World Bank: New research on development issues in Vietnam – Volume 10, number 7 (2018 June 26)

Download full report >>

Table of Content

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
• Impact of wage employment in agriculture production on labor satisfaction in the Red River Delta, Vietnam.
• Effect of Cadmium, Copper and Lead on the Growth of Rice in the Coal Mining Region of Quang Ninh, Cam-Pha (Vietnam).
• Influence of livelihoods on climate change adaptation for smallholder farmers in the Mekong Delta Vietnam.
• Antibiotic use in Vietnamese fish and lobster sea cage farms; implications for coral reefs and human health.
• Aquaculture innovation system analysis of transition to sustainable intensification in shrimp farming.
• Are shrimp farmers actual gamblers? An analysis of risk perception and risk management behaviors among shrimp farmers in the Mekong Delta. Tiếp tục đọc “World Bank: New research on development issues in Vietnam – Volume 10, number 7 (2018 June 26)”

World Bank – New research on development issues in Vietnam – Volume 9, number 22 (2017 November 17)

Download full file

Table of content

Agriculture and Rural development

• Farmers’ Perceptions of and Adaptations to Climate Change in Southeast Asia: The Case Study from Thailand and Vietnam.
• Flex crops or flex livelihoods? The story of a volatile commodity chain in upland northern Vietnam.
• The Impact of Climate Change on Agriculture: Findings from Households in Vietnam.
• Determinants of farmers’ adaptation to climate change in agricultural production in the central region of Vietnam. Tiếp tục đọc “World Bank – New research on development issues in Vietnam – Volume 9, number 22 (2017 November 17)”

Lồng ghép dân số vào xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội

Dân số và phát triển có mối quan hệ chặt chẽ.  Lồng ghép các chỉ tiêu dân số vào công tác lập kế hoạch phát triển sẽ giúp khai thác những lợi thế của dân số cho sự phát triển bền vững,và đảm bảo  các chương trình phát triển thích ứng với những biến đổi dân số, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân số trong hiện tại và cho cả thế hệ tương lai, thúc đẩy công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh phát triển bền vững. Tiếp tục đọc “Lồng ghép dân số vào xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội”