Năm Mươi Năm Nhìn Lại (1963-2013)

 

1963 – 2013
NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI
Tuyển tập của 99 tác giả
và những lời Phê phán của 100 Chứng nhân
về chế độ Ngô Đình Diệm
Nhà xuất bản Thiện Tri Thức Publications 2013
TẬP MỘT  TẬP HAI  TẬP BA 
50namnhinlaitapimed
(Click xem hình toàn bìa)

ĐỌC ONLINE và DOWNLOAD (trên Thư Viện Hoa Sen)

Tiếp tục đọc “Năm Mươi Năm Nhìn Lại (1963-2013)”

Foreign Relations of the United States, 1963, Vietnam – Hồ sơ mật VN 1963

 

Preface

The publication Foreign Relations of the United States constitutes the official record of the foreign policy of the United States. The volumes in the series include, subject to necessary security considerations, all documents needed to give a comprehensive record of the major foreign policy decisions of the United States together with appropriate materials concerning the facts that contributed to the formulation of policies. Documents in the files of the Department of State are supplemented by papers from other government agencies involved in the formulation of foreign policy. This volume also includes documents from the private collections of various government officials connected with U.S. policy toward Vietnam.

Tiếp tục đọc “Foreign Relations of the United States, 1963, Vietnam – Hồ sơ mật VN 1963”