Deteriorating Protection of Journalists’ Sources a Global Problem

A journalist conducts an interview in Kenya. Credit: Isaiah Esipisu/IPS

A journalist conducts an interview in Kenya. Credit: Isaiah Esipisu/IPS

ipsnews– HELSINKI, May 5 2016 (IPS) – The freedom of the press is a universally cherished democratic right, but what may have been overlooked as the World Day Freedom of Information was celebrated on Wednesday is that the ability of journalists to protect their source is increasingly coming under attack by authorities.
Tiếp tục đọc “Deteriorating Protection of Journalists’ Sources a Global Problem”

Nguyên tắc quốc tế về đạo đức Phóng viên

English: International Principles of Professional Ethics in Journalism

Lời nói đầu
Các tổ chức báo chí quốc tế và khu vực đại diện cho 400.000 nhà báo làm việc ở khắp nơi trên thế giới từ năm 1978 đã tổ chức các cuộc họp tư vấn dưới sự bảo trợ của tổ chức UNESCO. [1]

Cuộc họp tư vấn thứ hai (tổ chức tại Mexico City vào năm 1980) thể hiện sự ủng hộ đối với Tuyên bố của UNESCO về các Nguyên tắc Cơ bản về Vai trò của Truyền thông Đại chúng đối với việc duy trì Hoà bình và Hiểu biết Quốc tế, Thúc đẩy quyền con người và Chống phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa Apartheid [2] và kích động chiến tranh. Ngoài ra, cuộc họp đã thông qua “Tuyên bố Mexico” với một bộ các nguyên tắc đại diện cho sự tương đồng của các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp báo chí của các quốc gia và khu vực, cũng như đại diện cho các điều khoản có liên quan nằm trong các công cụ luật pháp quốc tế khác nhau. Tiếp tục đọc “Nguyên tắc quốc tế về đạo đức Phóng viên”

International Principles of Professional Ethics in Journalism

Preamble

International and regional organizations of professional journalists, representing altogether 400,000 working journalists in all parts of the world, have held since 1978 consultative meetings under the auspices of UNESCO. [1]

The second consultative meeting (Mexico City, 1980) expressed its support for the UNESCO Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution of the Mass Media to strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid, and Incitement to War. Moreover, the meeting adopted the “Mexico Declaration” with a set of principles which represent common grounds of existing national and regional codes of journalistic ethics as well as relevant provisions contained in various international instruments of a legal nature. Tiếp tục đọc “International Principles of Professional Ethics in Journalism”