First childhood flu helps explain why virus hits some people harder than others

Date: February 4, 2020
Source:University of California – Los Angeles
Summary:Why are some people better able to fight off the flu than others? Part of the answer, according to a new study, is related to the first flu strain we encounter in childhood.
FULL STORY

Taking temperature of child (stock image). | Credit: (c) ladysuzi / stock.adobe.com
Taking temperature of child (stock image).
Credit: © ladysuzi / Adobe Stock

Why are some people better able to fight off the flu than others? Part of the answer, according to a new study, is related to the first flu strain we encounter in childhood.

Scientists from UCLA and the University of Arizona have found that people’s ability to fight off the flu virus is determined not only by the subtypes of flu they have had throughout their lives, but also by the sequence in which they are been infected by the viruses. Their study is published in the open-access journal PLoS Pathogens. Tiếp tục đọc “First childhood flu helps explain why virus hits some people harder than others”

Tiếng Việt thời LM de Rhodes – gió nam, gió nồm và chữ Nôm (phần 20)

Linh mục Alexandre de Rhodes và cuốn Phép Giảng Tám Ngày

Nguyễn Cung Thông[1]

Phần này bàn về một số cách dùng liên hệ đến thời tiết như gió nồm, gió nam, gió bắc/gió bớc. Đây là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến đời sống xã hội/văn hóa dân Việt cũng như để lại dấu ấn trong lịch sử hình thành tiếng Việt hiện đại.

Các tài liệu tham khảo chính của bài viết này là ba tác phẩm của LM de Rhodes soạn: cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC) và từ điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra từ điển này trên mạng, như trang này chẳng hạn http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false . Tiếp tục đọc “Tiếng Việt thời LM de Rhodes – gió nam, gió nồm và chữ Nôm (phần 20)”