First Codification of Vietnamese by 17-century Missionaries: The Description of Tones and the Influence of Portuguese on Vietnamese Orthography

 
Bộ chuẩn đầu tiên của tiếng Việt do các nhà truyền giáo thế kỷ 17: Diễn tả âm và ảnh hưởng của tiếng Bồ Đào Nha trên chữ viết Việt (tiếng Anh)

Download pdf file

 

Advertisements