Đọc Luật Quốc tịch Việt Nam: nhân việc ông Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam

Cập nhật lần cuối: 28/6/2017

Việc Việt Nam tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng và gửi ông ta qua Pháp là một nước khác mà ông Hoàng có quốc tịch, là việc hy hữu, ít khi xảy ra tại bất kì nước nào. Chúng tôi cũng không nhớ là Việt Nam đã tước quốc tịch ai trước đây. Vì vậy, muốn xem lại Luật Quốc Tịch Việt Nam (“LQT”) để chúng ta cùng có dịp xem qua luật.

Việc áp dụng luật trong một vụ việc lệ thuộc rất nhiều vào các dữ kiện của vụ việc đó. Vụ này chúng ta lại chẳng biết dữ kiện gì, ngoài một ít dữ kiện đọc được trên báo. Cho nên, phân tích này chỉ là dùng để biết luật, chứ không thể chính xác cho vụ việc được. Báo chí có thể thông tin sai, cũng như chắc chắn thiếu sót rất nhiều trong vụ này, và khi chúng ta làm việc với thông tin sai hoặc thiếu sót, thì kết luận của ta cũng sẽ sai lạc. Cho nên các bạn hãy nhớ điều này, chúng ta đang dùng các dữ kiện có thể sai lạc hay thiếu sót để tìm hiểu luật, vậy thôi. Chúng ta không thể có kết luận chính xác nào. Tiếp tục đọc “Đọc Luật Quốc tịch Việt Nam: nhân việc ông Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam”

Luật quốc tịch Việt Nam

– Download Săc lệnh 53 Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (1945)

– Sắc lệnh 25-SL CP lâm thời sửa đổi điều 5 và điều 6 của Sắc lệnh 53 (25/2/1946).

– Download Sắc lệnh 51 CP lâm thời Bãi bỏ điều 5 và điều 6 của Sắc lệnh 53 (1959)

– Download Luật Quốc tịch Việt Nam (1988)

– Download Luật quốc tịch Việt Nam (1998)

– Download Luật Quốc tịch Việt Nam (2008)

    * Nghị định Quy định Chi tiết và Hướng dẫn Thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam – Nghị định số: 78/2009/NĐ-CP (2009)

– Download Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (2014)

    * Nghị định Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định Chi tiết và Hướng dẫn Thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam – Nghị định số: 97/2014/NĐ-CP (2014)

    ĐẶC SAN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT Số 04 (2009 –
    CHỦ ĐỀ: QUỐC TỊCH VÀ LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM