Góp ý về Lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi cho Việt Nam – Comments on Offshore wind roadmap for Vietnam 

Comments on Offshore wind road map for Vietnam

See comments in English below

Tháng 7.2020, Ngân Hàng Thế Giới đưa ra Báo cáo giữa kỳ về Lộ trình điện gió ngoài khơi cho Việt để tham vấn công khai các bên.

Báo cáo đề cập các khía cạnh bao quát cần được xem xét trong phát triển gió ngoài khơi Việt Nam. Báo cáo này có nội dung kỹ thuật rất đáng kể và cho thấy nhóm nghiên cứu thực hiện  khối lượng công việc nghiên cứu khá chuyên sâu trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, còn nhiều điểm chúng tôi mong muốn nhấn mạnh nhưng chưa được đề cập trong báo cáo này

1. Báo cáo không đề cập đến việc can thiệp  của Trung Quốc trên Biển Đông (Biển Nam Trung Hoa) có thể ảnh hưởng tới các dự án điện gió ngoài khơi của VIệt Nam . Toàn bộ vùng biển, từ miền Bắc Việt Nam đến Khánh Hòa có thể không ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế. (Nhưng tất nhiên, đây là một thực tế không thể đưa vào trong báo cáo vì vấn đề này vẫn chưa có giải pháp thực sự hiệu quả).

2. Báo cáo dựa trên giả thiết với nền hệ thống pháp lý, chế độ chính trị và hành chính hiện hành của Việt Nam và hiện trạng sẽ tiếp diễn, và không đề cập đến những thay đổi về mặt cấu trúc cần thiết đối với hệ thống này, đặc biệt trong ngành năng lượng. Điều đó có nghĩa là, tất cả các vấn đề hành chính đang tồn tại sẽ vẫn còn đó, và sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm phát triển điện gió ngoài khơi.

3. Nếu Việt Nam có hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp điện độc lập (independent power provider – IPP) – giả sử, hợp đồng giữa đơn vị độc quyền EVN và IPP với một giá FIT cố định trong 20-30 năm, và sau đó, Việt Nam bắt đầu chuyển sang thị trường năng lượng cạnh tranh. Chuyển đổi này có thể gây ra các vụ kiện khổng lồ đòi hỏi trọng tài quốc tế về Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia” (Investor state dispute settlement – ISDS), đơn kiện từ phía  IPP vì đã làm tổn hại đến lợi nhuận của IPP theo hợp đồng với EVN. (Xem thêm về ISDS tại đây)

4. Hình thức Đấu giá (để đấu nối vào lưới điện quốc gia là độc quyền của EVN) không phải là một lựa chọn thu hút các nhà đầu tư quốc tế nghiêm túc (vì giá đấu thầu có thể được đăng ký một cách thấp giả tạo bởi các nhà đầu tư không trung thực và bất chấp chỉ để thắng thầu).

5. Ngay chính Việt Nam có thể tiến tới một thị trường năng lượng cạnh tranh trong tương lai gần, điều này khiến các thỏa thuận hiện tại với bên độc quyền không khả thi và có nhiều vấn đề (ví dụ nguy cơ xảy ra các vụ kiện tranh chấp ).

6. Về Bảng 19 Phân tích hoạt động cấp phép theo các giai đoạn phát triển dự án

Trang 98 (bản tiếng Anh): Hợp đồng mua bán điện sơ bộ (PPA sơ bộ), nói về  PPA sơ bộ có được trước khi thực hiện nghiên cứu tiền khả thi (pre-FS.)

Trong đó “PPA sơ bộ cho phép đơn vị phát triển hoặc nhà đầu tư đăng ký PPA và cung cấp độc quyền cho đơn vị phát triển hoặc nhà đầu tư để đàm phán và có được PPA cho một dự án hoặc khu vực nhất định. Không thể  có PPA sơ bộ trước khi có Quyết định đầu tư.

Trước hết, không có căn cứ để có PPA  sơ bộ ở bước này. Tiến hành nghiên cứu tiền khả thi không có nghĩa là đảm bảo dự án sẽ khả thi để đầu tư và phát triển, cũng như sẽ được duyệt bởi chính phủ. Thời gian thông thường để một dự án gió ngoài khơi hoàn thành từ khi khởi động nhanh sẽ mất 5 năm (trong báo cáo này là 8 năm). Trong thời gian đó giá điện và thị trường điện phát triển và thay đổi nhanh chóng. Vậy nên, không có căn cứ để có giá FIT cố định trong PPA sơ bộ trước khi tiến hành nghiên cứu tiền khả thi

Hơn nữa, đây là rủi ro rất lớn cho cả nhà đầu tư và Chính phủ. Trong khoảng thời gian 5-8 năm, độc quyền trong một khu vực nhất định chỉ dành cho một nhà đầu tư có nghĩa là sẽ ngăn cản các khả năng của bất kỳ nhà đầu tư nào khác. Điều này khiến Chính phủ rơi vào tình thế khó khăn khi tự khóa cơ hội của mình với các nhà đầu tư khác trước khi có tiền khả thi của dự án. Trong các tình huống khác, tính độc quyền cũng có thể ngăn cản các nhà sản xuất năng lượng khác (ví dụ gió, năng lượng mặt trời, LNG) để bán và phát điện vào lưới điện của EVN, vì lý do là quyền độc quyền của khu vực này đã được một bên khác mua.

Về phía nhà đầu tư, việc có được PPA sơ bộ không phải là một ràng buộc về pháp lý và không đảm bảo rằng sau khi giai đoạn phát triển dự án kết thúc (một vài năm), PPA sơ bộ sẽ vẫn còn hiệu lực, ví dụ khả năng đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Một số khía cạnh kỹ thuật khác chưa làm rõ,

7. Khác với tuabin gió nổi, tuabin gió cố định xử lý các cơn bão nhiệt đới cực mạnh ở Thái Bình Dương như thế nào?

8. Lộ trình gió ngoài khơi này có thể phù hợp và tích hợp tiềm năng với các nguồn năng lượng khác ra sao? (tái tạo và không tái tạo) và các công nghệ cho Việt Nam như LNG, lưu trữ năng lượng …

Góp ý
T.S Đào Thu Hằng, Cố vấn của Clean Energy Investment Accelerator, Việt Nam
T.S. Luật, Luật sư Trần Đình Hoành, Washington DC, USA
Luật sư Ngô Quỳnh Linh, TPHCM

Ba người là đồng sáng lập của Conversations on Vietnam Development

English

In July 2020, The World Bank Group released an interim report on Offshore wind roadmap for Vietnam for public consultation.

The report has covered extensive aspects for consideration in the Vietnam offshore wind roadmap. This report shows a substantial technical content and quite intensive work of research in a short period of time done by the research group.

However, unaddressed points remained in this report that we would like to highlight.

 1. No mention of Chinese interference in the East Sea (South China Sea) that could affect the offshore wind projects of Vietnam . The entire sea, from Northern Vietnam to Khanh Hoa may be unstable to international investors.  (But of course, this is a fact that can’t be in the report because it has no real solution yet).
 2.  

 3. The report is based on the continuation of the current legal, political and administrative regime, and doesn’t touch necessary structural changes to this structure, particularly in the energy sector. That means, all existing administrative problems will still be there, which will continue to hinder the development of the energy sector, including offshore wind development.
 4.  

 5. If Vietnam has a long-term contract with an independent power provider (IPP) – say, a contract between the monopolist EVN and an IPP for a fixed FIT for 20-30 years, and then Vietnam starts to move to a competitive energy market. This move may trigger a huge Investor state dispute settlement (ISDS) international arbitration lawsuit from the IPP for hurting its profits under the contract with EVN.
 6.  

 7. Auction (to be connected to the EVN monopoly national grid) is not an option that attracts serious international investors (because the auction price can be submitted dishonestly low by some unscrupulous investors just to win the bid).
 8.  

 9. Vietnam itself may be moving toward a competitive energy market in the near future, which makes the current arrangements with the monopoly unworkable and problematic (inviting lawsuits).
 10.  

 11. On Table 19 Breakdown of permitting activity against project development phases.Page 97: the Preliminary PPA – Preliminary purchase power agreement – saý: “The Preliminary PPA acceptance obtained before carry out the pre-FS, preliminary feasibility studies.”
   
  This measure is explained in the report: “Preliminary PPA entitles the developer or investor to apply for the PPA and gives an exclusivity to the developer or investor to negotiate and obtain the PPA for a certain project or area.
   
  “First, there is no ground for PPA acceptance at this step. Conducting pre-FS doesn’t guarantee the project would be feasible to invest in and develop, neither would get approved by the government. A normal fast timeline for an offshore wind project to be installed from the start would take 5 years (8 years in this report). The electricity price and the market conditions may evolve rapidly. Therefore, there is no ground to have a fixed FIT in the Preliminary PPA before pre-FS.
   
  Second, this is a huge risk for both investors and the Government. During that 5-8 years period, the exclusive right is given to only one investor in a certain area, meaning it blocks all the possibilities of any other investor to that area. This also put the Government in a difficult position by locking itself from other investors even before pre-FS.
   
  In other situations, the exclusivity could also block all other energy producers (e.g onshore wind, solar, LNG) from selling and feeding electricity into the EVN grid, for the reason that the exclusivity right of this area is already bought by someone else.
   
  On the investor side, Preliminary PPA is not legally binding and there is no guarantee that after the project development phase is finished (in a number of year), the Preliminary PPA would remain in effects, say, grid connection availability.

Other technical aspects remained unclear:

7.      Other than floating wind turbines, how do fixed wind turbines handle extreme  Pacific typhoons?

8. How this offshore wind roadmap could be potentially aligned and integrated with other energy resources (renewable and non-renewable) and technologies for Viet Nam such as LNG, energy storage…

Reviewers

Dr. Hang Dao, Advisor of Clean Energy Investment Accelerator, Vietnam
Dr. of Law, Attorney Hoanh D. Tran, Washington DC, USA
Lawyer Quynh Linh Ngo, HCM city, Vietnam

Three reviewers are co-founders of Conversations on Vietnam Development.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s