Thúc đẩy kiến thức bản địa và thực hành nông nghiệp tốt trong thích ứng với biến đổi khí hậu

TÀI LIỆU

XÁC ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, 2014 tại đây

THÚC ĐẨY KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VÀ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT TRONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, 2017 tại đây

Advertisements