chấm dứt cái trò truất phế ảo tưởng này và trở lại làm việc cho dân chúng.  Trong khi tôi không

có mong rằng bà sẽ làm như vậy, tôi viết cái thư này cho bà với mục đích cho lịch sử và đặt cảm nghĩ của tôi tồn tại đời đời và

không thể xóa bỏ hồ sơ (dấu ấn vĩnh viễn của lịch sử).

 

One hundred years from now, when people look back at this affair, I want them to understand it, and learn from it, so that it can never happen to another President again.

 

Từ bây giờ cho đến hơn trăm năm về sau, khi mà những hậu duệ nhìn lại vấn đề này, tôi muốn họ hiểu nó, và học từ nó, để nó có thể không bao giờ xãy ra cho một tổng thống khác một lần nữa.

 

Trump-Pelosi.png