CÓC CÓC CÓC

cập nhật lần cuối: Aug. 7, 2017 9:13am
 
Thông tin từ cuộc Họp các Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 ở Manila, Phi Luật Tân, hồ hởi cho hay TQ đã thống nhất với ASEAN, chấp nhận khung của Code of Conduct (COC – Bộ Luật Ứng Xử ở Biển Đông), và mọi người hy vọng sẽ có thông báo về bắt đầu thảo luận và thương lượng chi tiết của COC vào cuộc Họp Thượng đỉnh ASEAN tháng 11/2017.

Đây có phải là một bước tiến đến đâu hay không, có lẽ là tùy thuộc 100% vào ASEAN muốn tiến đến đâu. Nhưng nếu phải đợi TQ, thì bước tiến có khả năng là zero hay dấu âm. Tiếp tục đọc “CÓC CÓC CÓC”