Clean Energy Can Help Southeast Asia Recover After COVID-19

WRI.org

Prior to the devastating impacts of COVID-19, Southeast Asia was becoming an economic powerhouse. Manufacturing, industry and services expanded across the region in recent decades. Energy demand also grew an average of 6% per year, one of the fastest growth rates in the world. But despite the global decline in renewable energy prices, Southeast Asian countries have largely embraced fossil fuels to meet their growing energy needs.
Tiếp tục đọc “Clean Energy Can Help Southeast Asia Recover After COVID-19”

Bốn nguyên tắc của Lý Thuyết Thay Đổi trong phát triển toàn cầu

ENGLISH: Four principles for Theories of Change in global development

Vậy chúng ta đi đâu từ đây?

Những nguyên tắc dưới đây (không phải luật) hướng tới các cách tiếp cận nền tảng Lý Thuyết Thay Đổi (Theory of Change) theo những kiến thức mới nổi lên gần đây– và được bắt nguồn từ mối quan tâm đối với những vấn đề đang liên tục gây ra thiệt hại trong ngành phát triển cộng đồng.

Tuy nhiên, mục đích không phải là để đưa ra các quy tắc: mà để tranh luận, phản biện các nguyên tắc này và tự phát triển nguyên tắc của các bạn.

1. Tập trung vào quá trình

Như David Mosse đã ghi nhận vào năm 1998, các công cụ quản lý chương trình thông thường có khuynh hướng lờ đi “các yếu tố quá trình”, coi các dự án như “các hệ thống đóng, bị kiểm soát và không thay đổi” Tiếp tục đọc “Bốn nguyên tắc của Lý Thuyết Thay Đổi trong phát triển toàn cầu”

Theories of Change: time for a radical approach to learning in development

September 2015

The Theory of Change approach, with its focus on continuous critical reflection, demands a radical shift towards more and better learning in development thinking and practice. No new tool or approach can in itself address problems of institutional incentives in the sector that block such learning. However, a Theory of Change approach may be able to create a productive (albeit small) space for critical reflection. Tiếp tục đọc “Theories of Change: time for a radical approach to learning in development”

Four principles for Theories of Change in global development

15 September 2015

The stratospheric rise of the Theory of Change approach continues. In a new paper published today, I argue that taking a Theory of Change approach demands a radical shift towards more and better learning in development thinking and practice.Hang on, do we know what a Theory of Change approach actually is?

At a workshop at ODI in April 2015, we sought to work out how different people were using the term, for what purpose, and with what effects. More detail on that can be found here and here. What’s emerged is that the term ‘Theory of Change’ is being used in at least three overlapping ways: Tiếp tục đọc “Four principles for Theories of Change in global development”