ABC về các quyền dân sự chính trị cơ bản

Đọc và download file pdf
– Từ PPWG (People’s participant working group – Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân)
– Từ CVD

[Trích]

Mục lục

Lời giới thiệu

Phần I Khái quát về quyền con người

Câu 1: Quyền con người là gì?
Câu 2: Quyền con người có những tính chất gì?
Câu 3: Tự do và quyền con người có gì khác nhau?
Câu 4: Tự do và trật tự xã hội có mâu thuẫn với nhau không?
Câu 5: Quyền con người khác gì với quyền công dân?
Câu 6: Các quyền con người có thể được phân chia thành những nhóm nào?
Câu 7: Nhà nước có những nghĩa vụ gì đối với các quyền con người?
Câu 8: Luật nhân quyền quốc tế được thể hiện trong các văn kiện nào?
Câu 9: Những quyền con người nào có thể bị hạn chế và không thể bị hạn chế?
Câu 10: Luật quốc tế đặt ra những yêu cầu gì đối với việc hạn chế các quyền con người?
Câu 11: Tạm đình chỉ quyền con người là gì?
Câu 12: Luật quốc tế đặt ra những yêu cầu gì đối với việc tạm đình chỉ các quyền con người?
Câu 13: Tiếp cận dựa trên quyền là gì?
Câu 14: Tiếp cận dựa trên quyền mang lại những lợi ích gì cho phát triển?
Câu 15: Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền vào một dự án cụ thể như thế nào?
Câu 16: Có các loại cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người nào?
Câu 17: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đề cập đến những nội dung gì?
Câu 18: Có các quyền dân sự và chính trị nào được đề cập đến trong ICCPR?
Câu 19: Liên Hợp quốc có các cơ quan, cơ chế nào bảo vệ các quyền dân sự và chính trị?
Câu 20: Ủy ban Nhân quyền có những thẩm quyền gì?
Câu 21: Ủy ban Nhân quyền đã thông qua những Bình luận chung nào?
Câu 22: Việt Nam đã gia nhập ICCPR từ khi nào?
Câu 23: Hiến pháp Việt Nam 2013 có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo đảm các quyền dân sự và
chính trị?

Phần II Quyền tự do biểu đạt và tự do thông tin

Câu 24: Con người có những hình thức biểu đạt nào?
Câu 25: Nội dung của tự do biểu đạt là gì?
Câu 26: Tự do quan điểm và tự do biểu đạt có gì khác nhau theo quy định của ICCPR?
Câu 27: Tự do biểu đạt có thể phải chịu những giới hạn chính đáng nào?
Câu 28: Có các loại vi phạm quyền tự do biểu đạt nào?
Câu 29: Tự do thông tin là gì?
Câu 30: Quyền tiếp cận thông tin là gì?
Câu 31: Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 32: Tự do thông tin mang lại những lợi ích gì?
Câu 33: Quyền tự do thông tin có mâu thuẫn với quyền bí mật đời tư không?
Câu 34: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào về quyền tiếp cận thông tin?
Câu 35: Những thông tin nào thường được các nước xếp vào loại không được cung cấp cho công chúng?
Câu 36: Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định về quyền tiếp cận thông tin như thế nào?
Câu 37: Một đạo luật tốt về tự do thông tin cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

Phần III Quyền tự do hội họp

Câu 38: Có những hình thức hội họp nào?
Câu 39: Quyền tự do hội họp tại sao lại quan trọng?
Câu 40: Biểu tình khác gì với các hình thức hội họp khác?
Câu 41: Quyền hội họp hòa bình được luật nhân quyền quốc tế bảo vệ như thế nào?
Câu 42: Quyền hội họp có thể bị giới hạn bởi những lý do chính đáng nào?
Câu 43: Nhà nước có những nghĩa vụ gì để bảo đảm quyền tự do hội họp?
Câu 44: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào về quyền tự do hội họp?
Câu 45: Pháp luật Việt Nam trước đây quy định như thế nào về quyền hội họp?
Câu 46: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về quyền hội họp?
Câu 47: Các quy định về hội nghị, hội thảo hiện nay như thế nào?
Câu 48: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về biểu tình và “tập trung đông người”?
Câu 49: Việc không có các quy định cụ thể hóa quyền biều tình của người dân trong thời gian qua có tác động tiêu cực gì?

Phần IV Quyền tự do hiệp hội

Câu 50: Thế nào là một “hội“?
Câu 51: Thế nào là một tổ chức xã hội dân sự?
Câu 52: Thế nào là một tổ chức phi chính phủ (NGO)?
Câu 53: Có các loại tổ chức phi chính phủ (NGO) nào?
Câu 54: Thế nào là một tổ chức phi lợi nhuận?
Câu 55: Quyền tự do hiệp hội tại sao lại quan trọng?
Câu 56: Quyền tự do hiệp hội có những nội dung cơ bản gì?
Câu 57: Quyền tự do hiệp hội có thể bị giới hạn bởi những lý do chính đáng nào?
Câu 58: Pháp luật các nước trên thế giới quy định như thế nào về quyền tự do hiệp hội?
Câu 59: Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định như thế nào về hội?
Câu 60: Theo khuôn khổ pháp luật hiện hành, hiện có các hình thức tổ chức xã hội dân sự chủ yếu nào?
Câu 61: Nghị định 45/2010/NĐ-CP và những văn bản hướng dẫn có phạm vi điều chỉnh như thế nào?
Câu 62: Trong hoạt động của mình, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam thường gặp phải những khó khăn gì về mặt pháp lý?
Câu 63: Việc soạn thảo luật về hội ở Việt Nam đã diễn ra như thế nào trong những năm qua?

Phần V Quyền dân chủ và trưng cầu ý dân

Câu 64: Quyền tham gia chính trị là gì?
Câu 65: Quyền của công dân tham gia vào các công việc xã hội là gì?
Câu 66: Có những yêu cầu nào đối với các cuộc bầu cử?
Câu 67: Quyền được tham gia dịch vụ công nghĩa là gì?
Câu 68: Dân chủ quan hệ như thế nào với quyền con người?
Câu 69: Dân chủ có mang tính phổ quát không?
Câu 70: Dân chủ trực tiếp có những hình thức nào?
Câu 71: Dân chủ trực tiếp có những ưu điểm và nhược điểm nào?
Câu 72: Dân chủ trực tiếp có phổ biến trên thế giới không?
Câu 73: Trưng cầu ý dân là gì?
Câu 74: Hiến pháp và pháp luật Việt Nam trước đây quy định như thế nào về trưng cầu ý dân?
Câu 75: Hiến pháp năm 2013 có quy định gì mới liên quan đến trưng cầu ý dân?

Các phụ lục

1. Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền, 1948.
2. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966
3. Các nguyên tắc siracusa về các quy định giới hạn và đình chỉ trong công
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1985.
4. Các nguyên tắc johannesburg về an ninh quốc gia, tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin, 1996.
5. Tuyên ngôn phổ quát về dân chủ, 1997.

Chữ viết tắt Tên đầy đủ

CAT Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục người khác, 1984 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

CEDAW Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

CRC Công ước về quyền trẻ em (Convention on the Rights of the Child)

ICCPR Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (International Covenant on Civil and Political Rights)

ICERD Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

ICESCR Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

[/Hết trích]

Advertisements

Cambridge University Press headed for showdown with China over censorship

Following protests last month, Cambridge University’s publishing house reversed its decision to censor articles in academic journal China Quarterly

Cambridge University Press, publishing arm of the University of Cambridge, is refusing a Chinese request to block academic articles.
Cambridge University Press, publishing arm of the University of Cambridge, is refusing a Chinese request to block academic articles. Photograph: How Hwee Young/EPA

Cambridge University Press [“CPU”] is heading for a showdown with Chinese authorities after the government reaffirmed its commitment to block certain content following an outcry last month when it was revealed the publisher has restricted articles in China. Continue reading “Cambridge University Press headed for showdown with China over censorship”

Cambodia tells US to back off after charging opposition leader

channelnewsasia

The prosecution of Cambodian opposition leader Kem Sokha is a message from Prime Minister Hun Sen’s government for the United States, one that says “stop interfering with Cambodia’s internal affairs”.

 
File photo of Cambodia’s Kem Sokha when he talked exclusively to Channel NewsAsia about living in self-exile, his protest plans and whether he would be PM. (Photo: Jack Board)

“We’re not a slave but, like them, an independent country. We want to stand on our own feet. We don’t need someone to tell us to do this or do that,” said Cambodian government spokesperson Phay Siphan. Continue reading “Cambodia tells US to back off after charging opposition leader”

Kem Sokha detained during Cambodia police raid

Al Jazeera

Government cites ‘secret conspiracy’ for nighttime arrest of main opposition leader Kem Sokha.

Cambodia National Rescue Party leader Kem Sokha casts his vote during June elections [Samrang Pring/Reuters]

Cambodian opposition leader Kem Sokha was arrested in Phnom Penh early on Sunday and the government of veteran Prime Minister Hun Sen said he was accused of treason.

The government said in a statement it had a video clip and other evidence that pointed to “secret plans of conspiracy between Kem Sokha, others and foreigners to harm the Kingdom of Cambodia”. Continue reading “Kem Sokha detained during Cambodia police raid”

Cambodia shutters radio stations, expels US NGO

Al Jazeera Aug. 23, 2017

Khmer-language stations, Maha Nokor and Voice of Democracy, ordered closed as more media face legal threats.

Analysts said critical media are being targeted ahead of the 2018 polls [File: Reuters]

The government of Cambodia has shut down two independent radio stations and ordered the foreign staff of an American NGO to leave the country in the latest move against critics ahead of a general election next year.

The orders on Wednesday came a day after long-time Prime Minister Hun Sen threatened the Cambodia Daily, one of the country’s few remaining critical newspapers, with closure over an alleged unpaid tax bill of more than $6m, calling them “thieves”. Continue reading “Cambodia shutters radio stations, expels US NGO”

The Guardian view on Hong Kong: the voice of Beijing, not of justice

Campaigners in Hong Kong and abroad say it is vindictive to imprison pro-democracy protestors over a sit-in. They are right
Student pro-democracy activists Nathan Law (L) and Joshua Wong (R) speak to the media outside Hong Kong’s high court on the day of their sentencing
Student pro-democracy activists Nathan Law (L) and Joshua Wong (R) speak to the media outside Hong Kong’s high court on the day of their sentencing. Photograph: Vernon Yuen/EPA

The jailing of Joshua Wong, Hong Kong’s youthful “face of protest”, and of his fellow activists Nathan Law and Alex Chow, is technically a matter of law but in reality one of politics. Two of them had already carried out community service for unlawful assembly or inciting unlawful assembly; the third had received a suspended sentence. That was not enough. They have been at the forefront of the pro-democracy movement, inspiring many more in Hong Kong to rally in defence of the greater freedoms it has enjoyed compared to the mainland under the “one country-two systems” formula. Authorities have been determined to silence these voices. By appealing against the “rather dangerous” supposed leniency of the original sentences, they have succeeded, for now. Continue reading “The Guardian view on Hong Kong: the voice of Beijing, not of justice”

Việt Nam Phật giáo sử luận – Chương 38: Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm

langmaiViệt Nam Phật giáo sử luận

PHẬT HỌC VÀ PHẬT GIÁO

Cuộc vận động năm 1963 của Phật giáo đồ được phát khởi từ Huế, trung tâm chỉ đạo của Phật giáo miền Trung. Lúc đó đứng làm lãnh đạo hội Phật Giáo Việt Nam tại Trung Phần là thiền sư Giác Nhiên, một vị caco tăng 84 tuổi, và hai vị thiền sư phụ tá: Trí Thủ và Trí Quang.

Thiền sư Giác Nhiên là đệ tử của thiền sư Tâm Tịnh, và là sư đệ của thiền sư Giác Tiên, người có công đầu trong phong trào Phục hưng Phật giáo tại Huế trước đó hai mươi lăm năm. Continue reading “Việt Nam Phật giáo sử luận – Chương 38: Cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm”

Tự do Internet và chiêu trò “lộng giả thành chân” – 3 bài

Một phiên họp của Freedom House – tổ chức thường niên có các phúc trình, báo cáo sai lệch về tự do Internet, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

***

Tự do Internet và chiêu trò “lộng giả thành chân”

CAND – 08:04 29/11/2016
Khi Internet và điện thoại có chức năng kết nối 3G trở thành vật bất ly thân của mỗi người, những kẻ chống phá đất nước triệt để lợi dụng bằng các chiêu trò tạo dựng, phát tán các thông tin, hình ảnh giả tạo, sai lệch, biến có thành không, không thành có, từ đó lôi kéo, hướng lái dư luận ngả theo quan điểm sai trái, lâu dần hình thành tư tưởng định kiến, chống phá đất nước, nhân dân.

Continue reading “Tự do Internet và chiêu trò “lộng giả thành chân” – 3 bài”

Cuộc chiến đất đai ở Trung Quốc: Sóng gió Ô Khảm

TN – 03:29 AM – 07/02/2012

Thời gian qua tại Trung Quốc xảy ra nhiều vụ bất ổn liên quan đến chính sách thu hồi đất đai khiến Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải lên tiếng.

Cuộc chiến đất đai ở Trung Quốc: Sóng gió Ô Khảm - ảnh 1
Dân làng Ô Khảm biểu tình đòi đất – Ảnh: Weibo

Trong chuyến thăm tỉnh Quảng Đông vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố ông hiểu được sự phẫn nộ của nông dân khi bị lấy đất và cam kết sẽ để họ có tiếng nói tập thể trong các quyết định về đất đai, theo Tân Hoa xã.

Chuyến thăm của ông Ôn diễn ra sau khi ở Quảng Đông xảy ra một số vụ biểu tình phản đối của người dân, điển hình nhất là tại làng Ô Khảm hồi cuối năm 2011. Bên cạnh đó, chuyện cưỡng chế đất cũng gây sóng gió tại một số địa phương khác, theo Nhân Dân nhật báo. Các vụ việc này phản ánh một thực trạng nhức nhối khi nông dân Trung Quốc bị đẩy vào thế chống đối để bảo vệ nguồn sống do bị một số thế lực nhân danh chính quyền sử dụng đất phi pháp và kiếm lời bất chính. “Tại sao vấn đề này lại lan rộng? Đó là do chiếm đất của người dân một cách độc đoán… Cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ đất là nguồn sống của nông dân nhưng quyền lợi của họ không được bảo vệ theo đúng nghĩa của nó”, Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Ôn nói tại Quảng Đông. Continue reading “Cuộc chiến đất đai ở Trung Quốc: Sóng gió Ô Khảm”

Journalists urge investigation after attack in the field

vietnamnews

Update: June, 15/2017 – 08:10

HÀ NỘI — The Việt Nam Journalists Association yesterday urged the Hà Nội Police to undertake an urgent investigation of an attack on Việt Nam Television journalists that occurred while they were working on an undercover live report in Sóc Sơn District.

Hồ Quang Lợi, Standing Vice President of VNJA, said the organisation received a report that a group of VTV journalists were assaulted. Their work accessories, including a high-tech camera, were destroyed. Continue reading “Journalists urge investigation after attack in the field”

Jakarta’s Christian governor jailed for blasphemy against Islam

 
Basuki Tjahaja Purnama was sentenced to two years’ jail for “legitimately and convincingly” conducting the criminal act. 

JAKARTA: Jakarta’s Christian governor was sentenced to two years in jail for blasphemy, a harsher-than-expected ruling that critics fear will embolden hardline Islamist forces to challenge secularism in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority nation.

Tuesday’s guilty verdict comes amid concern about the growing influence of Islamist groups, who organised mass rallies during a tumultuous election campaign that ended with Basuki Tjahaja Purnama losing his bid for another term as governor. Continue reading “Jakarta’s Christian governor jailed for blasphemy against Islam”

Police arrest nine more democracy activists in Hong Kong

channelnewsasia

 
The protest outside China’s liaison office in Hong Kong saw scuffles as demonstrators charged barriers and police used pepper spray to drive them back AFP/Anthony Wallace

Concerns are growing that the semi-autonomous city’s freedoms are under threat from Beijing, fuelling calls from some groups for greater autonomy or even a complete split from China.

Pro-independence activists Yau Wai-ching and Baggio Leung were arrested and charged Wednesday over causing chaos in the legislature after being barred from taking up their seats as lawmakers last year. Continue reading “Police arrest nine more democracy activists in Hong Kong”

Công an điều tra vụ hàng trăm người dân chặn quốc lộ 1A

Chủ nhật, 9/4/2017 | 15:30 GMT+7

Trước việc cả trăm người dân tụ tập, cản trở giao thông trên quốc lộ 1A, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 9/4, đại tá Đặng Hoài Sơn, Trưởng công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để điều tra việc người dân tụ tập, gây ùn tắc trên quốc lộ 1A.

Theo tài liệu điều tra, trong hai ngày 2-3/4, lấy lý do chính quyền đền bù sự cố môi trường chưa thỏa đáng, khoảng 150 người dân mang lưới đánh cá, gạch đá kéo ra chặn xe trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Con, khu vực giáp ranh phường Kỳ Phương và Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh). Sự việc khiến phương tiện qua đây bị tắc nghẽn kéo dài.

Continue reading “Công an điều tra vụ hàng trăm người dân chặn quốc lộ 1A”