European Parliament resolution of 16 March 2023 on Cambodia: the case of opposition leader Kem Sokha

Download original copy >>

The European Parliament,

– having regard to its previous resolutions on Cambodia,
– having regard to Rules 144(5) and 132(4) of its Rules of Procedure,

A. whereas on 3 March 2023, following a trial deemed by UN experts to have ‘failed to meet the standard of either Cambodian or international human rights law’, Phnom Penh Municipal Court sentenced Kem Sokha to 27 years in jail, which he is temporarily allowed to serve under house arrest, and indefinitely suspended his political rights to vote and to stand for election; Tiếp tục đọc “European Parliament resolution of 16 March 2023 on Cambodia: the case of opposition leader Kem Sokha”

Campuchia – sàn đấu của hai đảng – 5 kỳ

  • Kỳ 1: Vừa đấu vừa đàm
  • Kỳ 2: Cuộc đấu bản đồ và lãnh thổ
  • Kỳ 3: Án mại dâm của Kem Sokha
  • Kỳ 4: Cuộc so găng Mỹ – Trung
  • Kỳ 5: Những món quà hậu hĩnh
Campuchia - Sàn đấu hai Đảng: Những món quà hậu hĩnh
Những thành viên bảo vệ môi trường của Campuchia biểu tình ôn hòa trước đại sứ quán Trung Quốc ở Bangkok (Thái Lan) yêu cầu ngừng xây dựng thủy điện trên sông Mekong ở Campuchia – Ảnh: Reuters

Tiếp tục đọc “Campuchia – sàn đấu của hai đảng – 5 kỳ”