3 Hình tội Chiến tranh xâm lược của Trung quốc đối với nhân dân Việt Nam

First posted on UNCLOSforum.wordpress.com on Aug. 6, 2014

 

Tuyên cáo về các Nguyên tắc Luật Quốc tế về Liên hệ Hữu nghị và Hợp tác giữa các Quốc gia theo đúng Hiến chương Liên hợp quốc (“Tuyên cáo”) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 17 tháng 10 năm 1970 quy định “Nguyên tắc rằng mọi Quốc gia, trong các liên hệ quốc tế, tự kiềm chế không dùng hăm dọa hay sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn chủ quyền hoặc độc lập chính trị của bất kỳ Quốc gia nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào trái ngược với các mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc.”

Bản Tuyên cáo tuyên bố: Tiếp tục đọc “3 Hình tội Chiến tranh xâm lược của Trung quốc đối với nhân dân Việt Nam”

China’s 3 Crimes of War of Aggression against the Vietnamese People

First posted on UNCLOSforum.wordpress.com on Aug. 5, 2014

Read full text with full citations, Word 2007 >>
Read full text with full citations, Word 97-2003 >>

Due to technical difficulties, the following text has no footnotes and no citations.

Bản tiếng Việt >>

____

 

China’s 3 Crimes of War of Aggression against the Vietnamese People

The UN General Assembly’s Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (Oct. 17, 1970) (hereinafter “the Declaration”) provided, inter alia, “The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations”.

The Declaration announced: Tiếp tục đọc “China’s 3 Crimes of War of Aggression against the Vietnamese People”